Fem anledningar att rösta i EU-valet!

FRÄMJA FRI HANDEL OCH MINSKA BYRÅKRATIN

Moderaterna vill främja mer handel, fri rörlighet i Europa och möjligheter för svenskar att jobba i andra länder i Europa. Vi vill minska byråkratin för svenska företag, allra mest för de små- och medelstora.

ETT KLIMATSMART EUROPA

Genom mer kärnkraft kan EU klara klimatomställningen, elektrifieringen och generera lägre elpriser i Europa. Under föregående mandatperiod har Moderaterna slutförhandlat stora delar av klimatpaketet Fit for 55. Lagstiftningspaketet ska leda till att EU-länderna minskar utsläppen med minst 55% till 2030 och når klimatneutralitet senast 2050.

NEJ TILL EU:S DETALJSTYRNING

Sveriges inrikesfrågor sköts bäst av svensk lagstiftning. EU ska inte ha något att säga till om exempelvis körkortsålder för EPA-traktorer, snus och tobakpolitik. Därför säger Moderaterna bestämt NEJ till EU:s detaljstyrning. Vi ställer oss också kraftigt emot införandet av EU-skatter.

SÄKRA KVINNORS RÄTT TILL ABORT

Kvinnans rätt till abort är en avgörande fri- och rättighet. Moderaterna vill därför att aborträtten förs in i EU:s rättighetsstadga. Det handlar om de värderingar vi menar ska genomsyra Europasamarbetet.

STOPPA BROTTSLIGHETEN OCH ÖKA SÄKERHETEN

Moderaterna vill utveckla Europol till en operativ europeisk polis för att bekämpa den organiserade brottsligheten som terrorism, gängkriminalitet och stöldligor. Vi vill även att försvarssamarbetet på EU-nivå fördjupas för att möta det ökade säkerhetsläget i vår kontinent. EU ska dessutom fortsätta stötta Ukraina i deras kamp i Rysslands krig.

Läs mer om vad Moderaterna tycker i EU-valet: https://moderaterna.se/8352-2/

Moderat seger, eldningsförbudet för trädgårdsavfall i Värmdö slopas!

Under dagens Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnd fick vi Moderater igenom delar av ett initiativ om att slopa eldningsförbudet för trädgårdsavfall!

Värmdö kommun har tidigare valt att följa naturvårdsverkets restriktiva tolkning om eldning av trädgårdsavfall och på Värmdö kommuns hemsida framgick det att ”Från och med den 1 januari 2024 har lagstiftningen gällande avfall ändrats. Trädgårdsavfall får inte längre förbrännas utan ska i stället lämnas in till en återvinningscentral eller komposteras på den egna fastigheten. Förbudet gäller även om du eldar i tunna eller kar och omfattar privatpersoner, föreningar och verksamheter. Förbudet gäller även valborgsmässoeldar vid valborgsmässofirande.”

Vi Moderater anser att Värmdö kommun inte ska övertolka lagstiftningen och införa regler där det inte behövs. Värmdös fastighetsägare ska inte behöva betala dyra dispenskostnader för att få elda sitt trädgårdsavfall. Därför förslog vi att kommunen fortsatt ska tillåta eldning av avfall i Värmdö kommun enligt tidigare regler.

Läs hela initiativet här, beslutspunkt 1* samt 5 och 6 bifölls av nämnden. Beslutspunkt 2, 3 och 4 avslogs: https://varmdomoderaterna.com/wp-content/uploads/2024/04/Moderaterna-Initiativ-eldning-av-tradgardsavfall.pdf

Värmdömoderaterna

Markus Schill (M)
2:e vice ordförande bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

*med mindre redaktionell ändring

DIALOG OM INGARÖ 2035

Vi vill veta hur ni vill att Ingarö ska utvecklas fram till 2035!

Just nu arbetar Värmdömoderaterna med en ny vision för Värmdö 2035. Som en del av det arbetet kommer vi anordna ett antal dialogmöten runt om i kommunen för att diskutera utmaningar och möjligheter i Värmdös olika kommundelar.

Vi bjuder därför in till ett första dialogmöte den 15 april klockan 18:30 i Ingarö föreningshus (Näsuddsvägen 3) för att diskutera Ingarös utveckling till 2035.

Du behöver inte vara medlem eller sympatisera med Moderaterna utan vi vill lyssna in era synpunkter oavsett politiska åsikter, om du har varit Ingaröbo hela livet eller nyligen flyttat ut till Ingarö.

Det kommer att bjudas på fika.

Anmäl dig gärna till varmdo@moderaterna.se även om det inte är ett krav.

Värmdömoderaternas ÅRSMÖTE 2024

Måndagen den 4:e mars hade Värmdömoderaterna sitt årsmöte. Årsmötestalare och mötesordförande var Stina Lundgren (M), Kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka som berättade om resan från oppositionsrollen till styrelseordförande. En intressant och spännande resa. Under kvällen redogjordes även det lokala arbetet i Värmdö kommun, våra föreningsaktiviteter och vårt politiska arbete.

Vi passar även på att gratulera föreningsstyrelsen som fick förnyat förtroende och kommer att ledas av Carin Wall som ordförande och Markus Schill som vice ordförande, ledamöterna Linn Klameth, Nora Wincent, Bill Bergman, Deshira Flankör & Marcus Boberg. Med på bilden finns även Cecilia Lindberg adjungerad i föreningsstyrelsen.

En fantastisk uppställning som vi önskar all lycka till!

Moderaterna svarar Skärgårdspartiet; saklig kritik är inte pajkastning

I en insändare kritiserar Skärgårdspartiets bland annat oss Moderater för vår granskning av S-styrets politik. Låt oss börja med att konstatera att vi moderater just nu är ett oppositionsparti samtidigt som Skärgårdspartiet är ett stödparti till det S-ledda styret. Det är därför naturligt att vi har olika utgångspunkter.


I vår replik publicerad på Nacka Värmdö Posten svarar vi Moderater på insändaren. Många av besluten och förslagen som vi Moderater har kritiserat är sakfrågor som Skärgårdspartiet antingen släppt igenom vid omröstningar eller inte tagit ställning till. Frågan är var Skärgårdspartiet varit i alla dessa frågor? Länk till hela repliken finns här.

Idag börjar det nya vistelseförbud att gälla!

Bakgrund

I dag den 1 februari träder den nya lagen om preventiva vistelseförbud i kraft. Lagen ger polisen nya och kraftfulla verktyg för att bekämpa gängbrottsligheten och öka tryggheten i Sverige. Lagen innebär att personer i gängmiljö från och med nu kan stoppas från att vistas inom vissa områden.

Regeringens plan för att trycka tillbaka den organiserade brottsligheten ligger fast. Slå mot det grova våldet, strypa den kriminella ekonomin och bryta rekryteringen av barn och unga till gängen. Månad för månad rullar den moderatledda regeringen ut nya reformer som gör det svårare att vara kriminell i Sverige.

Vi har en situation i dag där många människor känner sig otrygga i sina egna bostadsområden. Vi ser hur skjutningarna och sprängningarna sker i såväl bostadsområden som på allmänna platser. Oskyldiga människor drabbas av våldet. Det är oacceptabelt.

Den 1 februari införs därför vistelseförbuden, som gör det möjligt att förbjuda personer som kan befaras främja kriminella nätverk att vistas i ett område. Det är något som efterfrågats av Polismyndigheten, och som har varit ett användbart verktyg i Danmark mot den organiserade brottsligheten.

Vistelseförbud kan göra att pågående konflikter kyls ned och att impulsiva våldsbrott, hämndaktioner och våldsspiraler kan förebyggas. Det är också viktigt att den som inte följer ett vistelseförbud möts av en tydlig sanktion – den som bryter mot ett vistelseförbud kan därför från och med nu dömas till fängelse i högst ett år.

Nu ser den moderatledda regeringen till att polisen får de verktyg de efterfrågat – och att det kommer på plats så snabbt som bara möjligt. Allt för att återupprätta tryggheten och friheten i hela landet.

Frågor om vistelseförbudet

Vad innebär ett vistelseförbud?

Ett vistelseförbud innebär att en person, under en viss tid, förbjuds vistas på vissa platser. 

Vistelseförbud får meddelas för två typer av brottslighet. För det första för sådan brottslighet som har bakgrund i eller är ägnad att framkalla en konflikt mellan grupper av personer i vilken det finns risk för att skjutvapen eller sprängämne eller annat liknande ämne kan komma till användning.

För det andra för sådan brottslighet som, utan att den innebär en risk för skjutningar eller sprängningar, är ägnad att allvarligt skada tryggheten hos allmänheten inom området.

Var ska ett vistelseförbud kunna gälla?

