Värmdömoderaterna: Mörka inte utredningen för samordnad varudistribution!

Moderaterna i Värmdö kräver att förstudien om samordnad varudistribution redovisas så att Kommunstyrelsen på ett transparent och rättssäkert sätt kan ta del av konsekvenserna av införandet av ett sådant arbetssätt.

Tidigare styrande majoritet lade ett uppdrag om att utreda hur Värmdö kommun skulle kunna samordna varudistribution för kommunens verksamheter. Syftet var att uppnå klimat- och ekonomiska effektiviseringsvinster. I en förstudie som redovisats under 2022 för den tidigare politiska ledningen beståendes av M, C, L, Kd och MP redogör förvaltningen att samordning redan sker idag av den inköpscentral som levererar till kommunen. Vidare redogörs i utredningen ett antal utvärderingar som gjorts av bland annat Länsstyrelsen samt konsekvenserna av ett sådant införande.

Av den anledningen önskade den dåvarande politiska ledningen att underlaget skulle kompletteras med ytterligare information om hur konsekvenserna som redovisades i utredningen ska hanteras. Bland annat säger utredningen att antalet leveransdagar inte minskar utan förblir detsamma vilket går tvärt emot den ursprungliga tanken med uppdraget, att transporttillfällena inte minskar utan antas öka i och med att bilarna som skulle åkt till Värmdö fortsätter leveranserna till andra privata aktörer som de tidigare var samordnade med, att projektkostnader och administration kommer att öka, att leveranserna förväntas bli större och kräva att fler medarbetare tar emot varorna. Den politiska ledningen ville även veta förväntad fördyrning med anledning av att bilarna kommer att gå på HVO.

Trots alla synpunkter har ingen redovisning av förstudien gjorts i Kommunstyrelsen. Istället har det S-ledda styret valt att besluta om införandet av samordnad varudistribution utan underlag, utredning eller transparens över förväntade konsekvenser.

– Det är oerhört allvarligt att styret väljer att mörka den utredning som har gjorts genom att besluta om införandet vilket de gjorde i december 2022 utan vare sig redovisning av den eller några som helst underlag. Under Kommunstyrelsens sammanträde den 22 februari påstods det att det inte finns en färdig utredning men som tur är har jag sparat en kopia vilket jag erbjöd styret att ta del av. Vårt initiativ skickades på beredning och jag ser fram emot vi håller fast i ett öppet och transparent arbetssätt för kommunen, säger Deshira Flankör (M), oppositionsråd i Kommunstyrelsen.

Då beslutet kommer att påverka all transport och inköp till samtliga verksamheter i kommunen, verksamheternas logistik och planering, anser vi Moderater att det är viktigt att kommunstyrelsen får ta del av förstudien, detta för att konsekvenserna av införandet av den samordnade varudistributionen skall synliggöras på ett transparent och rättssäkert sätt.

Pressmeddelande: Specialpedagogisk kompetenshöjning inom förskola

Moderaterna i Värmdö har lämnat in ett initiativ till Förskolenämnden om kostnadsfri specialpedagogisk fortbildning inom tal och språk. Utbildningen vänder sig till såväl förskollärare som barnskötare och ger konkreta verktyg i arbetet med barn som har en språkstörning. Språket är en grundläggande förutsättning i samspelet med andra och är en förutsättning för att ge våra barn en bra start i livet.

-Språket är nyckeln till allt lärande och en förutsättning för innanförskap, säger Cecilia Lindberg
(M), 2:e vice ordförande i Förskolenämnden.

Språkstörning är en mycket vanlig funktionsnedsättning som förekommer hos cirka 10 procent av barn i
någon form.

Trots detta är kunskapen om funktionsnedsättningen fortfarande låg och behovet av fortbildning
inom området är stort. Tidiga insatser är många gånger helt avgörande för barn med avvikande tal- och språkutveckling och därför är det nödvändigt med kompetenshöjande insatser, menar Cecilia.

