Lucias ljus av Deshira Flankör

Lucias ljus är skriven av Deshira Flankör luciadagen till ära:

Från italienska till svenska hon blev
Ännu en tradition slog rot
En påminnelse om jämställhet som ett uråldrigt brev
På våldet skulle hon råda bot

En gammal historia tar plats i nutid
Med rätta när samhället är stygg
När hederskultur hotar kvinnofrid
och garderoben för många blir trygg

Italienska lucian är idag en svensk tradition
Låt den så förbli
Låt hennes ljus fortsatt vara en inspiration
I svensk anda få bli en symfoni

En pusselbit av de värderingar som underbygger svensk lag
och står för ett nyfiket och tolerant land
Låt det mest svenska fortsätta även idag
Med omtanke värna de svenska demokratiska band

Påbörja lösningar för trafiken i Mölnvik nu, inte 2029

Kommunstyrelsen kommer under morgondagen att besluta om flera ärenden som rör trafiken i Mölnvik.

S-styrets avser inte att påbörja arbetet med långsiktiga lösningar. Som svar på Moderaternas motion klargör S-styret att de istället planerar att ägna sig åt kortsiktiga trimningsåtgärder.

-Jag är uppriktigt ledsen å värmdöbornas vägnar. Trots den höga svansföring som (S) hade före valet angående trafiken i Mölnvik, har de nu valt att svika löfte efter löfte. Vem hade kunnat tro att deras lösning på trafikkaoset som de affischerade hela kommunen med kommer att vara en avsiktsförklaring där man främst kommer att arbete för skyltning, lådcykelparkeringar och Wayfindingskartor. Det säger Deshira Flankör (M), oppositionsråd till lokaltidningen Nacka Värmdö Posten.

-Deras få långsiktiga förslag handlar om nya infarter vilket är i linje med det som vi har lyft i vår motion om Mölnvik. S-styret skriver dock att dessa åtgärder inte kan vidtas förrän tidigast 2029. Vi moderater menar att vi redan nu behöver starta ett planarbete där vi tar ett helhetsgrepp om hela området för att lägga om vägarna och hela trafiken.

S-styrets åtgärder för trafikkaoset i Mölnvik på kort sikt:

🔴 Ordna parkeringsplatser för lådcyklar
🔴 Placera ut bänkar längs gångstråk.
🔴 Utveckla säkra och trevliga cykel- och gångkopplingar mellan närliggande bostadsområden och Mölnviks handelsområde.
🔴 Anlägga digitala Wayfindings-kartor (karta över området på platsen) i området och på hemsidan
🔴 Installera lämna-företräde-skyltar för bilister vid utfarter från parkeringsplatser till bilvägnätet.
🔴 Sätta upp tydligare skyltning riktat till gående och bilister i området.
🔴 Ordna realtidsinformation på hemsidan över antal besökare i handelsområdet.
🔴 Ordna realtidsinformation på hemsidan om trafikläget. Marknadsföra funktionen i butiker.
🔴 Plantera träd/sätta ut blommor för att särskilja gångbana från bilväg och/eller bilparkering.
🔴 Se över antal och placering av övergångsställen.
🔴 Tydliggörande av gångstråk på och omkring parkeringsytor genom målning i markbeläggningen.
🔴 Dela upp befintlig parkering på södra sidan med tydligt och säkert gångstråk i mitten separerat av grönska.
🔴 S-styret vill anordna ett torg. Där vill de ha bänkar, blomkrukor och lekredskap. Därutöver en glasskiosk i hörnet utanför SATS.

S-styrets åtgärder efter 2029:

🔴 Marknadsföra att Mölnvik är tillgängligt för cyklister. Marknadsföring både inom området och i närliggande bostadsområden.
🔴 Anlägga en lekplats.
🔴 Se över och bygga om gångstråk i hela området.
🔴 Se över och bygga om infarten från Fenix väg till Mölnviks norra del för att undvika köbildning.
🔴 Undersöka möjlighet till ny infart vid Mekonomen.
🔴 Utreda möjlighet till gång- och cykeltunnel mellan södra och norra Mölnvik.
🔴 Utreda möjlighet till infart till norra Mölnvik bakom brandstationen.

Gustavsbergs gymnasium ska utvecklas, inte avvecklas!