Vistelseförbudet ska kunna gälla inom ett avgränsat område vistas på allmän plats, på skolgårdar och motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem, samt i fordon på allmän plats.

Vem ska kunna meddelas vistelseförbud?

Ett vistelseförbud får meddelas om det finns en påtaglig risk för att det inom en grupp kommer att utövas brottslig verksamhet inom ett visst område, och det kan befaras att en person medvetet kommer att främja den brottsliga verksamheten.

Ska förbud kunna beslutas mot den som inte är dömd för brott?

Syftet med förslaget är att förebygga och förhindra brottslighet i ett tidigare skede än vad som är möjligt i dag. Lagen gör det möjligt att ingripa mot en person när det finns goda grunder att tro att denne genom att delta i eller främja kriminalitet aktivt bidrar till att göra det offentliga rummet otryggt och osäkert, och det även i fall där lagföring inte nödvändigtvis kan ske.

Vem beslutar om vistelseförbud?

Åklagaren ska besluta om vistelseförbud efter anmälan från polisen. Åklagarens beslut ska få överklagas till domstol.

Behövs förslaget och är det effektivt?

Den begränsade forskning som finns på området tyder på att brottsligheten inte flyttar vidare trots att den motverkas i enskilda områden. Vi kan även konstatera att förslaget efterfrågats av Polismyndigheten, och att det varit ett användbart verktyg för polisen i Danmark mot den grova organiserade brottsligheten. Det har exempelvis kunnat används för att kyla ned pågående konflikter i den gängkriminella miljön.

Hur ska förbudet kontrolleras?

Om det behövs för att kontrollera att förbudet följs får vistelseförbudet förenas med villkor med villkor om elektronisk övervakning (fotboja).

Ska även ungdomar kunna få vistelseförbud?

Ja, det gäller även för personer från 15 år och uppåt. Inte minst den senaste tidens våldsdåd har visat att de kriminella nätverken inte drar sig för att anlita barn och ungdomar som utförare av skjutningar och sprängdåd.

Det är mot denna bakgrund angeläget att det finns verktyg som gör det möjligt för samhället att ingripa även mot straffmyndiga barn som kan befaras delta i eller främja allvarlig brottslighet i ett visst område. Vistelseförbud ska därför kunna beslutas också mot barn över 15 år.

Vilka rättigheter ska den som kan meddelas förbud ha?

Regeringen anser att det är viktigt att den som är under 18 år har tillgång till ett offentligt biträde i processen om vistelseförbud. Även den som kan få vistelseförbud med villkor om elektronisk övervakning ska ha rätt till ett offentligt biträde. Beslut om förbud kommer kunna överklagas till domstol.

Vad händer om man behöver vara inom förbudsområdet för att gå i skolan eller arbeta?

Ett vistelseförbud ska förses med de begränsningar och undantag som behövs med hänsyn till förhållandena i det enskilda fallet.

Läs mer om detta på regeringens hemsida här:

Vistelseförbud ett kraftfullt verktyg mot den organiserade brottsligheten – Regeringen.se

Kommunikatör till Värmdömoderaterna

Vill du jobba som kommunikatör och vara en del av Värmdömoderaternas resa mot maktskifte senast 2026?

Vi söker dig som vill jobba med kommunikation och vill bidra till vårt intensiva arbete med att driva förmedla vår politik. Vi erbjuder dig ett roligt och varierande arbete där du får möjlighet att utvecklas i din roll.

Värmdö är en av landets snabbast växande kommuner och har 46 000 invånare. Kommunen omges av vacker natur, en kulturell plats och unik skärgård vilket gör kommunorganisationen till en dynamisk och händelserik arbetsplats.

Vi söker dig som är duktig på kommunikation, strukturerad, har ett gott omdöme och kan prioritera rätt saker. I första hand önskar vi att du är duktig på sociala medier, är kreativ och har förmåga att paketera budskap på ett för målgruppen slagkraftigt sätt. Du behöver inte ha politisk erfarenhet. Din drivkraft och nyfikenhet på att lära dig är däremot av stort värde. Inte minst kommer kommande EU-val att ge dig möjlighet att visa framfötterna och arbetsinsatser. Du ska också ha intresse för den interna kommunikationen.

Vi vill se att ditt engagemang speglar dina handlingar och gärna genom att du själv kommer med egna idéer om hur vårt arbete kan utvecklas. Du ska vara medveten och beredd på att periodvis kunna arbeta intensivt och under tidspress.

