8 augusti 2023

Ett lyft för Munkmora

Värmdö kommun ska vara en idyll för våra barn att växa upp i, leva och verka i. Det gäller såväl glesbygd som tätort, småhusbebyggelse liksom flerbostadshus. Kommunens ansvar är att skapa fysiska förutsättningar för att detta ska vara möjligt. Det kan handla om planering av den kommunala samhällsservicen liksom påverkan på andra instanser för bättre regional- och statlig samhällsservice.

Därför vill vi fokusera på ett område som fortsatt behöver mer av vår moderata handlingskraft. Vi tänker specifikt på Munkmora, ett område till stora delar ägs av kommunen och kommunens bostadsbolag och som omges av en fantastisk natur.

Till följd av Munkmoraskolans mångårigt vikande elevunderlag har vi tidigare föreslagit förändringar för skolan. Detta inkluderar en sammanslagning med Ekedalsskolan. Samtidigt ville vi utreda om en annan samhällsservice som exempelvis äldreboende kunde etableras i området. En sammanslagning av skolorna vann dock inte gehör hos boende i området varvid vi drog tillbaka förslaget. Dock kvarstår problemet med Munkmoraskolans vikande elevunderlag.

Utifrån erfarenheter och synpunkter från boende i Munkmora, skol- och förskolepersonal har vi arbetat fram ett förslag för hela området.

Vi vill investera på helheten genom att:

  • Satsa på utemiljöerna för ökad trygghet och trivsel i området. Munkmoraskolan omges av fria markytor. Dessa ägs av kommunen och som kan nyttjas på ett bättre sätt med spontanidrott eller annan verksamhet. Det skulle öka attraktiviteten för både skola och bostadsområdet.
  • Utreda möjligheten att energirenovera och byta ut fasaderna på Värmdö bostäders fastigheter i området. Genom energirenovering skulle exempelvis fasader och fönster kunna bytas ut för att drastiskt minska energianvändningen i dessa äldre miljonprogramsbostäder. Samtidigt skulle åtgärden förbättra boendemiljön med både bättre innetemperatur och ljudnivåer i lägenheterna. De nya fasaderna skulle även kunna ge området ett visuellt ”lyft”.
  • Skapa affärslokaler på markplan. Verksamheter på markplan i husen skulle ge mer liv och rörelse i området vilket skulle skapa ett automatiskt trygghetssystem.
  • Utöka utomhusbelysning i området.

Förslag på hur projektet kan finansieras:

När Värmdö kommun sålde 49% av bostadsbeståndet till Rikshem kom man överens om ett antal punkter som i efterhand är svårtolkade. Nya förhandlingar med Rikshem krävs för att lösa knutarna i avtalet. Vi tror att även Rikshem ställer sig positiva till att skapa ett mer attraktivt Munkmora. I avtalet framgår bland annat att Värmdö kommun ska stå för markförberedelser inför byggandet av nya bostäder. Problemet är att markförberedelser är ett vitt begrepp och svårt att tolka. I nya förhandlingar kan vi klargöra vissa konkreta investeringar som kommunen kan göra istället för den enligt avtalet svårtolkade ”markförberedelsen”.

Vi vill att Munkmora upplevs som en idyll för barn och unga att växa upp i vilket kan uppnås genom att:

Behålla Jungmannen som förskola

Jungmannen är en förskolelokal som har plats för 45 förskolebarn och som bidrar till liv och rörelse som behöver utökas i området, inte minskas. Under senaste året har det kommit fram att området Gustavsberg behöver fler förskoleplatser och Jungmannens förskola utgör en viktig tillgång av platser. Det har även kommit till vår kännedom att den tilltänkta nybyggnationen av bostäder i närheten inte kommer att stå i vägen för förskolans fortsatta verksamhet. Därför ser vi att Jungmannens förskola är lämplig att behålla och utveckla.

Dessutom lär nybygget av fler bostäder i området öka barnunderlaget och efterfrågan på en närliggande förskola.

Göra om Munkmoraskolan till en F-5 skola

Många år har Munkmoraskolan haft stora utmaningar på grund av lågt elevunderlag. Detta gör skolan sårbar dels utifrån de ekonomiska förutsättningarna som följer elevunderlaget, dels för att årskurserna som erbjuds i skolan är för få. Att skolan endast erbjuder årskurs F-3 är ett hinder för att många föräldrar ska välja skolan åt sina barn. Av denna anledning föreslog vi under 2020 att skolan skulle slås ihop med Ekedal men vi backade från förslaget efter kommuninvånarnas protester. Skolans utmaningar med för få elever behöver dock lösas.

Det nya S-styret saknar handlingskraft och förslag på reformer. Att låtsas som att det regnar och titta bort från skolans utmaningar är för oss Moderater inget alternativ. Vi lägger därför fram förslag om att skolan ska bli en F-5 skola. Vi vill storsatsa på skolan, fylla det med verksamhet upp till femte årskurs och låta eleverna sedan gå vidare till Kvarnbergsskolan. På så sätt tar vi bort flytten till Ekedalsskolan och eleverna får en stabil kontinuitet i låg och mellanstadiet för att sen likt eleverna i Ekedalsskolan endast behöva göra en flytt till högstadiet i Kvarnbergsskolan eller annan högstadieskola.

Moderaterna vill att kommunfullmäktige beslutar:

  1. Att uppdra till grundskolenämnden att utreda om Munkmoraskolan kan bli en F-5 skola.
  2. Förlänga hyresavtalet med Värmdö bostäder för förskolan Jungmannen med syfte att fortsatt bedriva förskoleverksamhet i lokalen.
  3. Att uppdra till Kommunstyrelsen att föra en dialog med Rikshem för att omförhandla avtalsparagraf 11:2 i syfte att hitta en framkomlig väg och komma vidare med nybyggnationen i Munkmora genom att exempelvis komma överens om investeringar i befintligt fastighetsbestånd eller tillgängliggöra de öppna ytorna i området med parker, aktivitetsytor mm. I uppdraget ingår även att Värmdö Bostäders ägardirektiv justeras i tillämpliga delar.
  4. Att uppdra till Kommunhuset i Värmdö AB att initiera en dialog med Rikshem om att utreda lämpliga energirenoveringar för att därefter justera Värmdö Bostäders ägardirektiv i tillämpliga delar.
  5. Att uppdra till Kommunhuset i Värmdö AB att initiera en dialog med Rikshem om hur boende i området kan involveras för att förbättra utomhusmiljöerna och utomhusbelysning i området.

Länk till facebookinlägg

Deshira Flankör (M), oppositionsråd

Cecilia Lindberg (M), vice ordförande i opposition Förskolenämnden
Linn Klameth (M), vice ordförande i opposition Grundskolenämnden
Göran Jansson (M), vice ordförande i opposition Värmdöbostäder

Ta ställning och dela artikeln