Moderaterna vill stoppa S-styrets föreslagna nedläggning av Gustavsbergs gymnasium. Vi menar att detta inte handlar om en skolas vara eller icke vara, utan om våra elever. Gymnasiet fyller en viktig funktion för de elever som är i behov av en skola som kan erbjuda ett mindre sammanhang med mer stöd. Vore det inte för denna gymnasieskola, skulle vissa av våra Värmdöelever riskera att stå utan passande skola för just dem och deras behov.

Gustavsbergs gymnasium har under många år varit drabbat av underskott. Skolan har gjort många försök med nya inriktningar för att få ekonomisk bäring på skolan. De senaste åren har skolan kompletterats med idrottsprofiler och olika program. Dessa har dessvärre inte gett det elevunderlag som man har hoppats på. Det har lett till nedläggning av nationella programmen, yrkesprogram och idrottsinriktningar. Kvar blir de individuella programmen samt språkundervisning.

Protester från flera håll

Nedläggningen är något som väckt mycket känslor hos såväl elever, lärare, fack, press och värmdöbor. Här kan du läsa lokaltidningens artikel i frågan. Vi Moderater opponerade oss i beslutets första instans, Gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden, med hänvisning till de bristande underlagen. Vi har själva sett till att inhämta nödvändig information inför kommunstyrelsens beslut den 29 november.

– Värmdö behöver en lokal gymnasieskola för de elever som inte söker sig till det större sammanhanget ”inne i stan”. Både elever som behöver stöd men även elever som kanske trivs bättre lokalt i mindre sammanhang. Då är det olyckligt att Värmdösamarbetet lägger ned Gustavsbergs gymnasium utan att grundligt utvärdera gymnasiets unika förutsättningar för de eleverna. Det säger Kim Ivarsson (M) som är vice ordförande i opposition i Gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden.

Gymnasium med specialpedagogisk profil och nationella program

Under 2023 har skolan 163 elever, varav en övervägande majoritet är Värmdöelever. Det har också visat sig att många elever på Gustavsbergs gymnasium är i behov av särskilt stöd. Vi har dessutom fått till oss att tilldelningen av särskilt stöd i form av tilläggsbelopp har varit väldigt restriktiv. Något som kan förklara skolans stora underskott.

– Under våra samtal med olika representanter har vi fått reda på att 1/3 av eleverna har NPF-diagnoser. Det menar vi borde ge ett bra underlag för kommunen att omvandla skolan till ett gymnasium med specialpedagogisk profil och nationella program. På så sätt säkerställer vi att skolan får en tillräcklig finansiering för att kunna finnas kvar. För oss är det viktigt att vi säkerställer att Värmdös alla elever får en utbildning som rustar dem för vuxen- och arbetslivet med goda kunskaper, med självkänsla och en framtidstro i behåll, säger Linn Klameth (M), vice ordförande i opposition i Grundskolenämnden.

– I dagsläget finns för få gymnasium inom Stockholms län som kan erbjuda elever ett mindre sammanhang och en lugnare tillvaro. Ett gymnasium med specialpedagogisk profil och nationella program skulle fylla en sådan funktion. Om vi inte står upp för dessa elever nu så kommer vi behöva betala på ett eller annat sätt senare. Frågan är hur mycket personligt lidande det kommer skapa längs vägen. Det är lättare och bättre att bygga starka barn än att laga trasiga vuxna. Det säger Cecilia Lindberg (M), vice ordförande i opposition i Förskolenämnden.

Moderaterna kräver en långsiktig lösning

Om Gustavsbergs gymnasium till läsåret 2024/2025 startar upp introduktionsprogram, behöver dessa elever även erbjudas en plats i ett gymnasium som möter deras behov. Därför skulle ett gymnasium med specialpedagogisk profil och nationella program kunna garantera eleverna plats inom kommunen.

Moderatgruppen beslutade under måndagen den 27 november att kräva återremiss på ärendet i kommunstyrelsen. Som krav begär moderaterna en utredning om förutsättningar att omvandla skolan till ett gymnasium med specialpedagogisk profil och nationella program. Moderaterna kommer även att kräva ett tilläggsuppdrag om att se över tillämpningen för tilläggsbelopp samt översyn av eventuella styrdokument.

Stöd våra lokala företagare i jultider!

Stöd våra lokala företagare i jultider💙

Nu när julhandeln snart stundar så vill vi påminna om att gärna handla lokalt och stötta våra fantastiska företagare här på Värmdö.
På så sätt stödjer vi det lokala näringslivet och möjliggör lokala jobbtillfällen vilket alltsammans ger en levande, blomstrande kommun.

