Vår politik

Nedan kan du ta del av vårt handlingsprogram för mandatperioden 2022-2026.

Nedan kan du ta del av vår politik för perioden 2022-2026. Vill du läsa mer om vad vi har gjort under förgående mandatperiod, besök fliken ”Leveranser 2018-2022”.

Vår värdegrund – Moderaterna i Värmdö

Värmdömoderaterna drivs av idén att alla, oavsett bakgrund, erfarenhet och identitet skall kunna leva ett liv präglat av trygghet, kvalitet och valfrihet. Vi vill att det ska vara enkelt att bo, leva och verka i Värmdö. Värmdömoderaterna vill att du ska kunna förverkliga dina drömmar, ung som gammal, anställd som företagare.

Alla ska ha möjlighet att växa och utvecklas till sin fulla potential. Vad du gör, och vart du är på väg, är mycket viktigare än var du kommer ifrån. Moderat politik utgår från individens okränkbara värde och att människor är kapabla. Vi tror på en liten men stark offentlig sektor som finns till som skyddsnät när den egna kraften inte räcker till. I ett fritt samhälle finns de bästa förutsättningarna för ett växande välstånd. Äganderätt och marknadsekonomin är verktyg som är avgörande för mångfald, demokrati och frihet.

Värmdömoderaterna vill att Värmdö ska präglas av företagsamhet, jämlikhet och social rörlighet och bekämpar byråkrati, tuffa regler och höga skatter. Moderaternas Värmdö är en plats där varje ny generation får chansen att forma sitt eget liv. Vi tror på människans förmåga att av egen kraft skapa ett gott liv. Vi har en moralisk skyldighet att både ta fullt ansvar för våra egna liv – och bry oss om andra.

Moderaternas värderingar handlar om både individuell frihet och kollektivt ansvar. Frihet, oberoende och självständighet börjar med egen försörjning. Därför måste det löna sig bättre att jobba än att leva på bidrag. Företagare måste uppskattas mer än beskattas och frihet och äganderätt måste försvaras.

Vi ska värna välfärdens kärna: förskola, skola samt vård och omsorg. Ingen individ ska känna sig begränsad av otrygghet och krafttag ska tas mot kriminaliteten.

Ekonomi och organisation med Moderaterna i Värmdö

Ordning och reda i kommunens ekonomi är en förutsättning för att kunna erbjuda kommuninvånarna bästa möjliga samhällsservice. Den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning där färre ska försörja allt fler kräver ett långsiktigt och strategiskt arbetssätt. Varje skattekrona ska användas varsamt och gå till Värmdös kärnverksamheter.

Kommunens fastigheter har uppnått och ibland överskridit sin tekniska livslängd, vilket kommer att kräva omfattande nyinvesteringar de närmaste åren. I takt med nyinvesteringarna ska vi eftersträva en hög självfinansieringsgrad för att på så sätt begränsa behovet av nyupplåning. Kommunens fastigheter ska underhållas på ett sätt som är värdebevararande.

Varje generation ska bära sina egna kostnader vilket betyder att kommunen inte ska ta ut mer skatt än nödvändigt utan ständigt arbeta med effektiviseringar för att upprätthålla en stark välfärd och ständiga kvalitetsförbättringar.

Moderaterna i Värmdö verkar för att:


• att kommunens organisation fortsatt ska effektiviseras

• att så mycket som möjligt av det administrativa arbetet i kommunen digitaliseras och
automatiseras

• alla verksamheter ska hålla hög kvalité oavsett regi

• sänka kommunalskatten

• kommunens kostnader är lägre än kommunens skatteintäkter

• varje investering konkurrensutsätts för högre kvalité

• överskottsmålet bibehålls på en hög nivå

• minimera regelkrånglet i upphandlingar inom samtliga sektorer

Förskola och skola

Samhällets enskilt största investering för framtiden är barn och ungas kunskapsutveckling. Barns utbildning ska präglas av trygghet och kvalitet, men också utgöra en robust förberedelse för framtiden. Det gäller alla barn, oavsett vilken bakgrund eller förutsättningar de har.

