27 november 2023

Gustavsbergs gymnasium ska utvecklas, inte avvecklas!

Moderaterna vill stoppa S-styrets föreslagna nedläggning av Gustavsbergs gymnasium. Vi menar att detta inte handlar om en skolas vara eller icke vara, utan om våra elever. Gymnasiet fyller en viktig funktion för de elever som är i behov av en skola som kan erbjuda ett mindre sammanhang med mer stöd. Vore det inte för denna gymnasieskola, skulle vissa av våra Värmdöelever riskera att stå utan passande skola för just dem och deras behov.

Gustavsbergs gymnasium har under många år varit drabbat av underskott. Skolan har gjort många försök med nya inriktningar för att få ekonomisk bäring på skolan. De senaste åren har skolan kompletterats med idrottsprofiler och olika program. Dessa har dessvärre inte gett det elevunderlag som man har hoppats på. Det har lett till nedläggning av nationella programmen, yrkesprogram och idrottsinriktningar. Kvar blir de individuella programmen samt språkundervisning.

Protester från flera håll

Nedläggningen är något som väckt mycket känslor hos såväl elever, lärare, fack, press och värmdöbor. Här kan du läsa lokaltidningens artikel i frågan. Vi Moderater opponerade oss i beslutets första instans, Gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden, med hänvisning till de bristande underlagen. Vi har själva sett till att inhämta nödvändig information inför kommunstyrelsens beslut den 29 november.

– Värmdö behöver en lokal gymnasieskola för de elever som inte söker sig till det större sammanhanget ”inne i stan”. Både elever som behöver stöd men även elever som kanske trivs bättre lokalt i mindre sammanhang. Då är det olyckligt att Värmdösamarbetet lägger ned Gustavsbergs gymnasium utan att grundligt utvärdera gymnasiets unika förutsättningar för de eleverna. Det säger Kim Ivarsson (M) som är vice ordförande i opposition i Gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden.

Gymnasium med specialpedagogisk profil och nationella program

Under 2023 har skolan 163 elever, varav en övervägande majoritet är Värmdöelever. Det har också visat sig att många elever på Gustavsbergs gymnasium är i behov av särskilt stöd. Vi har dessutom fått till oss att tilldelningen av särskilt stöd i form av tilläggsbelopp har varit väldigt restriktiv. Något som kan förklara skolans stora underskott.

– Under våra samtal med olika representanter har vi fått reda på att 1/3 av eleverna har NPF-diagnoser. Det menar vi borde ge ett bra underlag för kommunen att omvandla skolan till ett gymnasium med specialpedagogisk profil och nationella program. På så sätt säkerställer vi att skolan får en tillräcklig finansiering för att kunna finnas kvar. För oss är det viktigt att vi säkerställer att Värmdös alla elever får en utbildning som rustar dem för vuxen- och arbetslivet med goda kunskaper, med självkänsla och en framtidstro i behåll, säger Linn Klameth (M), vice ordförande i opposition i Grundskolenämnden.

– I dagsläget finns för få gymnasium inom Stockholms län som kan erbjuda elever ett mindre sammanhang och en lugnare tillvaro. Ett gymnasium med specialpedagogisk profil och nationella program skulle fylla en sådan funktion. Om vi inte står upp för dessa elever nu så kommer vi behöva betala på ett eller annat sätt senare. Frågan är hur mycket personligt lidande det kommer skapa längs vägen. Det är lättare och bättre att bygga starka barn än att laga trasiga vuxna. Det säger Cecilia Lindberg (M), vice ordförande i opposition i Förskolenämnden.

Moderaterna kräver en långsiktig lösning

Om Gustavsbergs gymnasium till läsåret 2024/2025 startar upp introduktionsprogram, behöver dessa elever även erbjudas en plats i ett gymnasium som möter deras behov. Därför skulle ett gymnasium med specialpedagogisk profil och nationella program kunna garantera eleverna plats inom kommunen.

Moderatgruppen beslutade under måndagen den 27 november att kräva återremiss på ärendet i kommunstyrelsen. Som krav begär moderaterna en utredning om förutsättningar att omvandla skolan till ett gymnasium med specialpedagogisk profil och nationella program. Moderaterna kommer även att kräva ett tilläggsuppdrag om att se över tillämpningen för tilläggsbelopp samt översyn av eventuella styrdokument.

Ta ställning och dela artikeln