Denna nyhet är mer än 1 år gammal

4 juni 2022

Valprogram: Värmdös äldreomsorg

Värmdös äldreomsorg ska utgå ifrån kommunens äldre som har en självklar rätt till trygg och värdig ålderdom.

Välfärden i hela landet har en stor utmaning de kommande åren när allt färre som ska försörja allt fler. I Värmdö beräknas gruppen 80+ växa med 105 procent fram till 2030. För att säkra framtidens äldreomsorg behöver vi arbeta ännu mer med omställningen till digitalisering och välfärdsteknik. Vi vill frigöra personalens tid så att mer tid kan läggas på det personliga mötet med Värmdöborna och mindre till administration.

Värmdömoderaterna verkar för att den medicinska kompetensen och kontinuiteten ska stärkas inom äldreomsorgen. Därför vill vi att alla anställda inom Värmdös äldreomsorg ska ha minst en undersköterskeutbildning. Vi vill även att värmdöbor med insatser inom vård- och omsorgsverksamheter ska känna sig trygga med att kunna kommunicera med personalen som tar hand om dem. Vi anser att personalen inom all vård- och äldreomsorg ska behärska begriplig svenska och därför ställer vi språkkrav inom kommunens vård- och äldreomsorgsverksamheter. Värmdös äldreboenden ska hålla hög kvalité med bra och näringsriktig mat, valfrihet bland utförare samt aktiviteter som motverkar ofrivillig ensamhet. Kvalitén i vården ska alltid gå före val av utförare och därför ser vi gärna att verksamheter som visar återkommande kvalitetsbrister konkurrensutsätts eller får sitt tillstånd återkallat.

Värmdömoderaterna ska verka för:

• Att alla anställda i Värmdös särskilda boenden och hemtjänst ska ha minst en undersköterskeutbildning

• Att fortsätta arbetet med att kvalitetssäkra alla äldreboenden och hemtjänstutövare

• En flexiblare pensionsålder

• Att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre

Ta ställning och dela artikeln