Moderaterna lyckades tillfälligt stoppa S-styrets nya avfallsföreskrifter Värmdö

Ikväll var Tekniska nämnden på väg att besluta om de nya kritiserade avfallsföreskrifterna för Värmdö, vilka skulle inneburit stora försämringar för Värmdös villaägare.

Avfallsföreskrifterna har nyligen varit ute på samråd och trots att många Värmdöbor och samfälligheter har hört av sig och kritiserat förändringarna valde det nya styret med S, Mp, C, L att lägga fram förslaget med enbart små redaktionella förändringar.

Inför kvällens möte skickade vi Moderater därför in ett eget omarbetat förslag på avfallsföreskrifter där vi plockade bort de nya kraven och försämringarna. Detta fick de styrande politikerna att stryka ärendet helt från dagordningen under kvällens möte.

– Jag är glad att S, Mp, C, L åtminstone tillfälligt har backat från att rösta igenom detta galna förslag. Hade deras förslag på avfallsföreskrifter antagits så hade beslutet förmodligen blivit det mest inskränkande beslutet som Värmdö kommun någonsin har tagit och värmdöborna hade tvingats till stora ingrepp i fastigheterna för dyra pengar. Nu hoppas vi att S-styret tar sitt ansvar och förnuft till fånga och omarbetar avfallsföreskrifterna enligt vårt alternativa förslag, säger Johan Björk (M), vice ordförande i opposition i Tekniska nämnden

Läs hela vårt förslag här: https://varmdomoderaterna.com/wp-content/uploads/2023/05/Moderaternas-yrkande-pa-nya-avfallsforeskrifter1.pdf

Värna våra barn genom en kommungemensam rutin för kränkning, mobbning & våld

Moderaterna i Värmdö har föreslagit för grundskolenämnden en kommungemensam rutin mot kränkning, mobbning och våld. Något även aktörer som Friends och trygghetsstiftelsen påpekat som önskvärt. Detta för att värna våra barns bästa, både den som utsatts och den som begått handling.

– Skolan ska vara en plats där alla Värmdös elever känner sig trygga, säger Linn Klameth (M), 2:e vice ordförande Grundskolenämnden. Vi ska stötta den som utsatts för kränkningar eller våld och även arbeta med rätt insatser för den som begått en sådan handling. På så sätt förebygger vi att liknande incidenter inte händer igen, tillägger Linn.

Det har de senaste 10 åren skett en fördubbling av mobbning där var fjärde elev har utsatts för allvarlig mobbning och våra elevers upplevda trygghet i svenska grundskolan har sjunkit drastiskt under de senaste åren. Detta är mycket allvarligt då utsattheten som många barn och unga vittnar om, medför stora negativa konsekvenser för deras utveckling och välmående, både vad det gäller inlärningsförmåga och ohälsa. Värmdös skolor gör ett gediget arbete med att arbeta med preventiva insatser dock saknas det en kommungemensam rutin för hur vi hanterar kränkning, mobbning och våld. En sådan kommungemensam rutin tänker vi Värmdömoderater skulle stärka och förtydliga arbetet och förhoppningsvis bli normerande för skolorna.

Att det är upp till varje skola att själva ta fram rutiner är något aktörer som Friends och Trygghetsstiftelsen lyft problematik kring, vilket skulle kunna åtgärdas genom en kommungemensam rutin som då kan utgöra ett bra stöd för både våra kommunala och fristående skolor. Särskilt i de fall då det rör sig om allvarligare mobbning och våld då skolan med fördel kan ta stöd av både socialförvaltning och polis. På så sätt kan vi sätta in insatser för att säkerställa att det barn som utfört handling tas om hand och att vi i största möjligaste utsträckning kan arbeta för att handling inte upprepas.

Med bakgrund av detta anser Värmdömoderaterna att förvaltningen i dialog med rektorer, polis och socialtjänst bör ta fram en sådan kommungemensam rutin som säkerställer att Värmdös skolor hanterar kränkning, mobbning och våld på ett likvärdigt sätt som värnar såväl den som utsatts och den som utfört handling, och att fristående aktörer bjuds in i arbetet med att ta fram en kommungemensam rutin.