Ett bra julklappstips som vi alltid gillat är Smaka på Värmdö-föreningens mycket uppskattade julkasse, finns att köpa här:
https://www.facebook.com/100063554951351/posts/885400916921732/?d=n&mibextid=WC7FNe

Barn ska få byta skola i Värmdö

Fria skolval och möjlighet att byta skola i Värmdö är en rättighet!

S-styret inför skolbytesperioder, framåt kommer det endast gå att byta skola vid ett tillfälle per termin. Ett barn som mår dåligt eller på något sätt blivit utsatt ska inte behöva vänta på sitt skolbyte.

Under diskussionen i nämnden framkom det att anledningen till Värmdösamarbetet nya förslag var att förvaltningen känner en belastning av skolbyten när elever inte har fått sitt förstahandsval vid läsårsstarten. Genom att införa nya riktlinjer vill Socialdemokraterna begränsa elevernas möjlighet att byta skola. Tack vare att vi Moderater lyfte orimligheten i endast två skolbyten per år, lade styret till att skolbyte även kan ske mellan kommunala skolor vid dokumenterade synnerliga skäl.

Att tillåta dokumenterade synnerliga skäl för skolbyten mellan kommunala skolor är ett steg i rätt riktning, men vi kommer fortsätta att arbeta för att säkerställa att kommunen grundar beslut om skolbyte på elevernas bästa, och inte enbart på administrativ hänsyn. Vårt engagemang för en trygg och gynnsam utbildningsmiljö för Värmdös elever kommer att förbli starkt och orubbligt.

-Det är beklämmande att S-styret begränsar fria skolbyten. En elev som av någon anledning inte mår bra och behöver byta skola ska ha den möjligheten. Den ska inte behöva vänta på en specifik tid då utbildningskontoret administrerar skolbyten. Jag hoppas styret ändrar sig och ser till elevens bästa. Det är ytterst viktigt att eleven ges rätt att byta skola, säger Linn Klameth (M), ordförande i opposition i Grundskolenämnden

Värmdömoderaterna står fast vid att ha elevens bästa i fokus och fortsätter att förespråka fortsatt frihet när det gäller skolbyten. Vi anser att varje elev ska ha möjligheten att anpassa sin skolgång efter sina individuella behov och förutsättningar. Vi kommer fortsätta att kämpa för att bevara en öppen och flexibel skolmiljö, där elevernas valfrihet respekteras och uppmuntras.

Trygghet ska prägla Värmdö

Efter senaste tidens oroligheter inser alla att Värmdö inte undgår den rådande brottsutvecklingen. För att upprätthålla trygghet på Värmdö krävs omfattande åtgärder för att förebygga ungdomars brottslighet.

För att säkerställa tryggheten, särskilt för de unga, krävs betydande investeringar i skola, socialtjänst och trygghetsskapande åtgärder. Det inkluderar införandet av kommunvakter och trygghetsvärdar som aktivt patrullerar i otrygga områden, särskilt kvällstid och helger. Grundskolenämnden och socialnämnden bör få i uppdrag att samarbeta nära med Hamnens verksamhet, för att förhindra ungas inblandning i kriminalitet. Insatserna måste inkludera alla ungdomar, oavsett vilken skola de går i .

-För att bekämpa droghandel och den otrygghet den medför föreslår vi proaktiva åtgärder genom dialog mellan kommunen, näringslivet och civilsamhället. Tidiga insatser är avgörande, och vi måste arbeta brett med olika förebyggande åtgärder, säger Linn Klameth (M), vice ordförande i opposition i Grundskolenämnden. Att hjälpa barn i kriminalitet är allvarligt, och därför måste vi agera tidigt och samordnat.

På riksnivå satsar den Moderata regeringen också på förebyggande åtgärder för att bryta rekryteringen av barn till kriminella gäng. Det är inte bara en lokal utmaning utan ett gemensamt ansvar på nationell nivå att säkerställa trygghet och förebygga brottslighet. Genom samordnade och kraftfulla insatser kan vi skapa en hållbar och trygg framtid för alla Värmdös invånare. Värmdö behöver en helhetssyn och engagemang från hela samhället för att forma positiv utveckling och motverka negativa krafter som hotar vår gemensamma säkerhet. Med dessa åtgärder kan vi bygga en stark grund för Värmdös framtid och främja en trygg miljö för alla invånare.

Slopa avgiften för pedagogiska måltider!

Vi Moderater vill slopa avgiften för de pedagogiska måltider för personalen såväl inom förskola, skola, som äldreomsorg, gruppboende och daglig verksamhet.

