19 juni 2024

Nej till 300 bostäder i Brunn

Moderaterna i Värmdö ställer sig bestämt emot den storskaliga bostadsprojektet i Brunn som innebär drygt 300 nya bostäder. Beslutet går emot den planprioritering om halverad byggtakt som beslutades av kommunstyrelsens planutskott, gemensamt av alla partier.

Våra huvudsakliga invändningar är:

  1. Planprioritering har åsidosatts: Kommunstyrelsens planutskott beslutade så sent som den 15 februari 2022 att inte prioritera denna plan i den senaste planprioriteringen. Att nu återuppta projektet strider mot detta beslut och den gemensamma överenskommelsen som fanns över partigränserna.
  2. Brister i samhällsservice och infrastruktur: Även om projektet ligger nära samhällsservice, som kollektivtrafik och kommunalt vatten och avlopp, anser vi att detta inte är tillräckligt för att rättfärdiga en så omfattande exploatering. De nya bostäderna kommer att påverka ett redan underdimensionerat vägnät. Dessutom har de styrande Värmdösamarbetet alldeles nyligen gått fram med 700 bostäder i Charlottendal på samma gång som de exkluderade Ingarökrysset från planeringen. Den totala bostadsexploateringen på båda dessa områden tillsammans kommer att skapa ytterligare nya trafikstockningar och försvåra för framtida Ingaröbor och Gustavsbergsbor.

”Socialdemokraterna misslyckas inte bara med att främja trafiklösningar utan de arbetar aktivt för att inte inkludera trafiklösningar samtidigt som de bygger tusentals bostäder som troligtvis kommer skapa trafikkaos” säger Jasmin Farid, opposition i planutskottet och fortsätter;

”Deras förfaranden med att säga en sak före valet och göra något helt annat efter valet riskerar att drabba förtroendet för kommunen i stort men framförallt öka politikerföraktet. Vad är Socialdemokraternas löften värda när de i beslut efter beslut bryter mot dem?” frågar hon.

Moderaternas ståndpunkt

Vi Moderater vill se en hållbar och långsiktig utveckling av Värmdö kommun som tar hänsyn till både rådande situation och framtiden. Att frångå en tidigare beslutad planprioritering och gemensamt fattade beslut om undergräver förtroendet partier emellan men också värmdöbornas förtroende till politiken

S-ledda Värmdösamarbetet beslutade den 4 Juni att gå ut på samråd med cirka 300 nya bostäder i Brunn. Det aktuella projektet, som är cirka 500 meter från Brunns centrum på Ingarö, omfattar en yta på cirka 17,5 hektar och syftar till att möjliggöra olika typer av bostäder samt en förskola för upp till 160 barn. Detaljplaneförslaget innefattar flerbostadshus, parhus och radhus, och ambitionen är att bebyggelsen ska vara av hög arkitektonisk kvalitet och anpassad till områdets naturvärden och topografi​​. Se protokoll 828761.PDF (360online.com)

Ta ställning och dela artikeln