– Även om Värmdösamarbetet avslog vårt initiativ, hoppas vi att förslaget ändå prioriteras och att insatser för att öka tryggheten i skolan genomförs. Vi jobbar med hjärta för Värmdös barn så det viktigaste för oss blir att åtgärder för att öka tryggheten kommer till stånd oavsett hur vi som opposition bemöts, säger Linn Klameth avslutningsvis.

Läs hela initiativet här: https://varmdomoderaterna.com/wp-content/uploads/2023/02/Initiativ-Grundskolenamnden.pdf

Försämra inte villaägarnas sophämtning

Moderaterna i Värmdö i tekniska nämnden kräver att servicen inom avfallshämtning ska upprätthållas. Bakgrunden till detta är att flera villaområden i Värmdö kommun har fått sina avfallskärl flyttade från sina villor till samlingsplatser i området.

– Värmdöborna skall kunna lita på att avfallshämtningen inte bara fungerar utan också genomförs på medborgarnas villkor – likvärdigt och rättssäkert säger Johan Björk (M), 2:e vice ordförande i Tekniska nämnden.

Villaägare och sommarboende på Malma är ett område som omfattas av förändringen och tvingas nu gå flera hundra meter till sina sopkärl då kommunen dragit in på servicen. Detta utan dialog med boende i området. Tidigare har värmdöbor kunnat få avfallshämtning intill sina fastigheter ute på Malma. Detta har dock under hösten begränsats på ett antal vägar i specifika områden som exempelvis Malma. De boende i området har protesterat över denna förändring och velat hitta en lösning med kommunen. Trots detta har kommunen stått fast vid sitt beslut och de boende tvingas nu fortsätta dialogen med kommunen via advokat.

Vi i Värmdömoderaterna tycker det är viktigt att berörda villaägare i Malma samt villaägare med liknande förhållanden skall få en service som är likvärdig andra medborgares. Vi anser även att denna inställning från kommunens sida med en begränsning av servicegrad är motsägelsefull ur fler perspektiv då exempelvis slamtömning genomförs med liknande fordon. Intilliggande vägar har liknande utmaningar men där kvarstår ändå servicen. Dessutom har de boende som väckt frågan inte getts möjlighet att genomföra åtgärder, dvs inga åtgärdskrav har ställts från kommunen. Vi ifrågasätter även att kommunen bifaller ny placering av avfallskärl trots att servitut ej upprättats med markägarna.

Kommunen är till för kommunens invånare, inte tvärtom, och vi anser att den kommunala servicen ska
utgå ifrån medborgarnas perspektiv, avslutar Johan Björk.

Läs hela initiativet här: https://varmdomoderaterna.com/wp-content/uploads/2023/02/Initativ-Uppratthallande-av-service-inom-avfallshamtning.pdf

Johanna Olson ny politisk sekreterare

Vi har glädjen att välkomna Johanna Olson som ny politisk sekreterare för Värmdömoderaterna!

Johanna bor i Vaxholm och är i grunden utbildad som Molekylärbiolog. Hon har bred erfarenhet inom Moderaterna både som förtroendevald samt politisk sekreterare. Därutöver har hon drivit företag inom kommunikation & marknadsföring med inriktning på sociala medier. Johanna tillträder tjänsten den 9 februari.

Varmt välkommen hälsar Värmdömoderaterna!

S-styret halverar sophämtningen för Värmdös villaägare!

Det S-ledda Värmdösamarbetet har under kommunfullmäktige i december beslutat att HALVERA sophämtningen för Värmdös villaägare i sommar.

Vi Moderater var skarpt kritiska till förslaget då sophämtning är en grundläggande samhällsservice som måste fungera för att undvika sanitära olägenheter. Vi föreslog därför att sophämtning fortsatt skulle ske varje vecka, men tyvärr röstades det ned av Värmdösamarbetet med stöd av Vänsterpartiet och Skärgårdspartiet.

– Vi som förtroendevalda har en uppgift att förutse hur våra politiska beslut påverkar kommuninvånarna. Vi ska inte behöva vänta till sommaren när den dåliga lukten sprider sig för att inse att det här var en dålig idé. Vi vet att sopor stinker men nu stinker också servicen och risken är att Värmdöborna kommer tycka att politiken stinker lika mycket som soporna i sommar säger Johan Björk (M), 2:e vice ordförande i tekniska nämnden.

Trots den halverade servicen höjdes dessutom taxan för sophämtning för år 2023.

