Denna nyhet är mer än 1 år gammal

16 februari 2023

Försämra inte villaägarnas sophämtning

Moderaterna i Värmdö i tekniska nämnden kräver att servicen inom avfallshämtning ska upprätthållas. Bakgrunden till detta är att flera villaområden i Värmdö kommun har fått sina avfallskärl flyttade från sina villor till samlingsplatser i området.

– Värmdöborna skall kunna lita på att avfallshämtningen inte bara fungerar utan också genomförs på medborgarnas villkor – likvärdigt och rättssäkert säger Johan Björk (M), 2:e vice ordförande i Tekniska nämnden.

Villaägare och sommarboende på Malma är ett område som omfattas av förändringen och tvingas nu gå flera hundra meter till sina sopkärl då kommunen dragit in på servicen. Detta utan dialog med boende i området. Tidigare har värmdöbor kunnat få avfallshämtning intill sina fastigheter ute på Malma. Detta har dock under hösten begränsats på ett antal vägar i specifika områden som exempelvis Malma. De boende i området har protesterat över denna förändring och velat hitta en lösning med kommunen. Trots detta har kommunen stått fast vid sitt beslut och de boende tvingas nu fortsätta dialogen med kommunen via advokat.

Vi i Värmdömoderaterna tycker det är viktigt att berörda villaägare i Malma samt villaägare med liknande förhållanden skall få en service som är likvärdig andra medborgares. Vi anser även att denna inställning från kommunens sida med en begränsning av servicegrad är motsägelsefull ur fler perspektiv då exempelvis slamtömning genomförs med liknande fordon. Intilliggande vägar har liknande utmaningar men där kvarstår ändå servicen. Dessutom har de boende som väckt frågan inte getts möjlighet att genomföra åtgärder, dvs inga åtgärdskrav har ställts från kommunen. Vi ifrågasätter även att kommunen bifaller ny placering av avfallskärl trots att servitut ej upprättats med markägarna.

Kommunen är till för kommunens invånare, inte tvärtom, och vi anser att den kommunala servicen ska
utgå ifrån medborgarnas perspektiv, avslutar Johan Björk.

Läs hela initiativet här: https://varmdomoderaterna.com/wp-content/uploads/2023/02/Initativ-Uppratthallande-av-service-inom-avfallshamtning.pdf

Ta ställning och dela artikeln