S-styrets villafientliga avfallsföreskrifter stoppade igen!

De medborgarfientliga avfallsföreskrifterna i Värmdö stoppas igen! S-styret med Socialdemokraterna i spetsen drog återigen bort ärendet om avfallsföreskrifter från dagordningen. Se liknande förfarande från tidigare. Detta efter att vi Moderater skickade ett omfattande ändringsförslag.

Igår stod Tekniska nämnden inför det viktiga beslutet gällande S-styrets föreslag till avfallsföreskrifter för Värmdös villaägare. Ett ärende som tidigare togs bort från dagordningen i maj. Denna återkomst till diskussionen kan möjligen relateras till det ändringsförslag som vi Moderater tidigare framförde inför nämnden. Vårt ändringsförslag syftar till en genomgripande revidering av förslaget, med målet att lätta på de utökade kraven som påkommer Värmdös fastighetsägare.

– Trots att S-styret har bearbetat och lagt fram ärendet så drog de återigen bort den från dagordningen. Det skedde efter att vi hade skickat in våra ändringsyrkanden. Det får vi se som en seger för värmdöborna vars röster tillsammans med vårt arbete förhoppningsvis har påverkat styret. Det säger Johan Björk (M), vice ordförande i opposition i Tekniska nämnden.

Vår strävan är att skapa balans och rimlighet i regelverket och samtidigt eliminera eventuella dubbelregleringar som kan förekomma i dokumentet. Vi anser att det är av yttersta vikt att säkerställa en pragmatisk och effektiv reglering som tar hänsyn till Värmdös specifika förhållanden och samtidigt främjar hållbarhet och ansvarsfull hantering av avfall.

Mitt i Värmdö har under året rapporterat ett antal gånger om värmdöbor som blivit drabbade av kommunens nya arbetssätt. Här är några länkar:

Vindöbo fick chocknota för att tömma avloppstanken | Mitt i

Moderaterna totalsågar nya avfallsförslaget | Mitt i

Stoppa S-styrets villafientliga avfallsföreskrifter!

Trots den massiva kritiken från värmdöborna, väljer Socialdemokraterna att fortsatt driva igenom sina villafientliga avfallsföreskrifter.

Följetongen om S-styrets (S, Mp, C, L) nya avfallsföreskrifter i Värmdö fortsätter. Ett förslag till nya avfallsföreskrifter beslutades att skickas på samråd i våras. Många värmdöbor och samfälligheter opponerade sig emot förslagen som skulle innebära stora ingrepp för dyra pengar för Värmdös villaägare på sina fastigheter för att kunna följa de nya föreskrifterna. Lokaltidningen mitt i Värmdö rapporterar om ett fall där Värmdö kommuns förvaltning redan har verkställt kraven.

Trots värmdöbornas synpunkter väljer S-styret att enbart göra vissa små redaktionella förändringar i förslaget men ingenting av substans. Tekniska nämnden kommer att fatta beslut om de nya föreskrifterna den 15 november, och efter det i Kommunfullmäktige.

– Förslaget på nya avfallsföreskrifter i Värmdö kommer förmodligen vara de mest inskränkande förslagen som Värmdö kommun har drivit igenom. Av de exempel vi har sett under våren, där fastighetsägare har förvägrats slamhämtning med hänvisning till att vägar ska breddas, befarar vi att det kommer innebära investeringar upp emot hundratusentals kronor för villaägare. Ännu en gång får vi bevis på att när Moderaterna lämnar styret så försvinner också värmdöbornas perspektiv, säger Johan Björk (M), vice ordförande i opposition i Tekniska nämnden.

Är förslaget omarbetat? Nej. Kommer förslaget att innebära kostnadsökningar för värmdöborna? Ja! Vilka blir drabbade? Många villaägare som bor i områden med enskilda vägar och som ännu inte är detaljplanerade.

När ska S-styret börja lyssna på värmdöborna? Vi Moderater kommer alltid stå på villaägarnas/kommuninvånarnas sida och se till att nya regler som tillkommer inte ska sätta krokben för dem, särskilt inte nu när många redan har nog med utgifter som det är. Inga villafientliga avfallsföreskrifter på Värmdö!