Värmdös förskolor och skolor ska genomsyras av hög kvalitet. Vi har som målsättning att Värmdös elever ska ha bland de högsta betygen i landet och en hög andel elever som uppnår kunskapskraven. Det ska uppnås genom en hög kvalitet i undervisningen, engagerade lärare med hög kompetens och höga förväntningar på alla barn. Våra utbildningsverksamheter ska präglas av ett starkt ledarskap från högsta förvaltningschefen, hela vägen ut till varje enskild lärare.

Värmdös förskolor och skolor ska ge alla barn och elever möjlighet att uppnå sin fulla potential. Värmdös unga ska få den stimulans och det stöd de behöver för att utvecklas så långt som möjligt. Tidiga stödinsatser, för de som behöver mer stöd för att nå kunskapskraven eller spetsklasser för de som behöver större utmaning i skolan, ska vara en del av kommunens arbetssätt.

En skola för alla

Kvalitet i undervisningen ska alltid gå före valet av utförare och därför ser vi gärna att verksamheter som visar återkommande kvalitetsbrister konkurrensutsätts eller får sitt verksamhetstillstånd återkallat.

Läraren måste få en stärkt roll och auktoritet i klassrummet. Ordning och reda i skolan och under lektionerna är viktigt för att främja barns lärande och bidrar till en god arbetsmiljö. Förskolan och skolan ska vara fri från mobbning, hedersförtryck och annan kränkande behandling.

I Värmdö ska det finnas ett utbud av både fristående och kommunala skolor och förskolor som håller hög kvalitet. Värmdömoderaterna slår vakt om rätten att själv få välja skola och motsätter sig alla försök att minska det fria skolvalet.


Moderaterna i Värmdö verkar för att:

• Värmdö ska vara bland de bästa kommunerna i landet vad gäller betyg, andelen elever som uppnår kunskapskraven i alla ämnen och andel elever med genomförd gymnasieutbildning

• tidigt fånga upp barn och elever i behov av särskilt stöd

• vidareutveckla arbetet med studie- och yrkesvägledning för att fler elever ska göra ett aktivt val

• renovera och rusta upp förskolornas gårdar och innemiljöer

• fortsätta utveckla arbetet med psykisk ohälsa, förebyggande såväl som åtgärdande

• möjliggöra för fler fristående aktörer att etablera sig i kommunen

• samtliga av våra skolor inför betyg från årskurs 4

• tidiga insatser vidtas när eleven inte uppnår kunskapskraven i läs- och skrivkunnighet samt matematik

• etablera spetsklasser inom matematik samt utveckla arbetet med särbegåvade elever

• fortsätta utveckla samarbetet med socialtjänsten för att förebygga problematisk skolfrånvaro (hemmasittare)

• skapa förutsättningar för mer rörelse i skolan

• införa krav på förskola för barn som inte talar svenska

• alla nyetablerade enheter inom förskola och skola ska konkurrensutsättas

Värmdös skärgård

Värmdö är en skärgårdskommun med nära 47 000 invånare och med en stor andel fritidshus som ökar kommunens invånare till ca 100 000 under sommarhalvåret. Värmdömoderaterna verkar för ett välplanerat samhälle där utvecklingen sker i takt med infrastruktur och lokal service.

Värmdös skärgård är mångfacetterad, unik och har samtidigt utpräglade glesbygdsutmaningar, till exempel när det gäller tillgänglighet, kommunikationer och avfolkningsproblematik. För att åstadkomma en god utvecklingskraft i skärgården behöver vi fortsätta utveckla samverkan mellan kommunen, Regionen, Länsstyrelsen och det lokala näringslivet.

I samklang med Värmdös Översiktsplan som nyligen aktualiserats ser vi att utvecklingen och förtätningen av bebyggelsen sker i våra kärnöar och vid samlad bebyggelse. Vi vill fortsatt vara en tydlig röst för förbättrad kollektivtrafik genom kommunens påverkan på Regionen. Värmdö utmärker sig positivt i avfallshantering i skärgården och det är något vi kommer att vidmakthålla tillsammans med annan viktig kommunal service.

