Denna nyhet är mer än 1 år gammal

3 juni 2022

Valprogram: Värmdös socialtjänst

Värmdös socialtjänst ska ge bästa möjliga stöd till individer i behov av insatser för att lämna ett beroende eller annan problematik. Genom individuella behandlingsplaner anpassas insatserna för ett effektivt stöd med målet om ett självständigt och värdigt liv.

Vi vill att Värmdös socialtjänst utökar det förebyggande arbetet för att minska förekomsten av droger bland våra unga genom fler informationsinsatser i kommunens skolor. Vi vill även öka vuxennärvaron i kommunens centrumområden genom socialtjänstens fältverksamhet Polarna.

Barn och unga som bryter mot normer, regler eller lagar behöver uppmärksammas och få stöd så tidigt som möjligt för att bryta utvecklingen innan problemen växer. I många fall är samverkan med andra aktörer, som polis, skola och civilsamhället avgörande för att nå resultat. Värmdös socialtjänst ska fortsätta utveckla arbetet genom ”Samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid” (SSPF) för att tidigare fånga upp individer som behöver stöttning för att inte riskera att hamna i kriminalitet, droganvändning eller bristfällig skolgång.

Funktionsvariation
Oavsett funktionsvariation ska Värmdö kommun vara en bra plats att leva på. Ett eget boende anpassat efter egna behov är en viktig del för en ökad självständighet. Just nu råder det en brist av LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) bostäder i Värmdö och därför vill vi verka för att fler LSS boenden uppförs i kommunen.


Vi vill även förbättra möjligheten för människor med funktionsvariationer att komma in på arbetsmarknaden, antingen som anställda eller i eget företag. Vi vill att alla, som på grund av sin funktionsvariation inte kan delta på den reguljära arbetsmarknaden, ska erbjudas en meningsfull sysselsättning.

Moderaterna i Värmdö ska verka för:

• Att fortsätta stärka arbetet mot våld i nära relationer

• Att fortsätta utveckla samarbetet med andra myndigheter för högre kvalitet inom
omsorgsverksamheterna

• Att höja kvalitén genom utökade kompetenssatsningar för personalen inom
omsorgsverksamheterna

• Att alla Värmdös skolor ska ha en utsedd socialsekreterare som kontaktperson för det
preventiva arbetet

• Att fortsätta utveckla arbetssättet SSPF, samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och
fritidsverksamheter

• Att utveckla arbetet med personer med funktionsvariation

• Att fler service- och gruppbostäder upprättas i kommunen

Ta ställning och dela artikeln