Det är glädjande att Värmdösamarbetet fortsätter arbetet med språkutvecklande insatser i Värmdös förskolor
genom projektet språkutvecklande förskola. Men för att få en bredare och djupare kompetensutveckling
föreslår vi i Värmdömoderaterna att samtliga förskollärare och barnskötare i Värmdö kommuns förskolor
samt specialpedagoger och övrig elevhälsopersonal centralt i Värmdö kommun skall ges möjlighet till
fortbildning inom språkstörning. Detta genom utbildning via Specialpedagogiska skolmyndigheten som
erbjuder två alternativ på kostnadsfria kurser (Språkstörning – Baskurs förskola alternativt Studiepaket
språkstörning) som båda ger ökad kunskap och konkreta verktyg i arbetet med barn.

-Värmdösamarbetet avslog tyvärr vårt initiativ, men vi hoppas ändå att information om dessa
kostnadsfria kurser sprids ut till alla våra medarbetare i förskolorna, så att fler får konkreta verktyg
och möjlighet till specialpedagogisk fortbildning. På så sätt kommer fler barn få bättre
förutsättningar inför skolstart, avslutar Cecilia.

Läs hela initiativet här; https://varmdomoderaterna.com/wp-content/uploads/2023/02/Initiativ_Specialpedagogisk_-kompetenshojning_inom_forskola-003.pdf

Värna våra barn genom en kommungemensam rutin för kränkning, mobbning & våld

Moderaterna i Värmdö har föreslagit för grundskolenämnden en kommungemensam rutin mot kränkning, mobbning och våld. Något även aktörer som Friends och trygghetsstiftelsen påpekat som önskvärt. Detta för att värna våra barns bästa, både den som utsatts och den som begått handling.

– Skolan ska vara en plats där alla Värmdös elever känner sig trygga, säger Linn Klameth (M), 2:e vice ordförande Grundskolenämnden. Vi ska stötta den som utsatts för kränkningar eller våld och även arbeta med rätt insatser för den som begått en sådan handling. På så sätt förebygger vi att liknande incidenter inte händer igen, tillägger Linn.

Det har de senaste 10 åren skett en fördubbling av mobbning där var fjärde elev har utsatts för allvarlig mobbning och våra elevers upplevda trygghet i svenska grundskolan har sjunkit drastiskt under de senaste åren. Detta är mycket allvarligt då utsattheten som många barn och unga vittnar om, medför stora negativa konsekvenser för deras utveckling och välmående, både vad det gäller inlärningsförmåga och ohälsa. Värmdös skolor gör ett gediget arbete med att arbeta med preventiva insatser dock saknas det en kommungemensam rutin för hur vi hanterar kränkning, mobbning och våld. En sådan kommungemensam rutin tänker vi Värmdömoderater skulle stärka och förtydliga arbetet och förhoppningsvis bli normerande för skolorna.

Att det är upp till varje skola att själva ta fram rutiner är något aktörer som Friends och Trygghetsstiftelsen lyft problematik kring, vilket skulle kunna åtgärdas genom en kommungemensam rutin som då kan utgöra ett bra stöd för både våra kommunala och fristående skolor. Särskilt i de fall då det rör sig om allvarligare mobbning och våld då skolan med fördel kan ta stöd av både socialförvaltning och polis. På så sätt kan vi sätta in insatser för att säkerställa att det barn som utfört handling tas om hand och att vi i största möjligaste utsträckning kan arbeta för att handling inte upprepas.

Med bakgrund av detta anser Värmdömoderaterna att förvaltningen i dialog med rektorer, polis och socialtjänst bör ta fram en sådan kommungemensam rutin som säkerställer att Värmdös skolor hanterar kränkning, mobbning och våld på ett likvärdigt sätt som värnar såväl den som utsatts och den som utfört handling, och att fristående aktörer bjuds in i arbetet med att ta fram en kommungemensam rutin.

– Även om Värmdösamarbetet avslog vårt initiativ, hoppas vi att förslaget ändå prioriteras och att insatser för att öka tryggheten i skolan genomförs. Vi jobbar med hjärta för Värmdös barn så det viktigaste för oss blir att åtgärder för att öka tryggheten kommer till stånd oavsett hur vi som opposition bemöts, säger Linn Klameth avslutningsvis.