Moderaterna i Värmdö verkar för att:

• stoppa Horstensleden

• ett kommunalt maritimt reservat vid Horssten inrättas

• ta fram en utvecklingsstrategi för kommunens kärnöar utifrån Översiktsplanen. Syftet är att utreda och konkretisera lämplig utveckling av samhällsservicen för att långsiktigt utveckla förutsättningar för en levande skärgård. Utvecklingen ska utgå ifrån resurseffektivitet och konkurrensutsättning där så är möjligt

Samhällsplanering

I Värmdö kommun sker en stor inflyttning, dels i de nya bostadsområdena i Porslinskvarteret, dels genom att allt fler bosätter sig i tidigare fritidshusområden. Samtidigt har nödvändiga investeringar på de statliga vägarna uteblivit vilket har gjort trafiksituationen alltmer ansträngd. Därför kommer vi minska byggtakten under de kommande åren tills trafiksituationen har förbättrats. Det kräver att vi prioriterar om i planarbetet. Vår utgångspunkt är dock att de prioriterade förändringsområdena fortsatt ska ha högt fokus, dels för att vi vill bygga ut kommunalt vatten- och avlopp av miljöskäl, dels för att det är ett löfte till värmdöborna sedan många år tillbaka.

En kommun som jobbar för värmdöborna

Kommuninvånare ska kunna förverkliga sitt drömboende i Värmdö. Vi vill minska onödig detaljstyrningen och kravställning när detaljplaner tas fram. Vi vill också fortsätta arbetet med att ge tillbaka de ”stulna” byggrätterna i områden med begränsningen 60kvm för huvudbyggnad och 40kvm för komplementbyggnad.

Vi vill att tillstånd- och anmälningsärenden ska vara enkla och transparanta. Handläggningstider ska vara förutsägbara och bemötandet från kommunen ska alltid präglas av professionalitet och kompetens. Vi vill fortsätta arbetet med att utveckla digitala tjänster för att minska handläggningstiderna och göra det enklare för medborgarna att följa sina ärenden.

Värmdös natur- och skärgårdsmiljö är kommunens största tillgång. När kommunen utvecklas är det viktigt att hänsyn tas till Värmdös unika värden. I samhällsplaneringen är det viktigt att hänsyn tas till tätortsnära natur- och rekreationsområden.Moderaterna i Värmdö verkar för att:

• inte förbifart Hemmesta byggs

• ingen ny storskalig exploatering ska ske öster om Grisslingerakan

• minska byggtakten i Värmdö, förtätning ska ske inom redan befintlig bebyggelse

• fullfölja detaljplaneringen för de prioriterade förändringsområdena

• fortsätta arbetet med att ta bort 60/40 begränsningen i kvarvarande områden

• värna det enskilda huvudmannaskapet av vägar

• fler infartsparkeringar inrättas

• trafiksituationen i Mölnvik ska lösas

• fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägar

• Trafikverket ska åtgärda bristerna i infrastrukturen

Trygghet och brottsbekämpning

Moderaterna i Värmdö är partiet för lag och ordning. Att åka buss hem från ett kvällspass eller vara ute en sen
helgkväll ska kännas tryggt och självklart. Otryggheten breder ut sig i samhället vilket kräver omfattande reformer på nationell nivå. Enligt Brottsförebyggande rådet är den upplevda otryggheten hos befolkningen nu större än någonsin. Närmare en tredjedel av befolkningen i Sverige drar sig för att gå ut på kvällen i sitt eget bostadsområde.

Värmdö kommun har ett lokalt trygghetsråd som arbetar både strategiskt och operativt med trygghets- och brottsförebyggande åtgärder. Värmdö är en relativt trygg kommun med få anmälda brott jämfört med övriga delar av länet. Dock finns en upplevd otrygghet kopplat till nedskräpning, klotter och buskörning. Vi vill utveckla arbetet med trygghetsskapande åtgärder genom förbättrad belysning, kameraövervakning på strategiska platser, nolltolerans mot klotter och nedskräpning samt väktare vid behov. Då väktare aldrig kan ersätta polisiärt arbete verkar vi för att polisens närvaro i kommunen ska öka.