Moderaterna lyckades tillfälligt stoppa S-styrets nya avfallsföreskrifter Värmdö

Ikväll var Tekniska nämnden på väg att besluta om de nya kritiserade avfallsföreskrifterna för Värmdö. Dessa skulle inneburit stora försämringar för Värmdös villaägare.

Avfallsföreskrifterna har nyligen varit ute på samråd och trots att många Värmdöbor och samfälligheter har hört av sig och kritiserat förändringarna. Det nya styret med S, Mp, C, L valde att lägga fram förslaget med enbart små redaktionella förändringar.

Inför kvällens möte skickade vi Moderater därför in ett eget omarbetat förslag på avfallsföreskrifter. I vårt förslag plockade vi bort de nya kraven och försämringarna. Detta fick de styrande politikerna att stryka ärendet helt från dagordningen under kvällens möte.

– Jag är glad att S, Mp, C, L åtminstone tillfälligt har backat från att rösta igenom detta galna förslag. Hade deras förslag på avfallsföreskrifter antagits så hade beslutet förmodligen blivit det mest inskränkande beslutet som Värmdö kommun någonsin har tagit. Värmdöborna hade tvingats till stora ingrepp i fastigheterna för dyra pengar. Nu hoppas vi att S-styret tar sitt ansvar och förnuft till fånga och tar tillbaka förslaget för gott. Alternativt omarbetar avfallsföreskrifterna enligt vårt alternativa förslag, säger Johan Björk (M), vice ordförande i opposition i Tekniska nämnden

Läs hela vårt förslag här: https://varmdomoderaterna.com/wp-content/uploads/2023/05/Moderaternas-yrkande-pa-nya-avfallsforeskrifter1.pdf

Stoppa S-styrets nya avfallsföreskrifter!

Vi Moderater är skarpt kritiska mot S-styrets nya kostsamma krav för sophämtning och tömning av avlopp!


Det nya styret i Värmdö bestående av S, MP, L och C med stöd av V och SGP föreslår ökade krav för Värmdös enskilda vägar. Detta i samband med hämtning av sopor eller avlopp. Det kommer att slå hårt mot Värmdös vägföreningar och samfälligheter. Enligt deras förslag ska vägarna nu anpassas efter hämtningsfordon som den upphandlade entreprenören väljer att använda. Enligt deras nya krav måste vägar och infarter byggas om så att de är minst 3,5 meter breda. Dessutom vill man att vändplatser med minst 18 meter i diameter anordnad. Motivet är att fordonen inte längre ska behöva backa för att vända.

Vi Moderater är skarpt kritiska mot detta förslag. Under vår tid i styret har vi medvetet bevarat enskilt huvudmannaskap av vägarna i enlighet med värmdöbornas önskan. Vi anser att det vore orimligt att ställa krav till vägföreningarna att bredda vägarna. Det skulle jaga människor från hus och hem utifrån de ekonomiska konsekvenserna som följer. Det säger Johan Björk (M), vice ordförande i opposition tekniska nämnden.

Nya krav på köp av slangar

Förutom kravet på att bredda vägarna vill S-styret även införa krav på att tömningspunkten för avlopp får vara maximalt 10 meter från vägen. Detta ska lösas genom att villaägarna ska köpa egna slamslangar, alternativt investerar i en fast sugledning. Kostnaden för detta läggs på fastighetsägarna.

– Vi Moderater tycker att det vore orimligt att kräva av Värmdös villaägare att börja köpa egna slangar eller installera sugledningar för tusentals kronor. Dessutom föreslår de att de nya kraven även ska gälla alla befintliga avloppsanläggningar vid ombyggnation, vilket är helt galet. Genom deras nya regler så straffar nya S-styret värmdöbor som uppgraderar sina befintliga avloppsanläggningar. Det är kontraproduktivt och inte särskilt medborgarvänligt säger Markus Schill (M), vice ordförande i opposition bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden.