21 november 2023

Trygghet ska prägla Värmdö

Efter senaste tidens oroligheter inser alla att Värmdö inte undgår den rådande brottsutvecklingen. För att upprätthålla trygghet på Värmdö krävs omfattande åtgärder för att förebygga ungdomars brottslighet.

För att säkerställa tryggheten, särskilt för de unga, krävs betydande investeringar i skola, socialtjänst och trygghetsskapande åtgärder. Det inkluderar införandet av kommunvakter och trygghetsvärdar som aktivt patrullerar i otrygga områden, särskilt kvällstid och helger. Grundskolenämnden och socialnämnden bör få i uppdrag att samarbeta nära med Hamnens verksamhet, för att förhindra ungas inblandning i kriminalitet. Insatserna måste inkludera alla ungdomar, oavsett vilken skola de går i .

-För att bekämpa droghandel och den otrygghet den medför föreslår vi proaktiva åtgärder genom dialog mellan kommunen, näringslivet och civilsamhället. Tidiga insatser är avgörande, och vi måste arbeta brett med olika förebyggande åtgärder, säger Linn Klameth (M), vice ordförande i opposition i Grundskolenämnden. Att hjälpa barn i kriminalitet är allvarligt, och därför måste vi agera tidigt och samordnat.

På riksnivå satsar den Moderata regeringen också på förebyggande åtgärder för att bryta rekryteringen av barn till kriminella gäng. Det är inte bara en lokal utmaning utan ett gemensamt ansvar på nationell nivå att säkerställa trygghet och förebygga brottslighet. Genom samordnade och kraftfulla insatser kan vi skapa en hållbar och trygg framtid för alla Värmdös invånare. Värmdö behöver en helhetssyn och engagemang från hela samhället för att forma positiv utveckling och motverka negativa krafter som hotar vår gemensamma säkerhet. Med dessa åtgärder kan vi bygga en stark grund för Värmdös framtid och främja en trygg miljö för alla invånare.

Ta ställning och dela artikeln