Tidigare leveranser


Våra leveranser från mandatperioden 2018-2022

Det är inte vad politiken säger inför ett val som räknas utan vad de åstadkommer under en mandatperiod. Inför mandatperioden 2018-2022 stod Värmdö kommun inför en investeringsportfölj på flera miljarder. Tack vare vår pragmatiska politik, välavvägda samarbeten med fristående aktörer lyckades vi åstadkomma många investeringar utan att behöva lägga kommunala medel på dem. Nedan följer våra leveranser under mandatperioden 20218-2022.

Ekedalsskolans fem fantastiska skolbyggnader har totalrenoverats. Efter många olika förslag och tycken bestämde sig M-ledda Kommunstyrelsen att gå ut med en enkät till alla vårdnadshavare som hade barn i skolan samt de vårdnadshavare som tillhörde upptagningsområdet under närmast följande åren. Kommunstyrelsen valde totalrenoveringen i och med att flest föredrog valalternativet om totalrenovering. Skolan är i dag i toppskick och förgyller hela Gustavsberg med sitt anrika inslag.

Internationella Engelska Skolan kom till som en lösning på behovet av fler skolplatser som inte kunde tillgodoses i och med att Kommunstyrelsen valde att totalrenovera Ekedalsskolan utan någon tillbyggnad. Istället markanvisades skoltomten i Charlottendal och kommunen kunde få fler skolplatser, nybyggd skola utan att kommunen stod för investeringarna och sin andra fristående F-9 skola. Det blev med andra ord en flerfaldig vinst för kommunen och Värmdös föräldrar.

Ny förskola har etablerats i Charlottendal

På Djurö hittar du vårt nybyggda Trygghetsbostäder med 32 lägenheter.

Under mandatperioden har vi etablerat en ny språkförskola för barn med grav språkstörning. Satsningen är ett led i vår ambition om tidiga förebyggande insatser för barn med funktionsnedsättning. Värmdö är därmed ett av de tjugotal kommuner i Sverige som har en språkförskola.

Vår nya återvinningscentral hittar du vid Värmdö marknad.

I Gustavsberg, vid badhuset, finns kommunens nya äventyrslekpark som byggdes och invigdes under sommaren 2019.

2018 tecknades ett samarbetsavtal med Kungliga Tekniska Högskolan med avsikt att forska inom vattenrening och vattenteknik. Sedan dess har flera projekt påbörjats, ett projekt har avslutats med framgång och ett flertal forskningsrapporter genomförts.

På Ingarö, vid Pilhamn, har bygget av ett nytt äldreboende påbörjats. Boendet kommer att byggas och drivas av fristående aktör efter att kommunen markanvisat boendet.

Skolpengen för förskola och skola har höjts med totalt 80 miljoner kronor under mandatperioden. Vi har dessutom utökat totala potten för socioekonomiskt tillägg samt utökat strukturstödet till kommunens skärgårdsskolor.

Under mandatperioden har vi kunnat genomföra moderat politik när det är som bäst. Vi har kunnat visa att vi kan storsatsa på välfärden genom ökade resurser till skola och äldreomsorg, göra stora investeringar i kommunens fastigheter samtidigt som vi har kunnat sänka skatten. Tack vare vår senaste kommunala skattesänkning på 20 öre kan Värmdös familjer med en medianlön på 30 000 kr i månaden och två arbetande vuxna behålla 1400 kr/år. Sedan 2017 har skatten sänkts med totalt 90 öre.

Längst med Farstaviken har ny strandpromenad anlagts

I början av mandatperioden såldes Konstnärshusen till Landia AB. I motsats till vad många befarade och påstod blev alla konstnärsateljéer kvar och hyrorna ligger på samma nivå som tidigare. Byggnaden har dessutom fått ett fantastiskt lyft genom ett helt nytt tak och ny fasad, något som inte kommunen hade kunnat prioritera före kommunens verksamhetslokaler såsom skolor, förskolor och äldreboenden mm. Det gör skillnad vilken politik som styr. För Moderaterna i Värmdö är det viktigare med sakfrågor och lösningar snarare än politiska skygglappar.