En pedagogisk måltid är en värdefull del av verksamheten och ett viktigt inslag i pedagogiken och tryggheten. Det innebär att personal sitter med vid bordet och äter tillsammans med barn/elever/boende/deltagare i dagverksamhet. En sådan måltid är arbetstid där maten är en förutsättning för arbetsuppgiften. Trots detta får personalen betala maten och det är den avgiften som vi vill ta bort.

Pedagogiska måltider är en del av arbetet

Vi menar att avgiften för pedagogiska måltider måste bort då vi ser luncher som värdefulla, viktiga stunder under dagen för barn och elever. De ger tillfälle till samtal, relationsskapande, en känsla av närvaro och gemenskap. Ibland kan dessa stunder vara viktigare att få uppleva tillsammans än själva maten. De skulle inte alls få samma betydelse om personalen satt med till bords men inte åt. Det betyder att personalen gör sitt arbete när de äter med barnen trots att det kan ge intrycket av en förmån. Därför måste avgiften för pedagogiska måltider bort.

I kommunens andra verksamheter utgör de en viktig trygghet för brukaren. Inom äldreomsorgen kan det handla om att hjälpa äldre med sin matintag eller annat. Dessa luncher är således inte jämförbara med luncher när personalen i egentlig mening är ledig från arbete och kan äta sin mat i fred, utan ansvar för andra.

Ett sådant viktigt arbete som pedagogiska måltider ska personalen inte behöva betala för, något nuvarande S-styre tycker.

– Det är orimligt att personalen får betala för måltider som är en del av deras arbete. Jag är övertygad om att föräldrar till barn i förskolan förutsätter att personalen äter tillsammans med barnen för att öka tryggheten. Dessa är även en viktig del i att skapa trygghet. Avgift för pedagogiska måltider är ett förlegat förhållningssätt som har förbisetts och som kommunen borde ta bort. Det menar Cecilia Lindberg (M) som är vice ordförande i opposition i Förskolenämnden.

Socialdemokraternas budget drabbar Värmdöbor

Medlemsbrev

Hej vänner,

Hoppas allt väl i höstmörkret! Jag vill kort sammanfatta viktiga händelser i Värmdöpolitiken med hopp om att du kan bidra med spridning av informationen. Det gör du antingen genom samtal med grannar och andra bekanta eller genom att du vidarebefordrar informationen till din samfällighetsförening.

Onsdagen den 8 november beslutades budgeten för 2024. Dessvärre gick den S-styrda Värmdösamarbetes budget igenom utan några förändringar. Nedan sammanfattar jag kortfattat de tre värsta förändringar som kommer att ske under 2024 och följande år under nuvarande mandatperiod.

1. Beslut som kommer drabba Värmdös villaägare:

  • S-styret beslutade att kraftigt höja samtliga taxor och avgifter till Värmdös villaägare. Detta med mer än rekommenderade indexhöjningar (Sveriges kommuner och regioner rekommenderar en indexhöjning med 4,3%). S-styrets taxehöjningar avser allt ifrån sophämtning, tömning av avlopp till bygglov och planavgifter. Taxehöjningarna varierar mellan 7,6% och 136%.
  • S-styret beslutade att införa flera smygavgifter. Bland annat en straffavgift på 1 000 kr för sophämtning för de vägar som anses vara för smala. Vilka vägar dessa kommer att vara återstår att se men vi vet om att Värmdö har många enskilda vägar.

S-styret försvarar detta genom att hänvisa till att taxehöjningar inte har skett i tillräckligt hög grad tidigare. Detta har för oss varit en medveten politik. Trots att vi tidigare hållit taxorna lägre, har vi haft nämnder som gått med budget i balans. Vi har gjort överskott för kommunen i sin helhet och kunnat sänka skatten. Det finns inget självändamål att höja taxorna genom de argument som S-styret använder, nämligen att vi ligger lägre än andra kommuner.

2. Beslut som kommer drabba Värmdös företagare:

  • S-styret beslutade att höja samtliga taxor och avgifter till Värmdös företagare med mer än rekommenderade indexhöjningar. S-styrets taxehöjningar till företagen varierar mellan 10% och 358%. Detta innefattar allt ifrån tillsynsavgifter och sophantering till serveringstillstånd.

Bifogat till detta mail finns två bilagor där vi har listat de kraftigaste taxehöjningarna som har beslutats. Dessa bilagor får du gärna dela med dig till grannar, bekanta eller samfällighetsföreningar.

