16 november 2023

Frågor och svar – S-styrets nya Avfallsföreskrifter

S-styret i Värmdö har under året försökt att tvinga igenom nya avfallsföreskrifter. Här kan du läsa mer om vad de föreslagna förändringarna innebär.

Vad innebär förslaget i korthet?

Förslaget innebär att mer åtaganden och kostnader för kommunens avfallshantering kommer att läggas direkt på Värmdös invånare.

Varför görs detta?

Vi vet inte med säkerhet då företrädare för S-styret har angett olika anledningar. I nämnden har man hänvisat till behovet av att större fordon behöver kunna ta sig fram på vägarna. I olika debattinslag i både kommunfullmäktige och på insändare så hänvisar de till att det är för att förbättra arbetsmiljön.

Vad anser ni Moderaterna om förslaget på avfallsföreskrifter?

Moderaterna är skarpt kritiska mot detta förslag. Under vår tid i styret har vi medvetet arbetat för att bevara enskilt huvudmannaskap av vägarna. I samband med att vi beslutade om riktlinjer för enskilt huvudmannaskap har vi per automatik godkänt att vägarna ska behålla sin lantliga karaktär. Därför anser vi att fordonen ska anpassas efter vägarna, inte tvärt om. Det är något som fungerat hittills. Detta i enlighet med värmdöbornas önskan. Vi anser att det vore orimligt att ställa krav till vägföreningarna att bredda vägarna.

Vilka nya krav föreslås vid avloppstömning?

S-styret vill införa krav på hur långt tömningspunkten får vara från vägen i enskilda avlopp. Enligt förslaget får tömningspunkten maximalt vara 10 meter från vägen. Detta ska lösas genom att villaägarna får köpa egna slamslangar alternativt installera en fast sugledning. Kostnaden för detta vill s-styret lägga på fastighetsägarna.

Vad för förändringar föreslås för sophanteringen?

Enligt det nya förslaget ska vägarna nu anpassas efter fordon som den upphandlade entreprenören väljer att använda. Enligt de nya kraven måste vägar och infarter byggas om, så att de är minst 3,5 meter breda. Dessutom vill man att vändplatser med minst 18 meter i diameter anordnas. Motiveringen till detta är att fordonen inte längre ska behöva backa för att vända.

När kommer förändringarna att börja gälla?

Förändringarna behöver beslutas i tekniska nämnden och sedan i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Därefter behöver beslutet vinna lagakraft. Det vi däremot har sett är att förvaltningen redan börjat implementera förändringarna. Detta är vi ytterst kritiska till.

Har du redan drabbats av de nya kraven? Då ska du kräva besvärshänvisning, vilket ger möjlighet för dig att överklaga beslutet.

Vägbredden finns inte i avfallsföreskrifterna, var hittar jag mer information om detta?

De nya avfallsföreskifterna som föreslås av s-styret öppnar upp för att tillämpningen ska kunna ske av kommunens tjänstemannaorganisation. Idag kan du hitta krav på vägbredden i samband med att du använder kommunens e-tjänst för slamhämtning, samt på kommunens hemsida: https://www.varmdo.se/byggabomiljo/avfallochatervinning/slamtomning/checklistaslamtomning.4.699a092317ce484b787180d4.html

Notera att kraven finns, trots att de nya avfallsförskrifterna inte är beslutade.

Var hittar jag det senaste förslaget på avfallsföreskrifter?

Beslut om avfallsföreskrifter har varit på väg att fattas vid två tillfällen. 31/5 2023 hade s-styret de nya förslagen på sin dagordning, men drog tillbaka ärendet efter Moderaternas ändringsförslag. I efterhand kan du endast läsa om beslutet i protokollet. Själva ärendet måste begäras ut av kommunen, eller hittas här: https://varmdomoderaterna.com/wp-content/uploads/2023/08/11.-Antagande-av-nya-avfallsforeskrifter-inkl.-bilagor.pdf

Andra försöket till beslut var 15/11 2023. Även denna gång ströks ärendet från dagordningen, och finns inte längre tillgängligt på kommunens hemsida. Ärendet går dock att begära ut från kommunen med Dnr 2023TEN/0029. Här hittar du Moderaternas andra ändringsförslag.


Ta ställning och dela artikeln