Denna nyhet är mer än 1 år gammal

5 maj 2021

Värmdös tillväxt och utveckling till 2035

Nu kan du tycka till om Värmdös tillväxt och utveckling när den uppdaterade översiktsplanen går ut på samråd. Det betyder att du har möjlighet att komma in med synpunkter på hur du tycker att kommunen ska utvecklas framöver. Från och med måndag den 10 maj kommer du kunna ge synpunkter på kommunens hemsida.

Samrådshandlingen utgår från de många workshops, fokusgrupper och dialoger som har genomförts med kommunens ungdomsråd, skärgårdsråd, råd för funktionshinderfrågor, politiker, byggaktörer, stora markägare och tjänstemän.

Några viktiga målsättningar i förslaget är:

  • Att kommunens grönområden värnas
  • Att flerbostadshus och allmän samhällsservice koncentreras till våra centrumområden
  • Att Värmdös småhuskaraktär bevaras
  • Att framkomligheten på kommunens vägar förbättras.
  • Att Storskogen bevaras som naturområde
  • Att VA-utbyggnaden till utpekade prioriterade förändringsområden (PFO) fortsätter

Vi har utgått ifrån kommunens karaktär av småhusbebyggelse, skärgård, kultur och vår fantastiska natur. Det är något vi värnar och framhåller som kommunens attraktionskraft säger Deshira Flankör (M) kommunstyrelsens ordförande.

Ta del av hela dokumentet här:
https://www.varmdo.se/download/18.18d92f7317b61aed5c1799cc/1640157953127/Samr%C3%A5dsf%C3%B6rslag%20%C3%B6versiktsplan%202035.pdf

Värmdös översiktsplan


Nu går den uppdaterade översiktsplanen ut på samråd vilket betyder kan komma in med synpunkter på Värmdös tillväxt och utveckling.

Ta ställning och dela artikeln