Kommunen ska även fortsätta främja och utveckla arbetet med kommunens fältassistenter Värmdöpolarna och ideella organisationer som arbetar med trygghetsskapande åtgärder. Drogliberalismen i stora delar av Sverige har även spridit ut sig bland Värmdös ungdomar. Vi ska fortsätta stärka det socialt förebyggande arbetet mot droger bland ungdomar. Genom en kombination av ökad vuxennärvaro i våra centrumområden, samverkan med polisen,
informationsinsatser i skolorna och till vårdnadshavarna vill vi minska drogerna i Värmdö.

Moderaterna i Värmdö verkar för att:

• få fler poliser till Värmdö

• anlägga mer belysning på allmänna platser

• installera kameraövervakning på utsatta platser

• ta fram en 24 timmars policy för klottersanering

Jobb och företagande

En stark välfärd börjar med jobben, när fler arbetar läggs grunden för en trygg och gemensam välfärd.

Arbetsmarknadspolitiken i Sverige är ett statligt ansvar, men vi har under en längre period kunnat se att staten genom Arbetsförmedlingen inte är snabbfotad nog för att vidta åtgärder mot arbetslösheten. Det leder till att målgruppen som söker ekonomiskt bistånd ökar i Sverige. I Värmdö ska den lokala arbetslinjen gälla och de som kan arbeta ska arbeta. Personer som går på ekonomiskt bistånd ska aktivt bidra till att hitta ett arbete. Kommunen ska arbeta förebyggande och huvudregeln ska vara att alla som söker försörjningsstöd ska ha en aktiv arbetsmarknadsplanering. Det ska aldrig ta mer än två arbetsdagar från att den som söker bistånd erbjuds en arbetsmarknadsinsats.

Entreprenörskap och företagsamhet skapar förutsättningar för välfärden

Samhällets utveckling är beroende av människors kreativitet, uppfinningsrikedom och vilja att investera. Att många blir företagare och entreprenörer är avgörande för hela samhällsutvecklingen.

I Värmdö verkar över 6 000 företag. Värmdö är en av de kommuner som har flest företagare i förhållande till antalet invånare. Enligt organisationen Företagarna bidrog de under år 2021 direkt eller indirekt till 38 procent av kommunens skatteintäkter. Företagen är Värmdös riktiga välfärdsskapare.

Medvetenheten om företagens betydelse för Värmdö ska genomsyra alla kommunens verksamheter. Det ska vara ännu enklare för mindre företag att lägga anbud på kommunens upphandlingar genom tydliga upphandlingsbeskrivningar och kravställningar.

Nya regler måste kostnads- och konsekvensanalyseras innan de antas för att stoppa utbredningen av den snårskog av byråkrati som annars växer fram över tid. Vi ska fortsätta förenkla regelverken för företagen så att det innebär en påtaglig förändring i deras vardag.

Moderaterna i Värmdö verkar för att:

• förstärka kommunens rådgivande arbete gentemot företagare

• införa en uttalad regelförenkling i hela kommunen. För varje ny regel som införs ska minst två tas bort

• fortsätta förenkla processerna vid tillståndsgivning och bygglov

• kommunens upphandlingar har rimliga kravställningar för att fler småföretagare ska kunna lägga anbud

• fortsätta samarbetet mellan jobbsökande och näringsliv för att få fler i arbete

• införa krav på närvaro vid svenska för invandrare (SFI) för att erhålla försörjningsstöd

Socialomsorg och funktionsvariation

Vi tror på människans förmåga att av egen kraft skapa sig ett gott liv. Samtidigt ska det finnas ett skyddsnät när den egna kraften inte räcker till.

Värmdös socialtjänst ska ge bästa möjliga stöd till individer i behov av insatser för att lämna ett beroende eller annan problematik. Genom individuella behandlingsplaner anpassas insatserna för ett effektivt stöd med målet om ett självständigt och värdigt liv.

