8 september 2023

Frågor och svar – Ny Havs och Kustplan

Vad är en havs och kustplan?

En havs och kustplan är en tematisk inlaga till översiktsplanen. Naturområden i Sverige skyddas redan av lagstiftningen genom Miljöbalken, vilket gör att även utveckling som exempelvis laddinfrastruktur för en fossilfri båtliv behöver dispensprövas. Det ursprungliga syftet med en Havs och kustplan har varit att peka ut möjlig utveckling i närheten av Värmdös skärgård och kustområden, tydliggöra förhållningssätt till olika intressen samt värna djur och natur.

Vilka förändringar föreslås i Värmdös samrådsförslag till Havs- och kustplan?

Den nya planen förbjuder båttrafik och ankring inom många områden längs med kustlinjen runt öar och fastland.

Därutöver föreslås även;

  • fler begränsningar för nya och befintliga bryggor.
  • hårdare krav på naturvärdes-, artinventeringar och landskapsekologiska analyser vid nybyggnation för fastighetsägare.
  • begränsning av fritidshusbebyggelse till förmån för permanentbostäder.
  • att områdesbestämmelser ska tas fram för att begränsa om- och tillbyggnader samt rivningar.
  • begränsning av nybebyggelse vid områden med otillräcklig sötvattentillgång.
  • att ny bebyggelse i skärgården ska begränsas till enbart vissa byar på kärnöarna.

Vad tycker Moderaterna om förslaget till Havs- och kustplan?

Moderaterna i Värmdö reserverade sig mot förslaget. Vi anser att förslaget går längre än gällande lagstiftning på ett sätt som begränsar till och med allemansrätten.

De ”vågskyddade grunda kustområdena” som man kopplar flera regleringar till, omfattar enligt medföljande karta nästan hela Värmdös kust i både skärgården och på fastlandet. Det skulle innebära kommunövergripande och långtgående restriktioner som blir unikt för Värmdö.

Naturområden i Sverige skyddas redan idag av lagstiftningen genom Miljöbalken. Bland annat innehåller Miljöbalken bestämmelser för kust och vattenområden genom en förbudslagstiftning ”Strandskyddet” där det är förbjudet att vidta åtgärder utan dispens.


Strandskyddets bestämmelser utgår ifrån två grundläggande syften om att:

  1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden,
  2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten

I varje enskild dispensansökan utreds redan platsens unika förutsättningar, påverkan på växt och djurliv samt hur det påverkar allmänhetens tillgång till vattnet. Varje dispensgivningsärende granskas i sin tur av den överprövande myndigheten Länsstyrelsen.

Möjligheten till ett aktivt båtliv kännetecknar Värmdö som plats vilket också bidrar till en omfattande besöksnäring. Detta beaktas heller inte i förslagen till regleringar i Havs- och kustplanen vilket kommer att drabba direkt eller indirekt många branscher i kommunen.

Vilka synpunkter har framförts på samrådsförslaget till Havs- och kustplanen?

Kommunen har mottagit över 500 synpunkter, vilket gör förslaget till ett av de mest kritiserade förslagen någonsin. Invånare och båtklubbar har uttryckt oro för att planen inskränker allemansrätten och begränsar tillgången till skärgården. Vidare har många företag som verkar i skärgården bedömt att de nya regleringarna skulle vara förödande för deras verksamheter.

Hur kommer båtlivet att påverkas om det som föreslås i Havs och kustplanen blir verklighet?

Havs och kustplanen begränsar var du kan färdas och lägga till med din båt. Om planen blir verklighet kommer områden, som i dag är fria att vistas i, att bli otillgängliga för allmänheten.

Hur kommer Havs- och kustplanen att påverka byggnationen i skärgården?

Havs och kustplanen förespråkar införandet av områdesbestämmelser vilket kommer att göra att vissa lovfria åtgärder kommer att behöva bygglov. Det kommer i sin tur att bli kostsamt för skärgårdsborna och inskränka deras frihet.

Havs och kustplanen gör det dyrare för dig som vill bygga fritidshus i skärgården då den prioriterar husbyggen för permanent bruk. Detta som ett försök att öka antalet fastboende i skärgården vilket vi Moderater menar är svårt.

Vi menar att det inte ligger i politikens eller byråkraternas uppgift att försöka tvinga fastighetsägare att nyttja sina fastigheter som året runt. Dessutom riskerar ökade tillgänglighetskrav onödiga ingrepp i naturen, genom exempelvis sprängningar för uppförande av tillfartsväg för rullstol.

Moderaterna tycker inte att kommunen ska bestämma var människor väljer att bo, eller vad deras hus används till.

Hur vill Moderaterna skydda djur och natur?

Vi har även under tidigare år arbetet med skydd av olika slag vilket vi inte är emot. Däremot anser vi att ett skydd behöver utgå ifrån en specifik plats. Platsen ska ha inventerats och naturvärden konstaterats för att också föreslå adekvat skydd. Därutöver ska kommunen kunna följa upp efterlevnaden av reglerna och restriktionerna. I föreslagen Havs- och kustplan föreslås allt för omfattande restriktioner vilka går längre än lagstiftningen och efterlevnaden svår att följa upp.

Ta ställning och dela artikeln