– Här vill Värmdösamarbetet att kommunen ska göra mindre för mer pengar. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att Värmdös villaägare ska fortsätta tvingas betala fullpris för sophämtningen trots att servicen av hämtning de facto halveras fortsätter Johan.

Tidningsutklippet kommer ifrån Mitt i Värmdö som uppmärksammar förändringen

Kommunen borde ta över det kommunala bolagets mark!

”Vi, moderater, anser att det bästa vore att det kommunala bolaget Värmdö Hamnar AB överlåter sin mark till Värmdö kommun och istället fokuserar på driften av hamnar och parkeringsplatserna intill hamnarna. Därför föreslog vi i kommunfullmäktige i december att kommunen utreder en sådan marköverlåtelse. Ett förslag som dessvärre avslogs av det S-ledda Värmdösamarbetet.”

Läs hela insändaren från oppositionsrådet Deshira Flankör och avgående styrelseordförande Malin Bellander här: https://www.nvp.se/NVP-Asikt/Debatt/m-kommunen-bor-ta-over-varmdo-hamnars-mark?fbclid=IwAR0cXx00hknPaEOcZFg6OeVJCo3JmiE7gYwxhpH8Y6MUTBVq8zFGuQt75VM

Begränsa inte köttet för Värmdös elever och äldre

”Vi Moderater är skarpt kritiska till förslaget från Värmdös nya S-styre om att minska andelen kött i kommunens förskolor, skolor och äldreboenden. Enligt förslaget ska andelen inköpt kött i kommunens verksamheter från och med nästa år uppgå till max 2,5 procent per år jämfört med dagens 7,79 procent. Vi är oroade över att den kraftiga minskningen av kött kommer att ge oförutsedda effekter inom Värmdös äldreomsorg och skolor.”

Det skriver Deshira Flankör, Cecilia Lindberg och Rogier Krona, moderata företrädare i Värmdö kommun.

Läs hela insändaren här: https://www.mitti.se/debatt/m-begransa-inte-vad-vara-elever-och-aldre-far-ata-6.24.44017.aa2a6161f0?fbclid=IwAR2fs9ulqHmt8_wo3CllE3R2vqcglIKD82dze_jg5PlYMAr2UeVp5sSg_es

Värmdösamarbetet föreslår en chockhöjning med 300% av hemtjänstavgiften!

Värmdösamarbetet (S,C,L,MP med stöd av V och SGP) föreslår i sin budget för 2023 en höjning med 300 procent av avgiften för Värmdös hemtjänsttagare.

Värmdö har under en lång tid haft en månadsavgift för omvårdnad inom hemtjänsten. Omvårdnadskostnaden för hemtjänst under dagtid kostar idag 591kr i månaden och för heldygn kostar det 1180kr i månaden. Moderaterna i Värmdö har i sin budget valt att stoppa förslaget om att höja omvårdnadsavgiften samt avser att i Kommunfullmäktige även yrka på att stoppa övergången från månadsavgift till timavgift för serviceinsatser som inköp och tvätt.

Det nya styret vill ändra omvårdnadstaxan inom hemtjänsten från månadsavgift på 591 kr till timavgift om 250 kr i timmen. En majoritet av Värmdös hemtjänsttagare har mer än 10 timmars hemtjänst i månaden för omvårdnadsbehov och för de som inte har andra serviceinsatser kommer det innebära en ökad månadskostnad på 1768kr. Det betyder att den nya månadskostnaden för Värmdös hemtjänsttagare istället når upp till 2359kr i månaden vilket är socialtjänstlagens maxtaxa.

 – Våra äldre är våra hjältar som varit med och byggt vår välfärd. Vi moderater har medvetet hållit fast vid nuvarande modell med en låg månadsavgift. Det nya styrets chockhöjning med 1768kr i månaden riskerar att slå undan benen ekonomiskt för Värmdös hemtjänsttagare efter årsskiftet. Det verkar som att S letar intäkter med ljus och lykta för att kunna finansiera sina kostnadsdrivande projekt genom att höja taxor och avgifter. Värmdös äldre ska kunna lita på kommunen och att inte politiken kommer med dessa chocknotor till dem i en för övrigt utmanande ekonomisk tid, säger Deshira Flankör (M), oppositionsråd.