Vi vill utöka det förebyggande arbetet för att minska förekomsten av droger bland våra unga genom fler informationsinsatser i kommunens skolor. Vi vill även öka vuxennärvaron i kommunens centrumområden genom socialtjänstens fältverksamhet Polarna.

Barn och unga som bryter mot normer, regler eller lagar behöver uppmärksammas och få stöd så tidigt som möjligt för att bryta utvecklingen innan problemen växer. I många fall är samverkan med andra aktörer, som polis, skola och civilsamhället avgörande för att nå resultat. Vi vill fortsätta utveckla arbetet genom ”Samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid” (SSPF) för att tidigare fånga upp individer som behöver stöttning för att inte riskera att hamna i kriminalitet, droganvändning eller bristfällig skolgång.

Funktionsvariation
Oavsett funktionsvariation ska Värmdö kommun vara en bra plats att leva på. Ett eget boende anpassat efter egna behov är en viktig del för en ökad självständighet. Just nu råder det en brist av LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) bostäder i Värmdö och därför vill vi verka för att fler LSS boenden uppförs i kommunen.


Vi vill även förbättra möjligheten för människor med funktionsvariationer att komma in på arbetsmarknaden, antingen som anställda eller i eget företag. Vi vill att alla, som på grund av sin funktionsvariation inte kan delta på den reguljära arbetsmarknaden, ska erbjudas en meningsfull sysselsättning.

Moderaterna i Värmdö verkar för att:

• fortsätta stärka arbetet mot våld i nära relationer

• fortsätta utveckla samarbetet med andra myndigheter för högre kvalitet inom omsorgsverksamheterna

• höja kvalitén genom utökade kompetenssatsningar för personalen inom omsorgsverksamheterna

• alla Värmdös skolor ska ha en utsedd socialsekreterare som kontaktperson för det preventiva arbetet

• fortsätta utveckla arbetssättet SSPF, samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamheter

• utveckla arbetet med personer med funktionsvariation

• fler service- och gruppbostäder upprättas i kommunen

Äldreomsorg

Värmdös äldre har en självklar rätt till trygg och värdig ålderdom som utgår från den enskildes egna förutsättningar och behov.

Välfärden i hela landet har en stor utmaning de kommande åren när allt färre som ska försörja allt fler. I Värmdö beräknas gruppen 80+ växa med 105 procent fram till 2030. För att säkra framtidens äldreomsorg behöver vi arbeta ännu mer med omställningen till digitalisering och välfärdsteknik. Vi vill frigöra personalens tid så att mer tid kan läggas på det personliga mötet med Värmdöborna och mindre till administration.

Moderaterna i Värmdö verkar för att den medicinska kompetensen och kontinuiteten ska stärkas inom äldreomsorgen. Därför vill vi att alla anställda inom Värmdös äldreomsorg ska ha minst en undersköterskeutbildning.

Vi vill även att värmdöbor med insatser inom vård- och omsorgsverksamheter ska känna sig trygga med att kunna kommunicera med personalen som tar hand om dem. Vi anser att personalen inom all vård- och äldreomsorg ska behärska begriplig svenska och därför ställer vi språkkrav inom kommunens vård- och äldreomsorgsverksamheter.

Värmdös äldreboenden ska hålla hög kvalité med bra och näringsriktig mat, valfrihet bland utförare samt aktiviteter som motverkar ofrivillig ensamhet. Kvalitén i vården ska alltid gå före val av utförare och därför ser vi gärna att verksamheter som visar återkommande kvalitetsbrister konkurrensutsätts eller får sitt tillstånd återkallat.

Moderaterna i Värmdö verkar för att:

• alla anställda i Värmdös äldreboenden boenden och hemtjänst ska ha minst en undersköterskeutbildning

• fortsätta arbetet med att kvalitetssäkra alla äldreboenden och hemtjänstutövare

• En flexiblare pensionsålder

• motverka ofrivillig ensamhet bland äldre

• fortsätta främja etableringen av fler trygghetsboenden och seniorboenden

• samtliga anställda inom kommunens omsorgsverksamheter ska tala svenska

• Fler satsningar på mer välfärdsteknik för att frigöra personalens tid till möten med medborgare

• mer oannonserad tillsyn ska ske inom omsorgsverksamheterna

Miljö och klimat

Värmdös natur är vår största tillgång och ska förvaltas på ett hållbart sätt.

