28 november 2023

Påbörja lösningar för trafiken i Mölnvik nu, inte 2029

Kommunstyrelsen kommer under morgondagen att besluta om flera ärenden som rör trafiken i Mölnvik.

S-styrets avser inte att påbörja arbetet med långsiktiga lösningar. Som svar på Moderaternas motion klargör S-styret att de istället planerar att ägna sig åt kortsiktiga trimningsåtgärder.

-Jag är uppriktigt ledsen å värmdöbornas vägnar. Trots den höga svansföring som (S) hade före valet angående trafiken i Mölnvik, har de nu valt att svika löfte efter löfte. Vem hade kunnat tro att deras lösning på trafikkaoset som de affischerade hela kommunen med kommer att vara en avsiktsförklaring där man främst kommer att arbete för skyltning, lådcykelparkeringar och Wayfindingskartor. Det säger Deshira Flankör (M), oppositionsråd till lokaltidningen Nacka Värmdö Posten.

-Deras få långsiktiga förslag handlar om nya infarter vilket är i linje med det som vi har lyft i vår motion om Mölnvik. S-styret skriver dock att dessa åtgärder inte kan vidtas förrän tidigast 2029. Vi moderater menar att vi redan nu behöver starta ett planarbete där vi tar ett helhetsgrepp om hela området för att lägga om vägarna och hela trafiken.

S-styrets åtgärder för trafikkaoset i Mölnvik på kort sikt:

🔴 Ordna parkeringsplatser för lådcyklar
🔴 Placera ut bänkar längs gångstråk.
🔴 Utveckla säkra och trevliga cykel- och gångkopplingar mellan närliggande bostadsområden och Mölnviks handelsområde.
🔴 Anlägga digitala Wayfindings-kartor (karta över området på platsen) i området och på hemsidan
🔴 Installera lämna-företräde-skyltar för bilister vid utfarter från parkeringsplatser till bilvägnätet.
🔴 Sätta upp tydligare skyltning riktat till gående och bilister i området.
🔴 Ordna realtidsinformation på hemsidan över antal besökare i handelsområdet.
🔴 Ordna realtidsinformation på hemsidan om trafikläget. Marknadsföra funktionen i butiker.
🔴 Plantera träd/sätta ut blommor för att särskilja gångbana från bilväg och/eller bilparkering.
🔴 Se över antal och placering av övergångsställen.
🔴 Tydliggörande av gångstråk på och omkring parkeringsytor genom målning i markbeläggningen.
🔴 Dela upp befintlig parkering på södra sidan med tydligt och säkert gångstråk i mitten separerat av grönska.
🔴 S-styret vill anordna ett torg. Där vill de ha bänkar, blomkrukor och lekredskap. Därutöver en glasskiosk i hörnet utanför SATS.

S-styrets åtgärder efter 2029:

🔴 Marknadsföra att Mölnvik är tillgängligt för cyklister. Marknadsföring både inom området och i närliggande bostadsområden.
🔴 Anlägga en lekplats.
🔴 Se över och bygga om gångstråk i hela området.
🔴 Se över och bygga om infarten från Fenix väg till Mölnviks norra del för att undvika köbildning.
🔴 Undersöka möjlighet till ny infart vid Mekonomen.
🔴 Utreda möjlighet till gång- och cykeltunnel mellan södra och norra Mölnvik.
🔴 Utreda möjlighet till infart till norra Mölnvik bakom brandstationen.

Ta ställning och dela artikeln