Arbetsuppgifter

Som kommunikatör kommer du i första hand att rapportera till och arbeta nära gruppledaren/oppositionsrådet för Värmdömoderaterna. Du kommer att förbereda kommunikationsmaterial och paketera det på lämpligt sätt. I jobbet ingår lite administration, beställningar av material, kampanjarbete mm. En del av arbetet innebär också att vara vår KF-grupp och nämndledamöter behjälplig med stöd i sin kommunikation.

Du behöver behärska omvärldsbevakning och mediebevakning. Arbetet kräver även flexibilitet vad gäller arbetsuppgifter och arbetstider, då möten och arrangemang kan ligga utanför ordinarie kontorstider. Du måste kunna jobba intensivt under perioder som exempelvis i samband med EU-valet

Meriterande kvalifikationer för tjänsten som kommunikatör:

 • Kreativ och förmåga att paketera politiska budskap på lättbegripligt och slagkraftigt.
 • Goda kunskaper om kommunikation i olika kanaler.
 • Vana vid att ta ansvar, kunna ta egna initiativ, arbeta såväl självständigt som i grupp och vara stresstålig.
 • Goda kunskaper i Officepaketet.
 • Goda kunskaper inom Adobe CS.
 • Goda kunskaper inom sociala medier och CMS-system såsom WordPress.
 • Ett intresse och viss kunskap inom fotografering och videoredigering.
 • Förståelse för mediafrågor och omvärldsbevakning.
 • Intresse för administrativa uppgifter såsom möteshantering och dokumentation.
 • Intresse för event- och möteskoordinering.

Anställningsform: heltid.

Tillträde: enligt överenskommelse.

Har du frågor om tjänsten, kontakta Deshira Flankör på 070-147 88 85 eller maila till deshira.flankor@moderaterna.se

Carl-Oskars checklista

Idag har Deshira Flankör (M), oppositionsråd i Värmdö besökt en lokal livsmedels handlare i Stavsnäs för att diskutera Carl-Oskar Bohlins checklista för hemberedskap.

Här kan du ta del av hela ”Carl-Oskar Bohlins checklista för hemberedskap” från MSBs hemsida:

Carl-Oskar Bohlins checklista
 • Radio som går på batterier eller med vev/solceller.
 • Ficklampa och pannlampa med extra batterier.
 • Flaskor och dunkar med rent vatten.
 • Matvaror som inte kräver kylning eller frysning. Det kan exempelvis vara pasta, ris, knäckebröd, skorpor, rågflingor, havregryn, mjöl, müsli, frukostflingor, pulveriserat potatismos, bönor, krossade tomater, socker, salt och andra liknande ingredienser.
 • Matvaror som kan ätas direkt eller tillagas utan att kräva vatten. Det handlar om mat på burk som köttbullar, gulaschsoppa, chili con carne, makrill i tomatsås, ärtsoppa, fisksoppa. Det kan även vara konserverade grönsaker, bär- och fruktkonserver, marmelad, fruktmos och sylt. Torrvaror som nötter, torkad frukt och bär, långtidshållbart mjukt bröd som exempelvis tortilla samt färdigblandad blåbärs- och nyponsoppa.
 • Stormkök och bränsle. Använd helst utomhus.
 • Sovsäckar, filtar och varma kläder.
 • Tändstickor, stearinljus, värmeljus.
 • Fotogenlampa och bränsle, exempelvis lampolja eller fotogen. Tänk på att ha bra ventilation.
 • Alternativ värmekälla som använder fotogen, gasol, diesel eller ved som bränsle
 • Husapotek, till exempel första hjälpen-kit som sårvård, eventuella viktiga mediciner.
 • Hygienartiklar, till exempel våtservetter, handsprit, tvål, schampo, tandkräm, blöjor och mensskydd.
 • Extra batterier, laddade powerbanks.
 • Kontanter, om betalkort slutar fungera.
 • Lista på papper med telefonnummer till familj, anhöriga, grannar, sjukhus, kommun, räddningstjänst, elleverantör.

