Ett långsiktigt arbete på trafikkaoset behöver påbörjas nu, inte efter 2029. Håller du med?

Under morgondagens kommunstyrelse kommer flera ärenden som rör trafikkaoset i Mölnvik att beslutas.

Enligt förslagen avser S-styret inte att påbörja arbetet med långsiktiga lösningar utan endast kortsiktiga trimningsåtgärder.

– Jag är uppriktigt ledsen å värmdöbornas vägnar, när S haft en så hög svansföring innan valet men sviker löfte efter löfte. Vem hade kunnat tro att deras lösning på trafikkaoset som de affischerade hela kommunen med kommer att vara en avsiktsförklaring där man främst kommer att arbete för skyltning, ökade lådcykelparkerinhar och Wayfindingskartor säger Deshira Flankör (M), oppositionsråd och fortsätter:

– De få men något bättre långsiktiga förslagen om nya infarter är däremot i linje med det som vi har lyft i vår motion om Mölnvik, men dessa förslag verkar de inte vara beredda på att röra förrän tidigast 2029 om man ska tolka konsultrapporten samt svar på vår motion. Vi menar att vi redan nu behöver starta ett planarbete där vi tar ett helhetsgrepp om hela området för att lägga om vägarna och hela trafiken.

S-Styrets åtgärder på kort sikt:

🔴 Ordna parkeringsplatser för lådcyklar
🔴 Placera ut bänkar längs gångstråk.
🔴 Utveckla säkra och trevliga cykel- och gångkopplingar mellan närliggande bostadsområden och Mölnviks handelsområde.
🔴 Sätta upp digitala Wayfindings-kartor (karta över området på platsen) i området och på hemsidan
🔴 Sätta upp lämna-företräde-skyltar för bilister vid utfarter från parkeringsplatser till bilvägnätet.
🔴 Sätta upp tydligare skyltning riktat till gående och bilister i området.
🔴 Ordna realtidsinformation på hemsidan över antal besökare i handelsområdet.
🔴 Ordna realtidsinformation på hemsidan om trafikläget. Marknadsföra funktionen i butiker.
🔴 Plantera träd/sätta ut blommor för att särskilja gångbana från bilväg och/eller bilparkering.
🔴 Se över antal och placering av övergångsställen.
🔴 Tydliggörande av gångstråk på och omkring parkeringsytor genom målning i markbeläggningen.
🔴 Dela upp befintlig parkering på södra sidan med tydligt och säkert gångstråk i mitten separerat av grönska.
🔴 Skapa ett torg med exempelvis bänkar, blomkrukor, lekredskap och glasskiosk i hörnet utanför SATS.

S-Styrets åtgärder någon gång efter 2029:

🔴 Marknadsföra att Mölnvik är tillgängligt för cyklister. Marknadsföring både inom området och i närliggande bostadsområden.
🔴 Anlägga en lekplats.
🔴 Se över och bygga om gångstråk i hela området.
🔴 Se över och bygga om infarten från Fenix väg till Mölnviks norra del för att undvika köbildning.
🔴 Utreda möjlighet till ny infart vid Mekonomen.
🔴 Utreda möjlighet till gång- och cykeltunnel mellan södra och norra Mölnvik.
🔴 Utreda möjlighet till infart till norra Mölnvik bakom brandstationen.

Gustavsbergs gymnasium ska utvecklas, inte avvecklas!

Moderaterna vill stoppa S-styrets föreslagna nedläggning av Gustavsbergs gymnasium. Vi menar att detta inte handlar om en skolas vara eller icke vara, utan om våra elever. Gymnasiet fyller en viktig funktion i att plocka upp de elever som är i behov av en skola som kan erbjuda ett mindre sammanhang med mer stöd. Vore det inte för denna gymnasieskola skulle vissa av våra Värmdöelever riskera att stå utan passande skola för just dem och deras behov.

Gustavsbergs gymnasium har under många år varit drabbat av underskott och skolan har gjort många försök med nya inriktningar för att få ekonomisk bäring på skolan. De senaste åren har skolan kompletterats med idrottsprofiler och olika program som dessvärre inte har gett det elevunderlag som man har hoppats på. Det har lett till nedläggning av nationella programmen, yrkesprogram och idrottsinriktningar. Kvar blir de individuella programmen samt språkundervisning.

