Denna nyhet är mer än 1 år gammal

30 mars 2021

Starkt resultat för Värmdö kommun 2020

Starkt resultat för Värmdö redovisas även för 2020 med 171,9 miljoner kronor i överskott. Självfinansieringsgraden var på 104% vilket betyder att kommunen inte har behövt lånefinansiera 2020 års investeringar. Det oväntat stora överskottet beror till största delen på tillfälliga statliga bidrag med anledning av pandemin, en del av överskottet är reavinster från försäljningar av industritomter och en del är överskott inom nämnderna på grund av lägre volymer än beräknat.

Flera av Värmdös uppsatta mål går i rätt riktning även om det är några områden som vi kommer att behöva intensifiera arbetet med samt se över uppföljningsmetoderna för att säkerställa att vi når upp till målen.

Jag är glad över att kommunen har kunnat upprätthålla och utveckla arbetet trots pandemin. Särskilt glad är jag även över kommunens genomförda investeringar. Kommunen har som bekant ett investeringsberg att bestiga och det är när vi fortsätter göra dessa investeringar och samtidigt har en självfinansieringsgrad över 100%, som jag blir lycklig, säger Deshira Flankör.

Ett starkt resultat för Värmdö är viktig för den svåra ekonomisk tid som råder framöver med ökade demografiska utmaningar. I kombination med en avtagande tillväxt i skatteunderlaget leder detta till ett ökat gap mellan kommunens kostnader och intäkter. Samtidigt är investeringsbehoven framåt fortsatt höga vilket gör att Värmdö oavsett hög- eller lågkonjunktur måste ha en ekonomi som klarar av att finansiera de omfattande investeringarna.

Kommunen kommer därför att avsätta en del av överskottet (71 miljoner) i en resultatutjämningsreserv för att säkra framtidens välfärd. Reservens framtida användning är ytterst reglerad och ska fungera som en extra buffert för kommunen som kan användas endast om kommunen i sin helhet skulle gå med underskott och kommunens skatteintäkter skulle understiga snittet för de senaste tio åren.

Ta ställning och dela artikeln