Läs hela initiativet här: https://varmdomoderaterna.com/wp-content/uploads/2023/02/Initiativ-Grundskolenamnden.pdf

Försämra inte villaägarnas sophämtning

Moderaterna i Värmdö i tekniska nämnden kräver att servicen inom avfallshämtning ska upprätthållas. Bakgrunden till detta är att flera villaområden i Värmdö kommun har fått sina avfallskärl flyttade från sina villor till samlingsplatser i området.

– Värmdöborna skall kunna lita på att avfallshämtningen inte bara fungerar utan också genomförs på medborgarnas villkor – likvärdigt och rättssäkert säger Johan Björk (M), 2:e vice ordförande i Tekniska nämnden.

Villaägare och sommarboende på Malma är ett område som omfattas av förändringen och tvingas nu gå flera hundra meter till sina sopkärl då kommunen dragit in på servicen. Detta utan dialog med boende i området. Tidigare har värmdöbor kunnat få avfallshämtning intill sina fastigheter ute på Malma. Detta har dock under hösten begränsats på ett antal vägar i specifika områden som exempelvis Malma. De boende i området har protesterat över denna förändring och velat hitta en lösning med kommunen. Trots detta har kommunen stått fast vid sitt beslut och de boende tvingas nu fortsätta dialogen med kommunen via advokat.

Vi i Värmdömoderaterna tycker det är viktigt att berörda villaägare i Malma samt villaägare med liknande förhållanden skall få en service som är likvärdig andra medborgares. Vi anser även att denna inställning från kommunens sida med en begränsning av servicegrad är motsägelsefull ur fler perspektiv då exempelvis slamtömning genomförs med liknande fordon. Intilliggande vägar har liknande utmaningar men där kvarstår ändå servicen. Dessutom har de boende som väckt frågan inte getts möjlighet att genomföra åtgärder, dvs inga åtgärdskrav har ställts från kommunen. Vi ifrågasätter även att kommunen bifaller ny placering av avfallskärl trots att servitut ej upprättats med markägarna.

Kommunen är till för kommunens invånare, inte tvärtom, och vi anser att den kommunala servicen ska
utgå ifrån medborgarnas perspektiv, avslutar Johan Björk.

Läs hela initiativet här: https://varmdomoderaterna.com/wp-content/uploads/2023/02/Initativ-Uppratthallande-av-service-inom-avfallshamtning.pdf

Johanna Olson ny politisk sekreterare

Vi har glädjen att välkomna Johanna Olson som ny politisk sekreterare för Värmdömoderaterna!

Johanna bor i Vaxholm och är i grunden utbildad som Molekylärbiolog. Hon har bred erfarenhet inom Moderaterna både som förtroendevald samt politisk sekreterare. Därutöver har hon drivit företag inom kommunikation & marknadsföring med inriktning på sociala medier. Johanna tillträder tjänsten den 9 februari.

Varmt välkommen hälsar Värmdömoderaterna!

S-styret halverar sophämtningen för Värmdös villaägare!

Det S-ledda Värmdösamarbetet har under kommunfullmäktige i december beslutat att HALVERA sophämtningen för Värmdös villaägare i sommar.

Vi Moderater var skarpt kritiska till förslaget då sophämtning är en grundläggande samhällsservice som måste fungera för att undvika sanitära olägenheter. Vi föreslog därför att sophämtning fortsatt skulle ske varje vecka, men tyvärr röstades det ned av Värmdösamarbetet med stöd av Vänsterpartiet och Skärgårdspartiet.

– Vi som förtroendevalda har en uppgift att förutse hur våra politiska beslut påverkar kommuninvånarna. Vi ska inte behöva vänta till sommaren när den dåliga lukten sprider sig för att inse att det här var en dålig idé. Vi vet att sopor stinker men nu stinker också servicen och risken är att Värmdöborna kommer tycka att politiken stinker lika mycket som soporna i sommar säger Johan Björk (M), 2:e vice ordförande i tekniska nämnden.

Trots den halverade servicen höjdes dessutom taxan för sophämtning för år 2023.

– Här vill Värmdösamarbetet att kommunen ska göra mindre för mer pengar. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att Värmdös villaägare ska fortsätta tvingas betala fullpris för sophämtningen trots att servicen av hämtning de facto halveras fortsätter Johan.