Miljö och klimatfrågan är en utmaning för kommunen och samhället i stort. Åtgärder behöver ske på alla nivåer av offentlig förvaltning genom nödvändig lagstiftning och styrmedel på nationell nivå samt konkreta effektiva åtgärder på lokal nivå. Våra miljö- och klimatinvesteringar ska ge största möjliga miljönytta för varje investerad krona.

Undermåliga och äldre avloppslösningar släpper ut föroreningar i Värmdös olika vattendrag. Under flera år har kommunen bedrivit ett intensivt tillsynsarbete i form av avloppsinventeringar av de enskilda avloppen. Därtill har vi under de senaste åren genomfört ett av Sveriges största utbyggnader av vatten och avlopp och bräddmagasin. Arbetet kommer att fortsätta under kommande mandatperiod.

Som ett led i vårt hållbarhetsarbete vill vi fortsätta arbetet med att minska kommunens utsläpp av CO2 genom smartare kravställning av kommunens upphandlingar, energieffektiviseringar av kommunens fastigheter samt genom installation av fler solceller på kommunens fastigheter.

Restaurering av våtmarker bidrar till att återställa viktiga livsmiljöer för hotade djurarter, förbättrar filtreringen och rening av dagvatten samt bidrar till att fånga upp koldioxid. Vi vill därför restaurera fler våtmarker runt om i Värmdö likt restaureringen av Hemmesta Sjöäng.


Moderaterna i Värmdö verkar för att:

• fortsätta utbyggnationen av kommunalt vatten och avlopp

• restaurera fler våtmarker runt om i kommunen

• fler laddstationer för elbilar installeras i kommunen

• utöka forskningssamarbetet med Kungliga Tekniska högskolan

• investera i åtgärder som minskar kommunens energianvändning

• ställa relevanta miljö och klimatkrav på alla kommunens upphandlingar

• utöka energirådgivningen

• installera fler solceller på kommunens fastigheter

Idrott och kultur

Ett aktivt föreningsliv och starkt civilsamhälle är viktigt för ett levande demokratiskt samhälle. Vårt föreningsliv i Värmdö bidrar till ett levande kulturliv, en meningsfull och aktiv fritid, mer rörelse bland Värmdös unga, aktiviteter för Värmdös seniorer och bevarandet av kommunens historia.

Kultur är en viktig del av samhället och bidrar till bildning, förståelse och utveckling. Gustavsberg som varumärke är ett historiskt inslag som skapar värde även i den framtida utvecklingen, inte minst av Gustavsbergs hamnområde. Vi vill verka för en mötesplats för alla åldrar för att främja mötet mellan generationer och bidra till en levande samt aktiv kommundel. Där är även vår natur en viktig mötesplats. Värmdö bjuder på många fina promenadstråk, kulturstigar och vandringsleder. Dessa vill vi värna och fortsätta utveckla och tillgängliggöra.

De kommunala föreningsbidragen ska främst gå till Värmdös unga och stimulera till folkhälsa, träning, meningsfulla fritidsaktiviteter och demokratiska förhållningssätt.

Flera av kommunens idrottsanläggningar är eftersatta med både slitna hallar, redskap och omklädningsrum. Värmdös unga förtjänar goda och trygga lokaler där det ska vara motiverande att delta på idrottsaktiviteter. Vi vill därför genomföra ett genomgående arbete av kommunens eftersatta idrott- och fritidslokaler under kommande mandatperiod. Vi ser att investeringarna inom kultur och fritidsområden främst ska gå till idrottsanläggningar för Värmdös barn- och unga.


Moderaterna i Värmdö verkar för att:

• rusta upp befintliga kultur- och fritidslokaler

• inrätta av fler natur- och kulturstigar

• skapa en mötesplats för alla åldrar