Denna nyhet är mer än 1 år gammal

9 februari 2020

Rena vattnet vid Ekobacken

Värmdö har förelagt Villeroy och Boch att rena vattnet vid Ekobacken. Företaget har överklagat kommunens beslut att inte bevilja anstånd med reningen av drän- och lakvatten från deponin vid Ekobacken. Länsstyrelsen meddelar nu att de inte kommer att upphäva kommunens beslut om omedelbar verkställighet.

Det är glädjande att Länsstyrelsen delar vår bild att reningen måste påbörjas omedelbart. Det är viktigt att alla tar sin del av ansvaret och står för de åtgärder för att rena vattnet vid Ekobacken säger Lars-Erik Alversjö, Bygg -miljö och hälsoskyddsnämnden ordförande.

Länsstyrelsen beslutade 2008 att allt drän- och lakvatten från Villeroy & Boch (V&B) deponi vid Ekobacken skulle genomgå rening senast 2013 om vattnet fortfarande var förorenat och kunde påverka Farstaviken negativt. Villeroy & Boch har därefter även fått förlängd tid vid två tillfällen för att undersöka om behovet av rening finns och välja bästa möjliga reningsteknik. Första förlängningen av tidsfristen var när Länsstyrelsen var tillsynsmyndighet och rening skulle påbörjas senast 2015. I samband med att kommunen tog över tillsynsansvaret förlängdes datumet igen till 2019. Villeroy & Boch har under 2019 inkommit med en förfrågan om att få ytterligare förlängd tid fram till andra kvartalet 2021 för att utreda behovet av rening då de upptäckt att deras lakvattenledning som leder mellan deponin och provstationen har haft flertalet hål och därför kan ha gett missvisande resultat i mätningarna 2010-2019.

Kommunens tillsynsmyndighet, Bygg-, miljö och hälsoskyddsnämnden, beslutade att inte bevilja anståndet med motiveringen att det ligger på verksamhetsutövarens egenkontroll och ansvar att verksamheten inte har en negativ miljöpåverkan. Istället förelade nämnden att rening skall påbörjas senast 2020-01-01 och att beslutet ska gälla omedelbart, även om det överklagas.

Villeroy & Boch har överklagat kommunens beslut och har begärt att länsstyrelsen ska fatta ett beslut om inhibition och på så sätt stoppa kommunens beslut om omedelbar åtgärd.  

Länsstyrelsen har beslutat att inte upphäva kommunens beslut om omedelbart verkställande genom inhibition och skriver följande i beslutet:

”Länsstyrelsen bedömer att det V&B anfört inte föranleder Länsstyrelsen att göra någon annan bedömning än den nämnden har gjort i det överklagade beslutet. En verksamhetsutövare har bevisbördan för att dess verksamhet utreds och åtgärdas så att den inte ger upphov till olägenhet för människors hälsa eller miljön. Det är också, i enlighet med försiktighetsprincipen, av vikt att lakvatten i behov av rening inte fortsatt förorenar recipienten. Länsstyrelsen finner därför att nämnden haft skäl för verkställighetsförordnandet.”

Nästa steg är att Länsstyrelsen kommer att bereda hela ärendet och slutligen pröva överklagandet. Länsstyrelsens delbeslut, är ett självständigt beslut som inte är bindande för Länsstyrelsens slutliga bedömning av hela ärendet.

Ta ställning och dela artikeln