3. Beslut som kommer drabba Gustavsbergarna:

2021 beslutade vi Moderater tillsammans med dåvarande samarbetspartier att minska byggtakten genom att stoppa ett antal detaljplaner. Det innebar att alla de detaljplaner som inte hade påbörjats skulle stoppas på obestämd framtid. Detta tills Trafikverket planerat och finansierat de infrastruktursatsningar som behövs. Planer som Trafikverket tidigare haft i tankarna men avskrivit på obestämd framtid. Vi stoppade därför exploateringsplaner för 1300 bostäder på Vattentornsberget, 130 bostäder på Kvarnbergsterrassen, 700 bostäder i Östra Charlottendal. Vi sa även att bostäderna i Gustavsbergs centrum, som kan behöva byggas för att området ska rustas upp, ska begränsas från 900 till några få hundra, ca en tredjedel.

Nu, ett år efter valet väljer våra tidigare samarbetspartier (C och L) samt Socialdemokraterna och Miljöpartiet med stöd av Skärgårdspartiet och Vänsterpartiet att besluta om att samtliga detaljplaner för ovannämnda områden ska påbörjas under nuvarande mandatperiod. Det kommer att innebära ca 3 000 fler bostäder där en absolut majoritet är flerbostadshus och desto fler boenden. Det motsvarar fler bostäder än vad som finns i hela Porslinskvarteren.

Lyssna på en sammanfattande redogörelse över en del av taxorna till företag och villaägare, genom att klicka på länkarna här:

Stoppa (S)-styrets kraftiga taxehöjningar för Värmdös företag – YouTube

(S)-styrets kraftiga taxehöjningar är villaägarfientlig – YouTube

Läs mer specifikt om några av taxeförändringarna här.

Tack för att du har läst denna information! Tack på förhand för att du även förmedlar informationen muntligt eller mailledes till alla de värmdöbor du känner. Det är ok att vidarebefordra detta mail i sin helhet inklusive bilagor till alla du känner.

Önskar er en trevlig helg!

Med vänliga hälsningar, Deshira

Socialdemokraterna chockhöjer avgifter för bygglov!

Vi säker nej till Socialdemokraternas drastiska höjningar av avgifter för bygglov och andra verksamheter. Det kommer exempelvis att bli väldigt dyrt att bygga nytt eller bygga om sitt hus.

Socialdemokraternas höjningar av avgifterna som rör bygglov och andra ansökningar inom byggverksamheten är uppemot 102%, beroende på åtgärd. Värmdö kommun har historiskt gjort överskott inom bygglovsavdelningen. Det har tidigare berott på att många kommuninvånare och fritidsboende har byggt om sina hus och sommarstugor. Under året har vi dock noterat att bygglovsansökningarna har minskat drastiskt som en konsekvens av det rådande ekonomiska läget. Ett förhållande som inte kommer att förbättras med Socialdemokraternas höjningar av avgifter för bygglov. Därför är vi oerhört förvånade över S-styrets höjningar av avgifterna och dessutom till den oförsvarbara nivån.

Dessutom planerar Socialdemokraterna och deras samarbetspartier att höja andra taxor med mellan 8-358%, vilket vi anser är oacceptabelt. Därutöver har S-styret hittat på nya avgifter. De inför två helt nya avgifter, vilket vi Moderater anser är högst upprörande.

– Det här är företagarfientligt och villaägarfientligt. I vissa fall höjer Socialdemokraterna avgifterna med flera hundra procent. Värmdöborna kommer efter åratal av Moderat styre få känna vad det får för konsekvenser av att ha Socialdemokraterna i styret. Det kommer att märkas i värmdöbornas plånböcker. Alla som planerar att bygga ut bör skicka in sina ansökningar innan årsskiftet. Det säger Markus Schill (M) vice ordförande i opposition i Bygg-, miljö och hälsoskyddsnämnden i lokaltidningen Mitt i Värmdö.

Medveten politik med hänsyn till värmdöborna

Vi Moderater har medvetet hållit taxorna låga under vår tid i ledningen. Detta för att undvika att belasta Värmdöborna med onödigt höga avgifter. Några av avgifterna har vi sammanfattat i ett annat inlägg. Samtidigt har nämnderna haft balans i sina budgetar, kommunen har uppvisat stora överskott och vi Moderater har även kunnat sänka skatten. Vår politik har tagit fasta på att skapa ekonomisk stabilitet utan att betunga ner värmdöborna i onödiga ekonomiska bördor.