oktober 31, 2023

Tilläggsbelopp ska hanteras likvärdigt, transparent och förutsägbart med fokus på elevens behov.

I budget för 2024 vill vi Moderater och Kristdemokrater att Grundskolenämnden säkerställer att ansökningar om tilläggsbelopp och särskilt verksamhetsstöd hanteras likvärdigt, transparent och förutsägbart, och att elever i behov av omfattande särskilt stöd ges de stödinsatser de har rätt till. Kommunala och fristående skolor ska ha samma förutsättningar att bedriva verksamhet. Detta för att rätten till utbildning för de elever i behov av särskilt stöd ska kunna säkerställas.

Värmdös skolor ska ge elever bästa förutsättningar att växa som individer och en kunskapsgrund för fortsatta livet. Det är en investering för framtiden att ge våra barn en riktigt bra skolgång.

– Skolor i fristående regi har uttryckt att det är problematiskt att det skiljer sig från läsår till läsår hur tilläggsbelopp beviljas. Detta medför att det är mycket svårt att planera verksamheten och skapa goda förutsättningar för de barn som är i behov utav extra stöd och anpassningar. Jag anser att det är oerhört viktigt att vi ger skolorna, oavsett om det är kommunala eller fristående, möjlighet att bedriva verksamheter med elevernas behov i fokus, säger Linn Klameth (M), vice ordförande i opposition i Grundskolenämnden.

Ta ställning och dela artikeln