31 oktober 2023

Tilläggsbelopp ska hanteras likvärdigt, och med fokus på elevens behov.

I budgeten för 2024 vill vi Moderater och Kristdemokrater att Grundskolenämnden säkerställer att ansökningar om tilläggsbelopp till skolor blir hanterade likvärdigt, transparent och förutsägbart. Vi vill att kommunen ger de elever i behov av särskilt stöd vad de har rätt till. Kommunala och fristående skolor ska ha samma förutsättningar att bedriva verksamhet. Detta för att säkerställa rätten till utbildning för de elever i behov av särskilt stöd.

Värmdös skolor strävar efter att skapa de optimala förutsättningarna för elever att utveckla sig som individer. Det är viktigt för att bygga en solid kunskapsgrund för framtiden. Att erbjuda våra barn en kvalitativ skolgång, bör ses som en långsiktig investering i deras framtid. Skolan bidrar till att forma kompetenta och ansvarsfulla samhällsmedborgare. Genom utbildning förbereder vi nästa generation för de utmaningar och möjligheter som ligger framför dem.

– Skolor i fristående regi upplever det som problematiskt, att det skiljer sig mellan läsår hur tilläggsbelopp blir beviljade. Detta medför att det är mycket svårt att planera verksamheten och skapa goda förutsättningar för de barn som är i behov utav extra stöd och anpassningar. Jag anser att det är oerhört viktigt att vi ger skolorna, oavsett om det är kommunala eller fristående, möjlighet att bedriva verksamheter med elevernas behov i fokus, säger Linn Klameth (M), vice ordförande i opposition i Grundskolenämnden.

Ta ställning och dela artikeln