Denna nyhet är mer än 1 år gammal

3 juni 2020

Fler solceller på Värmdös fastigheter

Fler solceller på Värmdös fastigheter ska bidra till energieffektiviseringar. Värmdö har som målsättningen att inom en generation klara omställningen till ett hållbart samhälle. Kommunens energisparande och energieffektivitet ska öka där sol, vind, vatten och andra uthålliga energisystem ska utgöra basen i en klimatsmart infrastruktur.

Att vi fortsätter utrusta kommunens fastigheter med fler solceller är både ekonomiskt och miljömässigt klokt. Vi minskar koldioxidutsläppet redan nu och på sikt minskar vi kommunens energikostnader säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

I Värmdö kommuns budget för 2020 beslutade fullmäktige att utreda vilka kommunala fastigheter som vore lämpliga för framtida installationer av solceller. I dagsläget har kommunen solcellanläggningar på två kommunala fastigheter, kommunhuset i Skogsbo och förskolan Solbacken i Mörtnäs.

Uppvärmningen av bostäder och andra lokaler står för en stor del av Värmdös energiförbrukning. Därför bedöms solcellerna på de kommunala fastigheterna medföra flera positiva konsekvenser. Dels kommer fastigheterna att producera en del av sin egen energi vilket minskar energikostnaden, dels kommer solcellerna att minska mängden koldioxidutsläpp som fastigheterna bidrar till.

Under nästa kommunstyrelse kommer utredningen att redovisas och följande byggnader har pekats ut som lämpliga att utrusta med solcellsanläggningar:

• Räddningsstationen/Värmdö brandstation

• Brunns skola (sporthallen)

• Ekvallen Gustavsberg C

• Ljung äldreboende

Kostnaden för att installera solceller på Värmdös fastigheter beräknas till 3,8 mnkr och den genomsnittliga återbetalningstiden för fastigheterna blir cirka 14 år. Det totala koldioxidutsläppet för fastigheterna beräknas minska med ungefär 160 000 kg CO₂.

Fokus – Solceller på Värmdös fastigheter

Metabeskrivning – Solceller på Värmdös fastigheter ska bidra till energieffektiviseringar och målsättningen om att ställa om till ett hållbart samhälle.

Ta ställning och dela artikeln