Tidningsutklippet kommer ifrån Mitt i Värmdö som uppmärksammar förändringen

Kommunen borde ta över det kommunala bolagets mark!

”Vi, moderater, anser att det bästa vore att det kommunala bolaget Värmdö Hamnar AB överlåter sin mark till Värmdö kommun och istället fokuserar på driften av hamnar och parkeringsplatserna intill hamnarna. Därför föreslog vi i kommunfullmäktige i december att kommunen utreder en sådan marköverlåtelse. Ett förslag som dessvärre avslogs av det S-ledda Värmdösamarbetet.”

Läs hela insändaren från oppositionsrådet Deshira Flankör och avgående styrelseordförande Malin Bellander här: https://www.nvp.se/NVP-Asikt/Debatt/m-kommunen-bor-ta-over-varmdo-hamnars-mark?fbclid=IwAR0cXx00hknPaEOcZFg6OeVJCo3JmiE7gYwxhpH8Y6MUTBVq8zFGuQt75VM

Begränsa inte köttet för Värmdös elever och äldre

”Vi Moderater är skarpt kritiska till förslaget från Värmdös nya S-styre om att minska andelen kött i kommunens förskolor, skolor och äldreboenden. Enligt förslaget ska andelen inköpt kött i kommunens verksamheter från och med nästa år uppgå till max 2,5 procent per år jämfört med dagens 7,79 procent. Vi är oroade över att den kraftiga minskningen av kött kommer att ge oförutsedda effekter inom Värmdös äldreomsorg och skolor.”

Det skriver Deshira Flankör, Cecilia Lindberg och Rogier Krona, moderata företrädare i Värmdö kommun.

Läs hela insändaren här: https://www.mitti.se/debatt/m-begransa-inte-vad-vara-elever-och-aldre-far-ata-6.24.44017.aa2a6161f0?fbclid=IwAR2fs9ulqHmt8_wo3CllE3R2vqcglIKD82dze_jg5PlYMAr2UeVp5sSg_es

Värmdösamarbetet föreslår en chockhöjning med 300% av hemtjänstavgiften!

Värmdösamarbetet (S,C,L,MP med stöd av V och SGP) föreslår i sin budget för 2023 en höjning med 300 procent av avgiften för Värmdös hemtjänsttagare.

Värmdö har under en lång tid haft en månadsavgift för omvårdnad inom hemtjänsten. Omvårdnadskostnaden för hemtjänst under dagtid kostar idag 591kr i månaden och för heldygn kostar det 1180kr i månaden. Moderaterna i Värmdö har i sin budget valt att stoppa förslaget om att höja omvårdnadsavgiften samt avser att i Kommunfullmäktige även yrka på att stoppa övergången från månadsavgift till timavgift för serviceinsatser som inköp och tvätt.

Det nya styret vill ändra omvårdnadstaxan inom hemtjänsten från månadsavgift på 591 kr till timavgift om 250 kr i timmen. En majoritet av Värmdös hemtjänsttagare har mer än 10 timmars hemtjänst i månaden för omvårdnadsbehov och för de som inte har andra serviceinsatser kommer det innebära en ökad månadskostnad på 1768kr. Det betyder att den nya månadskostnaden för Värmdös hemtjänsttagare istället når upp till 2359kr i månaden vilket är socialtjänstlagens maxtaxa.

 – Våra äldre är våra hjältar som varit med och byggt vår välfärd. Vi moderater har medvetet hållit fast vid nuvarande modell med en låg månadsavgift. Det nya styrets chockhöjning med 1768kr i månaden riskerar att slå undan benen ekonomiskt för Värmdös hemtjänsttagare efter årsskiftet. Det verkar som att S letar intäkter med ljus och lykta för att kunna finansiera sina kostnadsdrivande projekt genom att höja taxor och avgifter. Värmdös äldre ska kunna lita på kommunen och att inte politiken kommer med dessa chocknotor till dem i en för övrigt utmanande ekonomisk tid, säger Deshira Flankör (M), oppositionsråd.

För mer information:

Namn: Deshira Flankör
Telefon: 070 147 88 85
E-post: Deshira.flankor@moderaterna.se