Ta del av mer information på MSBs hemsida:
https://www.msb.se/sv/rad-till-privatpersoner/forbered-dig-for-kris/hemberedskap—preppa-for-en-vecka/?fbclid=IwAR12yAo6jY8q20ItmS3PQyj3mB1lUCp6aLGdMpccrKc84eQzGpVkhtrepgc

Här kan du ta del av hela Carl-Oskar Bohlins tal under Folk och försvars rikskonferens för 2024:
https://www.regeringen.se/tal/2024/01/anforande-av-minister-for-civilt-forsvar-carl-oskar-bohlin-vid-folk-och-forsvars-rikskonferens-2024/

Charlottendal byggs sönder av Socialdemokraterna

Socialdemokraterna i Värmdö bryter mot sina vallöften om byggstopp genom den nya exploateringen vid Charlottendal. Så här skrev Socialdemokraterna på sin hemsida inför valet 2022:

“Bostadspolitiken har varit ohållbar. Vi vågar vara tydliga. Långsiktigt behövs fler bostäder, men de kommande åren behöver Värmdö en minskad byggtakt eftersom den eftersatta infrastrukturen måste lösas först.”

Byggtakten skulle minska, och infrastrukturen skulle rustas upp. Samma år utlovade de ett ”byggstopp” tills Värmdös trafikkaos är löst.

Nu har Socialdemokraterna ändrat uppfattning. I budgeten för 2024 planerar Socialdemokraterna en massexploatering i och kring Gustavsberg, motsvarande över 2000 nya bostäder. 700 av dessa är belägna vid Värmdö Marknad, Charlottendal. Byggnationen är planerad att pågå i 10 år. 10 år då byggtrafik tillsammans med ordinarie trafik kommer fortsätta belasta vägarna i, och kring Gustavsberg. Detta är ännu ett i raden av brutna löften från Socialdemokraterna.

Vi moderater är emot projektet. Den ursprungliga planen från 2016 gick ut på att byggherren även tog ansvar för utbyggnad av infrastruktur, och ombyggnationen av Ingarökrysset vid Värmdö Marknad. Dessutom rörde sig projektet om småhus, inte de flerbostadshus som den nya detaljplanen omfattar. Den nya detaljplanen nämner heller ingenting om varken infrastruktur eller Ingarökrysset.

Sista dagen att ge synpunkter på detaljplanen för Östra Charlottendal är MÅNDAG 15 JANUARI. Här kan du hitta mer information om hur du skickar dina synpunkter: länk

För mer information i ärendet, klicka här.

Halvårsbrev – Ett år med S-styre i Värmdö

Ett år med S-styre i Värmdö har varit en tydlig påminnelse för kommuninvånarna om vikten av lokala politiska beslut. Det spelar med andra ord roll vem som styr kommunen.

2023 blev ett år som började med avgiftshöjningar för hemtjänstkunder och minskad sophämtning under sommartid. Detta har vi skrivit tidigare om.

S-styret drog sig heller inte för att försöka begränsa köttet i kommunens verksamheter genom att föreslå kraftig minskning av det. Det kommer att beröra barnomsorgen, utbildningsverksamheterna såväl som äldreomsorgen. S-styrets politik fortsatte sedan med förslag om ankringsförbud och förbud mot båttrafik.

S-styret avslutade sedan året med med taxehöjningar även för 2024 inom ännu fler områden och ännu fler grupper. Tillsynsavgifter riktat mot företag, tillståndsavgifter både för företag och privatpersoner, straffavgifter lämnar ingen oberörd. 2024 år taxor och avgifter blir chockerande höga och höjningarna spänner från 7,9% till 358%. Det är mycket tydligt att Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet, med stöd av Skärgårdspartiet och Vänstern, har tagit snabba steg mot en politik som många anser vara medborgarfientlig. Deras föreslagna och delvis genomförda inskränkningar har satt starka avtryck och påverkat många invånare på ett negativt sätt.

För dig som vill läsa mer om händelserna under det andra halvåret för 2023, finns en sammanfattning i vårt halvårsbrev. Klicka på bilden nedan för att ta del av de mest betydelsefulla händelserna i kommunen. Där får du också läsa om hur vi som opposition har hanterat S-styrets förda politik samt vårt arbete för att föra fram värmdöbornas röster. Vi fortsätter att vara en kraftfull röst för en mer inkluderande och medborgarvänlig politik i Värmdö. Vårt mål är att att alla värmdöbor ska veta att Moderaterna i Värmdö alltid står på värmdöbornas sida.

Några artiklar och insändare från lokala tidningar

Nacka Värmdöposten: Ny överenskommelse mot trafikkaos – Flankör inte imponerad – Nacka Värmdö Posten (nvp.se)

Skärgårdstidningen: Värmdös moderater tar strid mot höjda avgifter – Tidningen Skärgården (skargarden.se)