Nedläggningen är något som väckt mycket känslor hos såväl elever, lärare, fack, press och värmdöbor. Vi Moderater opponerade oss i beslutets första instans, Gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden, med hänvisning till de bristande underlagen. Vi har själva sett till att inhämta nödvändig information inför kommunstyrelsens beslut den 29 november.

– Värmdö behöver en lokal gymnasieskola för de elever som inte söker sig till det större sammanhanget ”inne i stan”. Både elever som behöver stöd men även elever som kanske trivs bättre lokalt i mindre sammanhang. Då är det olyckligt att Värmdösamarbetet lägger ned Gustavsbergs gymnasium utan att grundligt utvärdera gymnasiets unika förutsättningar för de eleverna, säger Kim Ivarsson (M), vice ordförande i opposition i Gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden.

Under 2023 har skolan 163 elever, varav en övervägande majoritet är Värmdöelever. Det har också visat sig att många elever på Gustavsbergs gymnasium är i behov av särskilt stöd. Vi har dessutom fått till oss att tilldelningen av särskilt stöd i form av tilläggsbelopp har varit väldigt restriktiv. Något som kan förklara skolans stora underskott.

– Under våra samtal med olika representanter har vi fått reda på att 1/3 av eleverna har NPF-diagnoser vilket vi menar borde ge ett bra underlag för kommunen att omvandla Gustavsbergs gymnasium till ett gymnasium med specialpedagogisk profil och nationella program. På så sätt säkerställer vi att skolan får en tillräcklig finansiering för att kunna finnas kvar. För oss är det viktigt att vi säkerställer att Värmdös alla elever får en utbildning som rustar dem för vuxen- och arbetslivet med goda kunskaper, med självkänsla och en framtidstro i behåll, säger Linn Klameth (M), vice ordförande i opposition i Grundskolenämnden.

– I dagsläget finns för få gymnasium inom Stockholms län som kan erbjuda elever ett mindre sammanhang och en lugnare tillvaro. Ett gymnasium med specialpedagogisk profil och nationella program skulle fylla en sådan funktion. Om vi inte står upp för dessa elever nu så kommer vi behöva betala på ett eller annat sätt senare. Frågan är hur mycket personligt lidande det kommer skapa längs vägen. Det är lättare och bättre att bygga starka barn än att laga trasiga vuxna, säger Cecilia Lindberg (M), vice ordförande i opposition i Förskolenämnden.

Om Gustavsbergs gymnasium till läsåret 2024/2025 startar upp introduktionsprogram  behöver dessa elever även erbjudas en plats i ett gymnasium som möter deras behov. Därför skulle ett gymnasium med specialpedagogisk profil och nationella program kunna garantera eleverna plats inom kommunen.

Moderatgruppen beslutade under måndagen den 27 november att kräva återremiss på ärendet i kommunstyrelsen med krav på utredning om förutsättningar att omvandla skolan till ett gymnasium med specialpedagogisk profil och nationella program. Moderaterna kommer även att kräva ett tilläggsuppdrag om att se över tillämpningen för tilläggsbelopp samt översyn av eventuella styrdokument.

S-styrets chockhöjning av taxor till villaägare

I november beslutade det S-styrda Värmdösamarbetet (S, C, L, Mp) att kraftigt höja avgifterna och taxorna till Värmdös villaägare och företag. Trots lång debatt och protester från oss Moderater, beslutade styret med passivt stöd av Skärgårdspartiet att driva igenom beslutet.

Vi Moderater har medvetet hållit taxorna låga för att inte belasta värmdöborna med högre avgifter än nödvändigt. Under vår tid i styret har nämnderna gått med budget i balans, kommunen har gjort stora överskott i sin helhet och vi Moderater har dessutom kunnat sänka skatten. Det finns med andra ord inget självändamål att höja taxorna.

Nedan följer några av de taxehöjningar som du som villaägare kan komma att påverkas av. Vi vill också passa på att uppmana dig som är i tankarna att bygga till, bygga ut eller påbörja nybyggnation att skynda in med ansökan för att komma åt 2023 års lägre taxor. 

Taxehöjningar för villaägare tömning av avlopp

Tömning av små avlopp villaägareAvgift 2023S styrets nya avgift 2024Förändring  
Abonnemangstömning 6m31 882:-2 175:-+15,6%
Hämtning inom 5dgr 6m32 084:-2 409:-+15,6%
Hämtning nästa arbetsdag 6m32 549:-Tas bort+64% (Jour)
Hämtning inom 12h (jour) 6m33 612:-4 176:-+15,6%
Dragavstånd per påbörjad 10m, över 10m260:-280:-+7,6%
Bomkörning454:-525:-+15,6%

Taxehöjningar för Villaägare – sophantering

Avgifter sophanteringAvgift 2023S styrets nya avgift 2024Förändring  
Årlig grundavgift enbostadshus1 440:-1 627:-+13%
Hämtningsavgift per tillfälle kärl för restavfall 240l59:-66:-+11,8%
Hämtningsavgift per tillfälle matkärl 140l13:-14:-  +7,6%

Nya avgifter – avfall

Nya avgifter avfallshämtningAvgift 2023S styrets nya avgift 2024
Avgift felsortering300:-
Hämtning vid oförutsedd händelse (till exempel vid framkomlighetsproblem där specialfordon krävs för hämtning)1 000:-
Felparkeringsavgifter (parkeringsböter)Avgift 2023 S styrets nya avgift 2024Förändring  
Alla förseelser, där regleringen innefattar någon form av förbud mot stannande (t.ex felparkering vägkorsning)700:-1 000:-+42%
Övriga förseelser, det vill säga där regleringen enbart innefattar villkor för eller förbud mot parkering. (t.ex parkeringsförbud eller missad p-skiva)500:- 600:-+20%

Taxehöjningar för villaägare – byggnation

PlantaxaAvgift 2023S styrets nya avgift 2024Förändring  
Nybyggnad av enbostadshus 0 – 239m2
Nybyggnad av enbostadshus 240 – 300 m2
Nybyggnad av enbostadshus över 300 m2
 63 000:-74 490:-
103 140:-
148 980:-
+18-136%
Stor tillbyggnad av enbostadshus som
överstiger 100 % av befintlig area för bostaden
63 000:-74 490:- +18%
Tillbyggnad av enbostadshus som
understiger 100 % av befintlig area
för bostad men överstiger 50 %
31 500:-37 245:-+18%
Nybyggnad av komplementbyggnad
oberoende area
13 125:-15 748:-+20%

Bygglov och anmälningar PBLAvgift 2023S styrets nya avgift 2024Förändring  
Förhandsbesked timavgift inom detaljplanTimavgift: 1 050:-
Minst 10h debiteras
Inom detaljplan
19 822:-

Utanför detaljplan
28 024:-
 +32–166%
Uppförande av attefallshus utan tekniskt samråd1-19kvm: 4 731:-

20-30kvm: 5 678:-  
  6 835:-  +20–44%
Attefallstillbyggnad utan tekniskt samråd 4 731:-9 569:-+102%
Attefallstakkupa utan tekniskt samråd 3 900:-6 835:-+75%

Taxehöjningar för villaägare – Avlopp, tillsyn och installation

 Avgift 2023 S styrets nya avgift 2024Förändring  
Timavgift (exempelvis tillsyn avlopp)1 238:-1 370:-+10,6%
Inrättande av annan avloppsanläggning som
är tillståndspliktig. Exempelvis
avloppsanläggning för bad-,
disk- och tvättvatten (BDT).
8 669:-10 960:-+26%
Inrättande av avloppsanläggning för vattentoalett
samt bad-, disk- och tvättavlopp. Exempelvis vid
anläggning av sluten tank för WC-avlopp och
infiltrationsanläggning för BDT-avlopp eller
anläggning dit både WC- och BDT-avlopp leds
så som minireningsverk
9 907:- 12 330:-+24%

I ett ekonomiskt läge där många av Värmdös familjer kämpar för att få ihop ekonomin är det viktigare än någonsin att kommunen strävar efter låga skatter och låga taxor och avgifter. Det är något vi Moderater har varit måna om i många år när vi styrde samtidigt som vi har höjt resurserna till välfärden förskolor, skolor, vård och omsorg. Vi har även gjort stora investeringar på skolor, förskolor och idrottsanläggningar. Vi är fast beslutna om att göra det igen så fort vi har ett Moderat-lett styre. Mer information om både S-styrets taxehöjningar och vår politik hittar du på www.varmdomoderaterna.se.

Du kan hjälpa till i vårt arbete för ett friare och medborgarvänligare Värmdö. Det gör du genom att stödja vår hållning som alltid utgår ifrån värmdöbornas bästa. Bli medlem hos oss. Du väljer själv om du vill vara aktiv eller bara stödmedlem. Hör gärna av dig om du vill veta mer!

Med vänliga hälsningar,

Deshira Flankör (M)
Oppositionsråd i Värmdö
deshira.flankor@moderaterna.se  
070 – 168 52 52

S-styrets chockhöjning av taxor till Skärgårdsbor

I november beslutade det S-styrda Värmdösamarbetet (S, C, L, Mp) att kraftigt höja avgifterna och taxorna till Värmdös skärgårdsbor, fastighetsägare och företag. Trots lång debatt och protester från oss Moderater, beslutade styret med passivt stöd av Skärgårdspartiet att driva igenom beslutet.

Vi Moderater har medvetet hållit taxorna låga för att inte belasta värmdöborna med högre avgifter än nödvändigt. Under vår tid i styret har nämnderna gått med budget i balans, kommunen har gjort stora överskott i sin helhet och vi Moderater har dessutom kunnat sänka skatten. Det finns med andra ord inget självändamål att höja taxorna.

Nedan följer några av de taxehöjningar som du kan komma att påverkas av. Vi vill också passa på att uppmana dig som är i tankarna att bygga till, bygga ut eller påbörja nybyggnation att skynda in med ansökan för att komma åt 2023 års lägre taxor. 

Taxehöjningar för skärgårdsbor tömning av avlopp

Tömning av små avlopp skärgårdAvgift 2023S styrets nya avgift 2024Förändring  
Abonnemang slutna tankar 6m34 953:-5 726:-+15,6%
Hämtning inom 8dgr 6m38 955:-10 352:-+15,6%
Hämtning inom 24h (jour) 6m314 078:-16 274:-+15,6%
Dragavstånd per påbörjad 10m, över 10m260:-280:-+7,6%
Bomkörning1 892:-2 187:-+15,6%

Taxehöjningar för skärgårdsbor – sophantering

Avgifter sophantering skärgårdAvgift 2023 S styrets nya avgift 2024Förändring  
Årlig grundavgiftenbostadshus1 440:-1 627:-+13%
Vid fastighetsgräns/angöringsplats hämtning 19 gånger/år2 391:-2 699:-+12,8%
Gemensam behållare och uppsamlingsplats
Hämtning 21 gånger per år (kostnad per hushåll)
1 467:-1 659:-  +13%
Delat sopkärl med granne, hämtning 19 gånger, färre än fem abonnenter1 467:-  1 659:- +13%
Fastlandslämning469:-531:- +13,2%
Budning, grovavfall skärgård:
Framkörningsavgift
Avgift per säck, 1 m3 , maximalt 500 kilo
Avgift per säck, 1,7 m3 , maximalt 500 kilo
(Ny avgift) Kyl, frys och vitvaror, avgift per styck

 1 532:-
 1 327:-
 1 634:-
 –

1 736:-
1 504:-
1 851:-
1 504:-
+13,3%
+13,3%
+13%  –
Felparkeringsavgifter (parkeringsböter)Avgift 2023 S styrets nya avgift 2024Förändring  
Alla förseelser, där regleringen innefattar någon form av förbud mot stannande (t.ex felparkering vägkorsning)700:-1 000:-+42%
Övriga förseelser, dvs. där regleringen enbart innefattar villkor för eller förbud mot parkering. (t.ex parkeringsförbud eller missad p-skiva)500:- 600:-+20%

Taxehöjningar för skärgårdsföretagen

Avgifter för sophantering företag skärgården

Avgift 2023S styrets nya avgift 2024Förändring  
Grundavgift sophantering företag814:-920:-+13%
Storkund/verksamheter i skärgården, avgift per säck.196:-221:-+13%
Företagskort ÅVC4 424:-5 013:-+13%
Avgifter för tömning fettavskiljare/sluten tank matavfall företagAvgift 2023S styrets nya avgift 2024Förändring  
Abonnemangstömning 2m34 856:-5 613:-+15,6%
Beställd tömning 2m39 491:-10 972:-+15,6%
Ansökningsavgifter serveringstillstånd

Avgift 2023S styrets nya avgift 2024Förändring  
Nya ansökningar permanenta tillstånd10 500:-14 000:-+33%
Nytt stadigvarande tillstånd (inkl. ägarskifte)4 700:-6 000:-+27%
Ändrade ägarförhållande i bolag4 700:-6 000:-+27%
Permanent utökad serveringstid4 700:-6 000:-+27%
Tillfällig utökning av tider, ytor m.m800:-1 100:-+37%
Tillfälligt öppethållande efter kl 01.001 200:-1 600:-+33%
Paustillstånd vid konsert/revy och liknande4 200:-5 500:-+30%
Tillfälligt tillstånd för slutna sällskap800:-1 100:-+37%
Tillfälligt alkoholtillstånd till allmänhet

Avgift 2023S styrets nya avgift 2024Förändring  
Ansökan för längre period än sju dagar i följd på samma plats10 500:-14 000:-+33%
Ansökan för sju dagar i följd på samma plats5 500:-6 500:-+18%
Ansökan för tre dagar i följd på samma plats4 000:-5 000:-+25%
Ansökan för en dag på samma plats3 000:-Tas bort (måste betala för 3 dagar)+ 66%
Avgifter för kunskapsprov serveringstillstånd

Avgift 2023 S styrets nya avgift 2024Förändring  
Stadigvarande servering till allmänheten samt catering för slutna sällskap1 500:-2 000:-+33%
Tillfällig servering till allmänheten samt stadigvarande servering slutna sällskap800:-1 000:-+25%
Tillfällig servering till slutna sällskap500:-700:-+40%
Pausservering provsmakning500:-700:-+40%
Påminnelseavgift restaurangrapport700:-900:-+28%
Årlig tillsynsavgifter serveringstillstånd

Avgift 2023 S styrets nya avgift 2024 Förändring  
Fast årlig avgift för stadigvarande serveringstillstånd2 600:-3 200:-+23%
(NY) Fast årlig avgift för stadigvarande serveringstillstånd efter klockan 01.002 600:-5 000:-+92%
Tillsynsavgifter tobak och liknande produkter, nikotinprodukter samt vissa receptfria läkemedel 2023                               Avgift 2023S styrets nya avgift 2024Förändring  
Enbart tobak och örtprodukter för rökning1 700:-6 000:-+253%
Receptfria läkemedel1 500:-2 500:-+66%
Försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare1 700:-2 500:-+47%
Försälkning av tobaksfria nikotinprodukter1 700:-2 500:-+47%
Försäljning av öl1 900:-2 200:-+15,7%
Försäljning av två olika av ovanstående varuslag2 000:-Rabatt stryks+135-325%
Försäljning av tre olika av ovanstående varuslag2 400:-Rabatt stryks+200-358%
Försäljning av fyra olika av ovanstående varuslag3 000:-Rabatt stryks+223-350%
Försäljning av fem olika av ovanstående varuslag4 000:-Rabatt stryks+292%
Avgifter miljötillsyn företag

Avgift 2023S styrets nya avgift 2024Förändring  
Timavgift miljötillsyn1 238:-1 370:-+10,6%


Taxehöjningar för skärgårdsbor –Avloppstillsyn eller ansökningar nytt avlopp

Avgift installation av avloppAvgift 2023 S styrets nya avgift 2024Förändring  
Timavgift (exempelvis tillsyn) 1 238:- 1 370:-+10,6%
Inrättande av annan avloppsanläggning som kräver tillstånd tillståndspliktig, t.ex avloppsanläggning för BDT8 669:-10 960:-+26%
Inrättande av avloppsanläggning för vattentoalett samt BDT, tex.vid anläggning av sluten tank för WC-avlopp och infiltrationsanläggning för BDT-avlopp eller anläggning dit både WC- och BDT-avlopp leds så som minireningsverk9 907:- 12 330:-+24%

Taxehöjningar för skärgårdsbor – byggnation

PlantaxaAvgift 2023 S styrets nya avgift 2024Förändring  
Nybyggnad av enbostadshus 0-239m2 Nybyggnad av enbostadshus 240 – 300 m2 Nybyggnad av enbostadshus över 300 m2 63 000:-74 490:-
103 140:-
148 980:-
18-136%
Stor tillbyggnad av enbostadshus som överstiger 100 % av befintlig area för bostaden63 000:-74 490:- 18%
Tillbyggnad av enbostadshus som understiger 100 % av befintlig area för bostad men överstiger 50 %31 500:-37 245:-18%
Nybyggnad av komplementbyggnad oberoende area13 125:-15 748:-20%
Bygglov och anmälningar PBLAvgift 2023S styrets nya avgift 2024Förändring  
Förhandsbesked timavgift inom detaljplanTimavgift: 1 050:-
Minst 10h debiteras
Inom detaljplan
19 822:-

Utanför detaljplan
28 024:-
 32-166%
Uppförande av attefallshus utan tekniskt samråd1-19kvm: 4 731:-

20-30kvm: 5 678:-
6 835:-20-44%
Attefallstillbyggnad utan tekniskt samråd 4 731:-9 569:-102%
Attefallstakkupa utan tekniskt samråd 3 900:-6 835:-75%

I ett ekonomiskt läge där många av Värmdös familjer kämpar för att få ihop ekonomin är det viktigare än någonsin att kommunen strävar efter låga skatter och låga taxor och avgifter. Det är något vi Moderater har varit måna om i många år när vi styrde samtidigt som vi har höjt resurserna till välfärden förskolor, skolor, vård och omsorg. Vi har även gjort stora investeringar på skolor, förskolor och idrottsanläggningar. Vi är fast beslutna om att göra det igen så fort vi har ett Moderat-lett styre. Mer information om både S-styrets taxehöjningar och vår politik hittar du på www.varmdomoderaterna.se.

Du kan hjälpa till i vårt arbete för ett friare och medborgarvänligare Värmdö. Det gör du genom att stödja vår hållning som alltid utgår ifrån värmdöbornas bästa. Bli medlem hos oss. Du väljer själv om du vill vara aktiv eller bara stödmedlem. Hör gärna av dig om du vill veta mer!

Med vänliga hälsningar,

Deshira Flankör (M)

Oppositionsråd i Värmdö
deshira.flankor@moderaterna.se 
070 – 168 52 52

Stöd våra lokala företagare i jultider!

Stöd våra lokala företagare i jultider💙

Nu när julhandeln snart stundar så vill vi påminna om att gärna handla lokalt och stötta våra fantastiska företagare här på Värmdö.
På så sätt stödjer vi det lokala näringslivet och möjliggör lokala jobbtillfällen vilket alltsammans ger en levande, blomstrande kommun.

Ett bra julklappstips som vi alltid gillat är Smaka på Värmdö-föreningens mycket uppskattade julkasse, finns att köpa här:
https://www.facebook.com/100063554951351/posts/885400916921732/?d=n&mibextid=WC7FNe

Barn ska inte behöva vänta på att få byta skola

Fria skolval och möjlighet att byta skola är en rättighet!

S-styret inför skolbytesperioder, framåt kommer det endast gå att byta skola vid ett tillfälle per termin. Vi anser att ett barn som mår dåligt eller på något sätt blivit utsatt ska inte behöva vänta på sitt skolbyte.

Tack vare att vi i Värmdömoderaterna lyfte orimligheten i endast två skolbyten per år lade styret till att skolbyte kan ske mellan kommunala skolor vid dokumenterade synnerliga skäl.

Under nämnd framkom att anledningen till S-styrets nya förslag var att förvaltningen är belastad av skolbyten när elever vid läsårsstart inte fått sitt förstahandsval. Med nya riktlinjer vill S-styret begränsa elevernas möjlighet att byta skola.

Vi i Värmdömoderaterna har elevens bästa i fokus och vill ha fortsatt fria skolbyten.

– Det är beklämmande att S-styret begränsar fria skolbyten. En elev som av någon anledning inte mår bra och behöver byta skola ska ha den möjligheten. Den ska inte behöva vänta på en specifik tid då utbildningskontoret administrerar skolbyten. Jag hoppas styret ändrar sig, ser till elevens bästa och ger eleven rätt att byta skola, säger Linn Klameth (M), ordförande i opposition i Grundskolenämnden

Värmdö ska präglas av trygghet

I och med den senaste tidens oroligheter har vi blivit högst medvetna om att Värmdö inte är skyddat från den brottsutveckling som sker i landet, vi behöver därför mobilisera alla krafter för att förebygga så att Värmdös ungdomar inte hamnar i brottslighet.

Vi vill satsa på att säkerställa tryggheten för värmdöborna och främst våra unga genom satsningar på skola, socialtjänst och trygghetsskapande åtgärder:

🔹Kommunvakter/trygghetsvärdar som under kvällar och helger patrullerar i områden som upplevs som otrygga.

🔹Grundskolenämnden och socialnämnden får i uppdrag att tillsammans med Hamnens verksamhet arbeta uppsökande för att förhindra att unga hamnar i kriminalitet. Dessa insatser ska omfatta alla ungdomar, oavsett vilken skola de går på.

🔹Proaktiva åtgärder i dialog mellan kommun, näringsliv och civilsamhälle för att motverka droghandel och den otrygghet som det medför.

– Tidiga insatser gör skillnad. Ett barn som hamnat i kriminalitet är svårt att hjälpa rätt igen. Vi behöver arbeta på bred front med olika typer av förebyggande åtgärder, säger Linn Klameth (M), vice ordförande i opposition i Grundskolenämnden.

Även på riksnivå satsar den Moderata regeringen på förebyggande åtgärder för att bryta rekrytering av barn till kriminella gäng.

Slopa avgiften för pedagogiska måltider för personalen!

Pedagogiska måltider finns inom såväl förskola, skola, äldreomsorg, gruppboende som daglig verksamhet.

En pedagogisk måltid är en värdefull del av verksamheten, då personal sitter med vid bordet och äter tillsammans med barn/elever/boende/deltagare i dagverksamhet. En sådan måltid är arbetstid där maten är en förutsättning för arbetsuppgiften.

Detta är värdefulla, viktiga stunder under dagen då de ger tillfälle till samtal, relationsskapande, en känsla av närvaro och gemenskap, som ibland kanske t.o.m. är viktigare att få uppleva tillsammans än själva maten, och som inte alls vore samma sak om personalen satt med till bords men inte åt.

Och även om det är trevligt och i många fall kan upplevas som en förmån att få äta lunch tillsammans, så är det ändå ett viktigt arbete som utförs.

Ett sådant viktigt arbete tycker inte vi att personalen ska behöva betala för, något nuvarande S-styre tycker.

– Det är orimligt att personalen får betala för måltider som dels är en del av det pedagogiska arbetet och som även är en viktig del i att skapa trygghet. Det är ett förlegat förhållningssätt som har förbisetts och som borde avskaffas, säger Cecilia Lindberg (M), vice ordförande i opposition i Förskolenämnden.

Deshiras medlemsbrev med viktig information om S-styrets chockhöjning av avgifter och taxor

Hej vänner,

Hoppas allt väl i höstmörkret! Jag vill kort sammanfatta viktiga händelser i Värmdöpolitiken med hopp om att du kan bidra med spridning av informationen antingen genom samtal med grannar och andra bekanta eller att du vidarebefordrar informationen till din samfällighetsförening.

Onsdagen den 8 november beslutades budgeten för 2024. Dessvärre gick den S-styrda Värmdösamarbetes budget igenom utan några förändringar. Nedan sammanfattar jag kortfattat de tre värsta förändringar som kommer att ske under 2024 och följande år under nuvarande mandatperiod.

  1. Beslut som kommer drabba Värmdös villaägare:
  • S-styret beslutade att kraftigt höja samtliga taxor och avgifter till Värmdös villaägare med mer än rekommenderade indexhöjningar (Sveriges kommuner och regioner rekommenderar en indexhöjning med 4,3%). S-styrets taxehöjningar avser allt ifrån sophämtning, tömning av avlopp till bygglov och planavgifter. Taxehöjningarna varierar mellan 7,6% och 136%.
  • S-styret beslutade att införa flera smygavgifter, bland annat en straffavgift på 1 000 kr för sophämtning för de vägar som anses vara för smala. Vilka vägar dessa kommer att vara återstår att se men vi vet om att Värmdö har många enskilda vägar.

S-styret försvarar detta genom att hänvisa till att taxehöjningar inte har skett i tillräckligt hög grad tidigare vilket för oss har varit en medveten politik. Värt att lyfta i sammanhanget är att vi tidigare hållit taxorna lägre, har vi haft nämnder som gått med budget i balans, vi har gjort stora överskott för kommunen i sin helhet och kunnat sänka skatten. Det finns inget självändamål att höja taxorna genom de argument som S-styret använder, nämligen att vi ligger lägre än andra kommuner.

  1. Beslut som kommer drabba Värmdös företagare:
  • S-styret beslutade att höja samtliga taxor och avgifter till Värmdös företagare med mer än rekommenderade indexhöjningar. S-styrets taxehöjningar till företagen varierar mellan 10% och 358%. Detta innefattar allt ifrån tillsynsavgifter och sophantering till serveringstillstånd.

Bifogat till detta mail finns två bilagor där vi har listat de kraftigaste taxehöjningarna som har beslutats. Dessa bilagor får du gärna dela med dig till grannar, bekanta eller samfällighetsföreningar.

  1. Beslut som kommer drabba Gustavsbergarna:

2021 beslutade vi Moderater tillsammans med dåvarande samarbetspartier att minska byggtakten genom att stoppa ett antal detaljplaner. Det innebar att alla de detaljplaner som inte hade påbörjats skulle stoppas på obestämd framtid, tills Trafikverket planerat och finansierat de infrastruktursatsningar som behövs. Planer som Trafikverket tidigare haft i tankarna men avskrivit på obestämd framtid. Vi stoppade därför exploateringsplaner för 1300 bostäder på Vattentornsberget, 130 bostäder på Kvarnbergsterrassen, 700 bostäder i Östra Charlottendal. Vi sa även att bostäderna i Gustavsbergs centrum, som kan behöva byggas för att området ska rustas upp, ska begränsas från 900 till några få hundra, ca en tredjedel.

Nu, ett år efter valet väljer våra tidigare samarbetspartier (C och L) samt Socialdemokraterna och Miljöpartiet med stöd av Skärgårdspartiet och Vänsterpartiet att besluta om att samtliga detaljplaner för ovannämnda områden ska påbörjas under nuvarande mandatperiod. Det kommer att innebära ca 3 000 fler bostäder där en absolut majoritet är flerbostadshus och desto fler boenden. Det motsvarar fler bostäder än vad som finns i hela Porslinskvarteren.


Om du vill lyssna på en sammanfattande redogörelse över en del av taxorna till företag och villaägare, lyssna på Markus anförande i budgetdebatten genom att klicka på länkarna här:

Stoppa (S)-styrets kraftiga taxehöjningar för Värmdös företag – YouTube

(S)-styrets kraftiga taxehöjningar är villaägarfientlig – YouTube

Tack för att du har läst denna information och tack på förhand för att du förmedlar informationen muntligt eller mailledes till alla de värmdöbor du känner. Det är ok att vidarebefordra detta mail i sin helhet inklusive bilagor till alla du känner.

Önskar er en trevlig helg!

Med vänliga hälsningar, Deshira