Denna nyhet är mer än 1 år gammal

2 juni 2022

Valprogram: Värmdös miljö och klimat

Värmdös miljö och klimat står högt på den politiska agendan. Vår natur är kommunens största tillgång och ska förvaltas på ett hållbart sätt.

Miljö och klimatfrågan är en utmaning för kommunen och samhället i stort. Åtgärder behöver ske på
alla nivåer av offentlig förvaltning genom nödvändig lagstiftning och styrmedel på nationell nivå
samt konkreta effektiva åtgärder på lokal nivå. Värmdös miljö- och klimat investeringar ska ge största
möjliga miljönytta för varje investerad krona.

Undermåliga och äldre avloppslösningar släpper ut föroreningar i Värmdös olika vattendrag. Under
flera år har kommunen bedrivit ett intensivt tillsynsarbete i form av avloppsinventeringar av de
enskilda avloppen. Därtill har vi under de senaste åren genomfört ett av Sveriges största
utbyggnader av vatten och avlopp och bräddmagasin. Arbetet kommer att fortsätta under
kommande mandatperiod.

Som ett led i vårt hållbarhetsarbete vill vi fortsätta arbetet med att minska kommunens utsläpp av
CO2 genom smartare kravställning av kommunens upphandlingar, energieffektiviseringar av
kommunens fastigheter samt genom installation av fler solceller på kommunens fastigheter.

Restaurering av våtmarker bidrar till att återställa viktiga livsmiljöer för hotade djurarter, förbättrar
filtreringen och rening av dagvatten samt bidrar till att fånga upp koldioxid. Vi vill därför restaurera
fler våtmarker runt om i Värmdö likt restaureringen av Hemmesta Sjöäng.

Moderaterna i Värmdö ska verka för:

• Att fortsätta utbyggnationen av kommunalt vatten och avlopp

• Att restaurera fler våtmarker runt om i kommunen

• Att fler laddstationer för elbilar installeras i kommunen

• Att utöka forskningssamarbetet med Kungliga Tekniska högskolan

• Att investera i åtgärder som minskar kommunens energianvändning

• Att ställa relevanta miljö och klimatkrav på alla kommunens upphandlingar

• Att utöka energirådgivningen

• Att installera fler solceller på kommunens fastigheter

Ta ställning och dela artikeln