Denna nyhet är mer än 1 år gammal

6 februari 2023

Motion: Lös trafiksituationen i Mölnvik

Varje sommar blir värmdöbor smärtsamt medvetna om den ohållbara trafiksituation som uppstår i Mölnvik. Det är en kaotisk trafiksituation som pågått under många år som en följd av den verksamhetsetablering som vuxit fram under cirka två decennier. Förutom att bilköerna drabbar privatpersoner och näringslivet i kommunen, riskerar de även att drabba utryckningsfordon.

Insikten till den problematiska trafiksituationen i Mölnvik tycks delas även av andra partier. Inte minst under valrörelsen salufördes viljan om att lösa framkomlighetsproblemen i trafiken av bland annat Socialdemokraterna.

En långsiktig och omfattande lösning av trafiksituationen i Mölnvik kommer att kräva involvering av markägare i både östra och västra delen av Mölnvik såväl som myndigheter som Trafikverket och Länsstyrelsen. Det betyder att arbetet för en långsiktig lösning behöver komma igång så fort som möjligt.

Moderaterna har tillsammans med andra samarbetspartier under förra mandatperioden initierat en utredning under namnet ”Smitväg Mölnvik”. Förslaget gick ut på en ny vägdragning bakom Rusta och Sats i Mölnvik. Utredningen som gjordes visade dock att en sådan vägdragning hade begränsade effekter för att avlasta trafiken i Mölnvik och var omotiverad i förhållande till dess kostnader. Därav fick förvaltningen i uppdrag att titta vidare på frågan för att optimera effekterna relativt till investeringarna.

Det tidigare uppdraget har dock varit begränsat av ovissheten om ambulanshelikopterns vara eller icke vara i Mölnvik. Även om en nyetablering av ambulanshelikoptern i Mölnvik i flera år verkat som osannolik, har kommunen och tidigare politiska styre inte velat stänga dörren för en sådan möjlighet.

Nu är situationen annorlunda, när Regionen har beslutat att ambulanshelikoptern ska etableras på annan plats utanför kommunen. Detta tillsammans med Värmdö kommuns markinnehav i området ger förutsättningar att lägga om hela vägnätet i Mölnvik så att området får en smidigare lösning för alla trafikslag, bilar, cyklar och gående. Möjligheterna finns också att göra området till en vacker port till Värmdölandet och en trivsam mötesplats för kommunens invånare och näringsliv. Genom att möjliggöra bostäder i området kan kommunen finansiera en helt ny vägdragning som är långsiktig, smidig och trivsam för kommuninvånarna.

Moderaterna yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar:

 1. Att kommunen initierar dialog med markägarna och andra intressenter i Mölnvik för
  att hitta en långsiktig lösning för trafiken i enlighet med det som anförs ovan.

 2. Att påbörja ett detaljplanearbete för hela området Mölnvik för att möjliggöra nya
  vägdragningar där finansiering sker genom exploatering för bostäder och
  affärslokaler i området.

  Värmdömoderaterna genom

  Deshira Flankör (M), oppositionsråd

Ta ställning och dela artikeln