Denna nyhet är mer än 1 år gammal

12 januari 2022

Värmdös vägar måste prioriteras

Värmdös vägar behöver rustas upp för att möta upp kommunens tillväxt. Statens investeringar i Värmdö kommuns vägnät har under en längre tid varit kraftigt underdimensionerade och eftersatta för en växande kommun av Värmdös storlek. I takt med att Värmdö kommun växt har statens undermåliga tilldelning av investeringsmedel för vägunderhåll och byggande av länsvägar lett till kraftigt försämrad framkomlighet och trafiksäkerhet för både bil och kollektivtrafik i stora delar av kommunen.

Majoritet för Värmdö har därför beslutat att halvera takten i bostadsbyggandet i Värmdö under de kommande åren i väntan på statliga investeringar i vår infrastruktur och Värmdös vägar.

Region Stockholm har skickat ut ett förslag på ny länsplan för perioden 2022-2033 som anger vilka av länets infrastrukturprojekt som ska genomföras utifrån de statliga medel som har tilldelats. Under nästa kommunstyrelse behandlas Värmdö kommun yttrande där vi har pekat ut vilka projekt vi anser behöver komma med i länsplanen.

Reversibelt körfält på Farstabron och gång och cykelväg mellan Ingarö och Värmdö marknad är de projekt som har kommit med i länsplanen vilket vi ställer oss positivt till. Vi anser dock att de projekt som Värmdö tidigare har skickat in behöver komma med i länsplanen.

Vi har förståelse att Regionen försöker trolla med knäna med den låga tilldelningen av pengar Stockholms län fick av staten, men skicket på våra vägar är oacceptabelt. De statliga vägarna på Värmdö är kraftigt eftersatta och det är ytterst nödvändigt att kommunens inskickade objekt prioriteras i länsplanen.

Säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

De objekt som Värmdö kommun har skickat in är:

  • Ett tredje körfält på väg 274 genom Hemmesta
  • Ombyggnation av Hemmesta vägskäl
  • En ombyggnation av Ingarökrysset
  • Gång- och cykelbana längs hela Stavsnäsvägen
  • Statlig finansiering av Skurubron
  • Östlig förbindelse

Ta ställning och dela artikeln