Kattholmen som tidigare var nedgånget och slitet har totalrenoverats under mandatperioden och berikats med en ny gästhamn och välbesökt restaurang. Området lever idag upp till kommunens vision med Gustavsbergs hamn.

Moderaterna i Värmdö värnar om att alla tillgängligheten. Kommunens många cykelbanor har under mandatperioden fått parkbänkar.

Under mandatperioden har kommunen installerat solceller på flera av kommunens fastigheter.

Tillsammans med andra aktörer har kommunen anlagt flera ridstigar.

För att tydligare förmedla kommunens vision och förväntningar med Gustavsbergs hamn har ett måldokument för området tagits fram.

Under mandatperioden har flera idrottsanläggningar rustats upp. På bilden ser du idrottsområdet vid Brunn på Ingarö.

Nya väderskyddade cykelparkeringar har installerats på flera platser över hela kommunen.

Genom en större upphandling som omfattar flera projekt av kommunens avloppsutbyggnad har vi kunnat dubbla utbyggnadstakten.

Kommunens äldreboenden har påbörjat sin Silviacertifiering som beräknas bli klar hösten 2022. Silviacertifiering är en certifiering där all personal på äldreboendet blir utbildade inom demensvård. Syftet med en bred satsning är att kunna bidra till högsta möjliga livskvalitet för demenssjuka och deras anhöriga. All personal, från högsta ledningen, till vårdpersonal och hela vägen till vaktmästare ska ha en verksamhetsknuten kompetens. Våra äldre förtjänar det bästa.

Våren 2022 överlämnades nycklarna till Landia som är ny ägare av Porslinsfabriken. Fastigheten 13400 kvm stor och såldes för 110 miljoner och kommunen återförhyr en liten del på ca 2600 kvm för att förverkliga beslutet om ett Kulturhus som togs 2013 men aldrig genomfördes. Renoveringen av fastigheten är redan igång och kommunens del beräknas bli klar under 2023. Kulturhuset kommer att innehålla bibliotek, föreningslokaler för musik, dans och andra aktiviteter.

Under 2022 beslutades ett arkitekturprogram som omfattar kommunens samtliga fem centrumområden Gustavsberg, Ingarö, Hemmesta, Stavsnäs och Djurö. Syftet med arkitekturprogrammet är att Värmdös bebyggelse och arkitektur ska präglas av kommunens unika natur- och skärgårdskaraktär. Programmet kommer att vara vägledande och ge stöd vid framtagande av detaljplaner, gestaltningsprogram och bygglov i kommunens centrumområden. Huvudmålet är att arkitekturen ska utgå från platsen och stärka dess unika identitet.

Under 2022 har detaljplanen för ett nytt äldreboende vid Gustavsgården påbörjats. Samtidigt kommer den nuvarande fastigheten för Gustavsgården att göras om till trygghetsbostäder och/eller studentbostäder.

Under mandatperioden har en större energieffektivisering genomförts. På bilden ovan syns skillnaden före och efter åtgärder.

För att undvika bräddningar av avlopp i våra hav när behovet uppkommer, har kommunen installerat bräddmagasin. Ett bräddmagasin fylls med avlopp när systemet inte fungerar. Dessvärre har vi inga bilder på bräddmagasin.

Under mandatperioden har ny arbetsmarknadspolitik beslutats och går ut på att fånga upp arbetssökande i ett tidigt skede, redan när de söker arbete och innan de har hamnat i ekonomiskt bistånd. Arbetet har redan gett avsedd effekt genom en utökning av samverkan mellan kommunen och det lokala näringslivet för att matcha arbetssökande med de företag som söker arbetskraft. Totalt har 128 personer inom ramen för ekonomiskt bistånd gått till självförsörjning eller studier under 2021. Strax innan sommaren 2022 hade Värmdö 210 hushåll aktiva med ekonomisk bistånd av långsiktigare karaktär. Det är 100 hushåll färre än samma period 2021.

Ny ramp för funktionshindrade vid Grisslinge havsbad för att öka tillgängligheten. Alla ska kunna bada på Värmdö.

Ny hopptorn i Grisslinge Havsbad

Rösta på Moderaterna i Värmdö om du vill se samma handlingskraft och lika mycket leveranser under nästa mandatperiod!