Denna nyhet är mer än 1 år gammal

16 november 2022

Höjd skolpeng istället för en svällande politisk organisation

Idag presenterar vi vårt förslag till budget för 2023!

Budgeten innehåller en storsatsning på Värmdös förskolor, skolor, fritids, LSS och äldreomsorg, ett överskottsmål om 2% samt uppdrag om att lösa trafiksituationen i Mölnvik. Vi prioriterar kärnverksamheten med en högre satsning än S-styret. Istället för att utöka de politiska kostnaderna med fler nämnder och fler politiker har vi valt att satsa just de pengarna på att ytterligare räkna upp pengen för alla kommunens mellanstadieklasser.

Satsning på Värmdö förskolor och skolor

Förskolepengen räknas upp med 4% vilket motsvarar 12 miljoner kronor. Samtidigt lägger vi fram skarpa målsättningar om att öka andelen behörig förskolepersonal samt hålla fast vid samma barngrupper med 9 barn per grupp.

– Vi har under förra mandatperioden lyckats minska barngrupperna i förskolan så att de nu är näst minst i hela Sverige.  För att fortsätta den positiva resan inom Värmdös förskolor lägger vi nu fram en högre satsning än S-styret på Värmdös förskolor. Det har vi råd med då vi har valt att fokusera på kärnverksamheten istället för att reservera pengarna för kostnadsdrivande projekt såsom S-styret har gjort, säger Deshira Flankör (M), oppositionsråd.


Grundskolepengen inklusive grundsärskola räknas upp med 4% för årskurserna F-6 och med 7% för årskurserna 7-9. Totalt motsvarar det en uppräkning på 21 miljoner kronor. Vi vill även utveckla den digitala skol- och förskoleplattformen för att ge vårdnadshavare möjlighet att enkelt få översyn om förskolornas och grundskolornas enskilda profil och filosofi inför skolvalet, kommunala såväl som fristående.

– Även vi politiker behöver leva upp till effektiviseringen av kommunens administration. Därför väljer vi att inte utöka kommunens nämndorganisation såsom S-styret har gjort vilket kostar ytterligare 1,3 miljoner kronor årligen. Istället lägger vi pengarna på ytterligare penghöjning med 1% för kommunens alla mellanstadieklasser. Det är ett relativt enkelt val att välja mellan bättre förutsättningar för eleverna i skolan eller utökade politiska arvoden för att S-styret ska komma överens, säger Deshira Flankör (M), oppositionsråd.

Tidigare peng för högstadiet har varit lägre än övriga årskurser vilket har skapat utmaningar för bland annat Kvarnbergsskolan som enbart består av ett högstadium. Därför föreslår vi en ordentlig satsning på högstadieklasserna för alla skolor samt en bra penghöjning även för fritids med 4% motsvarande 3,2 miljoner kronor, fortsätter hon.


En äldreomsorg att lita på

Förutom satsningen på förskola och skola räknas även pengen för äldreomsorgen upp med 4% motsvarande 11,6 miljoner kronor. För att höja kvalitén och attraktionen inom Värmdös äldreomsorg vill vi även initiera ett arbete med att säkerställa att alla anställda inom Värmdös äldreboenden och hemtjänst ska ha minst undersköterskeutbildning. Vi vill även att kommunstyrelsen påbörjar ett arbete med att säkerställa en mötesplats för äldre både på kort och lång sikt.

– Våra äldre är välfärdens hjältar. Det är tack vare dem och deras slitsamma arbetsinsatser som Värmdö och Sverige har kunnat erbjuda en högkvalitativ välfärd under lång tid. De ska kunna lita på att kommunen fortsatt erbjuder trygghet och den bästa omvårdnaden på äldre dagar. Vi vill även värna om ett aktivt liv på äldre dagar och föreslår därför att kommunstyrelsen säkrar en långsiktig mötesplats för äldre i Gustavsgårdens lokaler eller annan plats, säger Deshira Flankör (M), oppositionsråd.

Lös trafiksituation Mölnvik

Inom kommunstyrelsen lägger vi även fram ett uppdrag om att initiera en dialog med berörda markägare om en långsiktig lösning att lägga om trafiken i Mölnvik med hjälp av finansiering från byggrätter. Lösningen ska utgå ifrån redan exploaterade områden i Mölnvik och syfta till att främja bättre trafiklösning för biltrafiken, cyklande, gående samt främja en trevlig mötesplats och vistelsemiljö i Mölnvik. Lösningen ska pröva även nya vägdragningar och tas fram i samråd med fastighetsägarna.

– Under förra mandatperioden utredde vi en vägdragning ”Smitväg Mölnvik” vilket visade att satsningen skulle ha mycket begränsad nytta under begränsad tid. Situationen behöver fortsatt lösas och oavsett lösningar så kommer det att dröja innan vi ser en praktisk förändring. Det är därför viktigt att kommunen tar itu med utmaningen så att vi får en lösning så fort som möjligt, avslutar Deshira Flankör (M) oppositionsråd.

Läs hela budgeten här:
https://opengov.360online.com/Meetings/varmdo/File/Details/766371.PDF?fileName=Moderaternas%20M%C3%A5l%20och%20budget%202023%20med%20ramar%202024-2026&fileSize=8611257


För mer information

Namn: Deshira Flankör

Telefon: 070 147 88 85

E-post: Deshira.flankor@moderaterna.se

Ta ställning och dela artikeln