För mer information:

Namn: Deshira Flankör
Telefon: 070 147 88 85
E-post: Deshira.flankor@moderaterna.se

Vill du bli vår nya politiska sekreterare?

Vill du vara en del av Värmdömoderaternas resa mot maktskifte senast 2026?

Vi söker dig som vill jobba som politisk sekreterare och vill bidra till vårt intensiva arbete med att driva moderat politik. Vi erbjuder dig en rolig och dynamisk arbetsplats där du får möjlighet att utvecklas i din roll.

Värmdö är en av landets snabbast växande kommuner och har 46 000 invånare. Kommunen omges av vacker natur, en kulturell plats och unik skärgård vilket gör kommunorganisationen till en dynamisk och händelserik arbetsplats.

Du ska vara strukturerad, ha ett gott omdöme och kunna prioritera rätt saker. Din främsta uppgift blir att bistå oppositionsrådet och övriga moderata företrädare i det politiska arbetet. För att lyckas i din roll behöver du vara en kreativ och en god kommunikatör som behärskar både traditionella och moderna kommunikationssätt. Din förmåga att snappa upp politiskt viktiga frågor är av stort värde. Du ska också ha intresse för den interna kommunikationen.

Ditt engagemang ska speglas i dina handlingar och gärna genom att du själv kommer med egna idéer om hur vårt arbete kan utvecklas. Du ska vara medveten och beredd på att periodvis kunna arbeta intensivt och under tidspress.

Arbetsuppgifter:

I första hand rapportera till och arbeta nära gruppledaren/oppositionsrådet för Värmdömoderaterna. Jobba fram faktaunderlag till artiklar och pressinformation, förbereda kommunikationsmaterial samt fungera som servicefunktion gentemot våra förtroendevalda och partiorganisation. Du kommer att vara vår KF-grupp och nämndledamöter behjälplig med stöd och service vid behov.

Du behöver behärska omvärldsbevakning i form av att granska, bevaka, och sammanfatta utredningar, remisser och förslag samt mediebevakning. Du behöver vara flexibel med arbetsuppgifter och arbetstider, då möten och arrangemang kan ligga utanför ordinarie kontorstider. Du måste kunna jobba intensivt under perioder.

Kvalifikationer och egenskaper:

  • Förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och att formulera slagkraftiga budskap om vår politik.
  • Goda kunskaper om kommunikation i olika kanaler.
  • Vana vid att ta ansvar, kunna ta egna initiativ, arbeta såväl självständigt som i grupp och vara stresstålig.
  • Goda kunskaper i Officepaketet.
  • Goda kunskaper inom Adobe CS.
  • Goda kunskaper inom sociala medier och CMS-system såsom WordPress.
  • Ett intresse och viss kunskap inom fotografering och videoredigering.
  • Förståelse för mediafrågor och omvärldsbevakning.
  • Viss vana vid administrativa uppgifter såsom möteshantering och dokumentation.
  • Intresse för event- och möteskoordinering.

Anställningsform: Heltidsanställning med ett års anställning i taget och möjlighet till förlängning.

Tillträde: 1 januari 2023 eller enligt överenskommelse.

Har du frågor om tjänsten, kontakta Deshira Flankör på 070-147 88 85 eller maila till deshira.flankor@moderaterna.se

Höjd skolpeng istället för en svällande politisk organisation

Idag presenterar vi vårt förslag till budget för 2023!

Budgeten innehåller en storsatsning på Värmdös förskolor, skolor, fritids, LSS och äldreomsorg, ett överskottsmål om 2% samt uppdrag om att lösa trafiksituationen i Mölnvik. Vi prioriterar kärnverksamheten med en högre satsning än S-styret. Istället för att utöka de politiska kostnaderna med fler nämnder och fler politiker har vi valt att satsa just de pengarna på att ytterligare räkna upp pengen för alla kommunens mellanstadieklasser.

Satsning på Värmdö förskolor och skolor

Förskolepengen räknas upp med 4% vilket motsvarar 12 miljoner kronor. Samtidigt lägger vi fram skarpa målsättningar om att öka andelen behörig förskolepersonal samt hålla fast vid samma barngrupper med 9 barn per grupp.

