Rutin mot kränkning, mobbning och våld

Denna nyhet är mer än 1 år gammal

17 februari 2023

Värna våra barn genom en kommungemensam rutin för kränkning, mobbning & våld

Moderaterna i Värmdö har föreslagit för grundskolenämnden en kommungemensam rutin mot kränkning, mobbning och våld. Något även aktörer som Friends och trygghetsstiftelsen påpekat som önskvärt. Detta för att värna våra barns bästa, både den som utsatts och den som begått handling.

– Skolan ska vara en plats där alla Värmdös elever känner sig trygga, säger Linn Klameth (M), 2:e vice ordförande Grundskolenämnden. Vi ska stötta den som utsatts för kränkningar eller våld och även arbeta med rätt insatser för den som begått en sådan handling. På så sätt förebygger vi att liknande incidenter inte händer igen, tillägger Linn.

Det har de senaste 10 åren skett en fördubbling av mobbning där var fjärde elev har utsatts för allvarlig mobbning och våra elevers upplevda trygghet i svenska grundskolan har sjunkit drastiskt under de senaste åren. Detta är mycket allvarligt då utsattheten som många barn och unga vittnar om, medför stora negativa konsekvenser för deras utveckling och välmående, både vad det gäller inlärningsförmåga och ohälsa. Värmdös skolor gör ett gediget arbete med att arbeta med preventiva insatser dock saknas det en kommungemensam rutin för hur vi hanterar kränkning, mobbning och våld. En sådan kommungemensam rutin tänker vi Värmdömoderater skulle stärka och förtydliga arbetet och förhoppningsvis bli normerande för skolorna.

Att det är upp till varje skola att själva ta fram rutiner är något aktörer som Friends och Trygghetsstiftelsen lyft problematik kring, vilket skulle kunna åtgärdas genom en kommungemensam rutin som då kan utgöra ett bra stöd för både våra kommunala och fristående skolor. Särskilt i de fall då det rör sig om allvarligare mobbning och våld då skolan med fördel kan ta stöd av både socialförvaltning och polis. På så sätt kan vi sätta in insatser för att säkerställa att det barn som utfört handling tas om hand och att vi i största möjligaste utsträckning kan arbeta för att handling inte upprepas.

Med bakgrund av detta anser Värmdömoderaterna att förvaltningen i dialog med rektorer, polis och socialtjänst bör ta fram en sådan kommungemensam rutin som säkerställer att Värmdös skolor hanterar kränkning, mobbning och våld på ett likvärdigt sätt som värnar såväl den som utsatts och den som utfört handling, och att fristående aktörer bjuds in i arbetet med att ta fram en kommungemensam rutin.

– Även om Värmdösamarbetet avslog vårt initiativ, hoppas vi att förslaget ändå prioriteras och att insatser för att öka tryggheten i skolan genomförs. Vi jobbar med hjärta för Värmdös barn så det viktigaste för oss blir att åtgärder för att öka tryggheten kommer till stånd oavsett hur vi som opposition bemöts, säger Linn Klameth avslutningsvis.

Läs hela initiativet här: https://varmdomoderaterna.com/wp-content/uploads/2023/02/Initiativ-Grundskolenamnden.pdf

Ta ställning och dela artikeln