25 oktober 2023

En budget med hjärta för värmdöborna!

Det är en budget med hjärta för värmdöborna säger Moderaterna och Kristdemokraterna som idag presenterar sitt förslag till budget för 2024 med satsningar för välfärden och sänkta kostnader för värmdöborna.

I ekonomiskt utmanande och oroliga tider är det särskilt viktigt med en ansvarsfull budget som värnar om våra kärnverksamheter. Därmed innehåller budgeten en storsatsning på Värmdös förskolor, skolor, fritids, funktionsstöd och äldreomsorg, ett överskottsmål om 1,6% samt en skattesänkning på 15 öre till värmdöborna för att lindra de ökade utgifterna. I stället för att pengarna stannar i kommunhuset så vill vi se till att de kommer ut där de gör som mest nytta; i våra verksamheter.

– Förskola, skola, äldreomsorg och socialtjänst är fyra pelare som välfärden ska vila tryggt på. I en orolig värld med större ekonomiska såväl som sociala påfrestningar är det oerhört viktigt att välfärden står starkt. Därför har våra budgetprioriteringar gått ut på en kraftig förstärkning av välfärdsverksamheterna samtidigt som vi vill lindra kostnaderna för värmdöborna, säger Deshira Flankör (M), oppositionsråd och gruppledare för Moderaterna och Anna Lipinska (KD), gruppledare för Kristdemokraterna.

Budget för 2024

Fortsatt satsning på välfärden

För att erbjuda en bra förskola, skola och en väl fungerande äldreomsorg och ett rikt näringsliv måste politikens prioriteringar kunna förena hjärta och hjärna. Medvetna och kloka principer om hushållning med skatteresurserna bygger förutsättningar för en stark välfärd.

– Under många år har vi genom satsningar för att stärka förutsättningarna för våra förskolor och skolor. Även i år prioriterar vi en kraftigt ökad finansiering på utbildningsverksamheterna. Förskola, skola och fritids är samhällets säkraste investering på framtiden och vi behöver gemensamt jobba vidare med fortsatt förbättrade skolresultat och säkerställa att alla barn når sin fulla potential, säger Deshira Flankör (M), oppositionsråd.

– Vi fortsätter våra satsningar på äldreomsorgen och LSS. Värmdös äldre har en självklar rätt till en trygg och värdig ålderdom. Kommunens verksamheter ska präglas av hög kompetens, kvalitet och värme. