1 februari 2024

Idag börjar det nya vistelseförbud att gälla!

Bakgrund

I dag den 1 februari träder den nya lagen om preventiva vistelseförbud i kraft. Lagen ger polisen nya och kraftfulla verktyg för att bekämpa gängbrottsligheten och öka tryggheten i Sverige. Lagen innebär att personer i gängmiljö från och med nu kan stoppas från att vistas inom vissa områden.

Regeringens plan för att trycka tillbaka den organiserade brottsligheten ligger fast. Slå mot det grova våldet, strypa den kriminella ekonomin och bryta rekryteringen av barn och unga till gängen. Månad för månad rullar den moderatledda regeringen ut nya reformer som gör det svårare att vara kriminell i Sverige.

Vi har en situation i dag där många människor känner sig otrygga i sina egna bostadsområden. Vi ser hur skjutningarna och sprängningarna sker i såväl bostadsområden som på allmänna platser. Oskyldiga människor drabbas av våldet. Det är oacceptabelt.

Den 1 februari införs därför vistelseförbuden, som gör det möjligt att förbjuda personer som kan befaras främja kriminella nätverk att vistas i ett område. Det är något som efterfrågats av Polismyndigheten, och som har varit ett användbart verktyg i Danmark mot den organiserade brottsligheten.

Vistelseförbud kan göra att pågående konflikter kyls ned och att impulsiva våldsbrott, hämndaktioner och våldsspiraler kan förebyggas. Det är också viktigt att den som inte följer ett vistelseförbud möts av en tydlig sanktion – den som bryter mot ett vistelseförbud kan därför från och med nu dömas till fängelse i högst ett år.

Nu ser den moderatledda regeringen till att polisen får de verktyg de efterfrågat – och att det kommer på plats så snabbt som bara möjligt. Allt för att återupprätta tryggheten och friheten i hela landet.

Frågor om vistelseförbudet

Vad innebär ett vistelseförbud?

Ett vistelseförbud innebär att en person, under en viss tid, förbjuds vistas på vissa platser. 

Vistelseförbud får meddelas för två typer av brottslighet. För det första för sådan brottslighet som har bakgrund i eller är ägnad att framkalla en konflikt mellan grupper av personer i vilken det finns risk för att skjutvapen eller sprängämne eller annat liknande ämne kan komma till användning.

För det andra för sådan brottslighet som, utan att den innebär en risk för skjutningar eller sprängningar, är ägnad att allvarligt skada tryggheten hos allmänheten inom området.

Var ska ett vistelseförbud kunna gälla?

Vistelseförbudet ska kunna gälla inom ett avgränsat område vistas på allmän plats, på skolgårdar och motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem, samt i fordon på allmän plats.

Vem ska kunna meddelas vistelseförbud?

Ett vistelseförbud får meddelas om det finns en påtaglig risk för att det inom en grupp kommer att utövas brottslig verksamhet inom ett visst område, och det kan befaras att en person medvetet kommer att främja den brottsliga verksamheten.

Ska förbud kunna beslutas mot den som inte är dömd för brott?

Syftet med förslaget är att förebygga och förhindra brottslighet i ett tidigare skede än vad som är möjligt i dag. Lagen gör det möjligt att ingripa mot en person när det finns goda grunder att tro att denne genom att delta i eller främja kriminalitet aktivt bidrar till att göra det offentliga rummet otryggt och osäkert, och det även i fall där lagföring inte nödvändigtvis kan ske.

Vem beslutar om vistelseförbud?

Åklagaren ska besluta om vistelseförbud efter anmälan från polisen. Åklagarens beslut ska få överklagas till domstol.

Behövs förslaget och är det effektivt?

Den begränsade forskning som finns på området tyder på att brottsligheten inte flyttar vidare trots att den motverkas i enskilda områden. Vi kan även konstatera att förslaget efterfrågats av Polismyndigheten, och att det varit ett användbart verktyg för polisen i Danmark mot den grova organiserade brottsligheten. Det har exempelvis kunnat används för att kyla ned pågående konflikter i den gängkriminella miljön.

Hur ska förbudet kontrolleras?

Om det behövs för att kontrollera att förbudet följs får vistelseförbudet förenas med villkor med villkor om elektronisk övervakning (fotboja).

Ska även ungdomar kunna få vistelseförbud?

Ja, det gäller även för personer från 15 år och uppåt. Inte minst den senaste tidens våldsdåd har visat att de kriminella nätverken inte drar sig för att anlita barn och ungdomar som utförare av skjutningar och sprängdåd.

Det är mot denna bakgrund angeläget att det finns verktyg som gör det möjligt för samhället att ingripa även mot straffmyndiga barn som kan befaras delta i eller främja allvarlig brottslighet i ett visst område. Vistelseförbud ska därför kunna beslutas också mot barn över 15 år.

Vilka rättigheter ska den som kan meddelas förbud ha?

Regeringen anser att det är viktigt att den som är under 18 år har tillgång till ett offentligt biträde i processen om vistelseförbud. Även den som kan få vistelseförbud med villkor om elektronisk övervakning ska ha rätt till ett offentligt biträde. Beslut om förbud kommer kunna överklagas till domstol.

Vad händer om man behöver vara inom förbudsområdet för att gå i skolan eller arbeta?

Ett vistelseförbud ska förses med de begränsningar och undantag som behövs med hänsyn till förhållandena i det enskilda fallet.

Läs mer om detta på regeringens hemsida här:

Vistelseförbud ett kraftfullt verktyg mot den organiserade brottsligheten – Regeringen.se

Ta ställning och dela artikeln