Denna nyhet är mer än 1 år gammal

8 juni 2023

S-styrets nya havs- och kustplan, ett hot mot en levande skärgård

S-styrets förslag på havs och kustplan är ett hot mot en levande skärgård. Trots strandskyddets hårda reglering vill nu S-styret gå ett steg längre och ytterligare inskränka Värmdöbornas liv.

Arbetet med att ta fram en havs- och kustplan påbörjades under 2019. Syftet med planen har varit att förenkla och förtydliga mark- och vattenanvändningen i Värmdö och främja en levande skärgård. Det målet hotas nu av S-styrets nya förslag som beslutades i planutskottet den 23 maj. Moderaterna i Värmdö reserverade sig mot förslaget. Vi anser att förslaget är motsägelsefullt utifrån det ursprungliga målet och Värmdös intentioner med en levande skärgård. Detta sker nu genom flera inskränkande regleringar, bland annat:

  • Utredning om förbud mot båttrafik och ankring i vissa naturhamnar.
  • Hårdare reglering för båttrafiken vid befintliga bryggor, samt vid prövning av nya bryggor.

– Det är förvånande vilka inskränkningar som har tillkommit med havs- och kustplanen. Strandskyddslagen är tillräckligt begränsande som den är. Här vill S-styret gå ännu längre genom exempelvis ankringsförbud vilket riskerar att helt hindra båtlivets tillgång till Värmdös vackra naturhamnar, säger Jasmin Farid (M), vice ordförande i opposition i Planutskottet.

Men regleringsivern tar inte slut där. S-styret vill kraftigt begränsa bebyggelsen på kommunens kärnöar.

– Våra kärnöar har mer eller mindre vattenbrist men utmaningen har tidigare kunnat lösas genom ny teknik vilket inte förslaget tar hänsyn till. Vi befarar att begränsningen av byggnation till endast vissa byar i skärgården kommer skapa orättvisa förhållanden boenden emellan. Det går dessutom stick i stäv med idén om en levande skärgård eller andra skärgårdsutvecklande projekt, säger Jasmin Farid (M), vice ordförande i opposition i Planutskottet.

Vidare tillkommer ytterligare restriktioner genom regleringar:

  • Fastighetsägare ska få hårdare krav på naturvärdes-, artinventeringar och landskapsekologiska analyser vid nybyggnation i skärgården.
  • Begränsning av fritidshusbebyggelse i skärgården till förmån för byggnation av permanentbostäder.
  • Planen förespråkar att områdesbestämmelser ska tas fram för att begränsa om- och tillbyggnader samt rivningar.
  • Begränsning av nybebyggelse vid områden med otillräcklig sötvattentillgång.
  • Ny bebyggelse i skärgården ska begränsas till enbart vissa byar på kärnöarna.

Vi är också ytterst kritiska till att havs- och kustplanen inte lyfter värnandet av den känsliga undervattensmiljön som riskerar att påverkas negativt vid utbyggnaden av vindkraftverk som kommunen tidigare fått yttra sig om. Vi Moderater ser gärna att S-styret tar avstånd från den planerade vindkraftsutbyggnaden som sannolikt kommer att inskränka friluftslivet och fågellivet samt skada natur- och undervattensmiljön genom omfattande kabeldragningar.

Vidare anser vi det vara vanskligt att småskalig vindkraft bejakas i ett svepande och generellt resonemang utan precisering av vare sig landplats eller havsområde.

Ta ställning och dela artikeln