14 maj 2024

Moderaterna röstar inte för en direktanvisning i Hemmesta centrum

Pressmeddelande 2024-05-14

Onsdagen den 15 maj kommer Kommunstyrelsen att ta ställning till en direktanvisning av kommunens mark till en på förhand utvald byggherre. Vi Moderater i Värmdö kommer inte att rösta för förslaget då vi saknar följande:

  1. Tillräckliga skäl för varför man inte har en öppen process och låter fler byggaktörer lägga anbud.
  2. Godtagbar motivering till det rekordlåga priset som byggherren får betala.
  3. Transparens om hur hela Hemmesta centrum ska utvecklas samt antalet bostäder för hela området och inte endast marken som S-styret vill anvisa/sälja.
  4. Skäl till varför man tillåter en storskalig exploatering med 4-vånings hus utifrån trafiksituationen.
  5. Två oberoende värderingar av marken som redovisas för Kommunstyrelsen.
  6. Att ärendet ska beslutas slutligt i Kommunfullmäktige då vi anser att det bli av principiell karaktär utifrån ovan nämnda punkter.

Fig. Karta över hela området som ska detaljplaneras i Hemmesta centrum. Det lila området tillhör dels tilltänkt byggherre, dels en privatperson. Det blå området är kommunens mark som är tänkt att driektanvisas.

Vi är oerhört kritiska till att man slumpar bort kommunens mark till rekordlåga priser till en på förhand utvald byggherre. Vi ifrågasätter priset som är på tok för lågt. Avtalet utgår dessutom ifrån att byggherren får bygga 4-våiningshus utan att det redogörs för övriga delar av Hemmesta Centrum. Frågan är hur många bostäder man tänker sig då på övriga markägarnas fastigheter? undrar Deshira Flankör (M), oppositionsråd i Värmdö.

I början av 2022 beslutade kommunen, gemensamt över partigränserna, om att halvera byggtakten med utgångspunkt i Trafikverkets bristande infrastruktur. Hemmesta centrums detaljplan kom med i detaljplaneprioriteringen under förutsättning att det skulle vara en försiktig utveckling för att rusta upp området. Socialdemokraterna har dessutom utfärdat vallöften om att inte tillåta storskalig exploatering bortom Grisslingerakan.

  • Vi Moderater är för att rusta upp Hemmesta Centrum men det får inte bli en storskalig exploatering med tanke på den trafiksituation som råder. Det är något vi var överens om över partigränserna när vi halverande byggtakten 2022 och jag är orolig att detta blir ännu ett exempel där Socialdemokraterna struntar i vår överenskommelse, säger Deshira Flankör (M) oppositionsråd i Värmdö.

I första hand kommer vi Moderater att yrka på återremiss för att förvaltningen ska komplettera det bristfälliga underlaget så att vi som förtroendevalda kan ta ställning till ärendet. Vid det fall S-styret avslår vår återremissyrkande kommer vi att rösta nej till förslaget.

Ta ställning och dela artikeln