– Vi har under förra mandatperioden lyckats minska barngrupperna i förskolan så att de nu är näst minst i hela Sverige.  För att fortsätta den positiva resan inom Värmdös förskolor lägger vi nu fram en högre satsning än S-styret på Värmdös förskolor. Det har vi råd med då vi har valt att fokusera på kärnverksamheten istället för att reservera pengarna för kostnadsdrivande projekt såsom S-styret har gjort, säger Deshira Flankör (M), oppositionsråd.


Grundskolepengen inklusive grundsärskola räknas upp med 4% för årskurserna F-6 och med 7% för årskurserna 7-9. Totalt motsvarar det en uppräkning på 21 miljoner kronor. Vi vill även utveckla den digitala skol- och förskoleplattformen för att ge vårdnadshavare möjlighet att enkelt få översyn om förskolornas och grundskolornas enskilda profil och filosofi inför skolvalet, kommunala såväl som fristående.

– Även vi politiker behöver leva upp till effektiviseringen av kommunens administration. Därför väljer vi att inte utöka kommunens nämndorganisation såsom S-styret har gjort vilket kostar ytterligare 1,3 miljoner kronor årligen. Istället lägger vi pengarna på ytterligare penghöjning med 1% för kommunens alla mellanstadieklasser. Det är ett relativt enkelt val att välja mellan bättre förutsättningar för eleverna i skolan eller utökade politiska arvoden för att S-styret ska komma överens, säger Deshira Flankör (M), oppositionsråd.

Tidigare peng för högstadiet har varit lägre än övriga årskurser vilket har skapat utmaningar för bland annat Kvarnbergsskolan som enbart består av ett högstadium. Därför föreslår vi en ordentlig satsning på högstadieklasserna för alla skolor samt en bra penghöjning även för fritids med 4% motsvarande 3,2 miljoner kronor, fortsätter hon.


En äldreomsorg att lita på

Förutom satsningen på förskola och skola räknas även pengen för äldreomsorgen upp med 4% motsvarande 11,6 miljoner kronor. För att höja kvalitén och attraktionen inom Värmdös äldreomsorg vill vi även initiera ett arbete med att säkerställa att alla anställda inom Värmdös äldreboenden och hemtjänst ska ha minst undersköterskeutbildning. Vi vill även att kommunstyrelsen påbörjar ett arbete med att säkerställa en mötesplats för äldre både på kort och lång sikt.

– Våra äldre är välfärdens hjältar. Det är tack vare dem och deras slitsamma arbetsinsatser som Värmdö och Sverige har kunnat erbjuda en högkvalitativ välfärd under lång tid. De ska kunna lita på att kommunen fortsatt erbjuder trygghet och den bästa omvårdnaden på äldre dagar. Vi vill även värna om ett aktivt liv på äldre dagar och föreslår därför att kommunstyrelsen säkrar en långsiktig mötesplats för äldre i Gustavsgårdens lokaler eller annan plats, säger Deshira Flankör (M), oppositionsråd.

Lös trafiksituation Mölnvik

Inom kommunstyrelsen lägger vi även fram ett uppdrag om att initiera en dialog med berörda markägare om en långsiktig lösning att lägga om trafiken i Mölnvik med hjälp av finansiering från byggrätter. Lösningen ska utgå ifrån redan exploaterade områden i Mölnvik och syfta till att främja bättre trafiklösning för biltrafiken, cyklande, gående samt främja en trevlig mötesplats och vistelsemiljö i Mölnvik. Lösningen ska pröva även nya vägdragningar och tas fram i samråd med fastighetsägarna.

– Under förra mandatperioden utredde vi en vägdragning ”Smitväg Mölnvik” vilket visade att satsningen skulle ha mycket begränsad nytta under begränsad tid. Situationen behöver fortsatt lösas och oavsett lösningar så kommer det att dröja innan vi ser en praktisk förändring. Det är därför viktigt att kommunen tar itu med utmaningen så att vi får en lösning så fort som möjligt, avslutar Deshira Flankör (M) oppositionsråd.

Läs hela budgeten här:
https://opengov.360online.com/Meetings/varmdo/File/Details/766371.PDF?fileName=Moderaternas%20M%C3%A5l%20och%20budget%202023%20med%20ramar%202024-2026&fileSize=8611257


För mer information

Namn: Deshira Flankör

Telefon: 070 147 88 85

E-post: Deshira.flankor@moderaterna.se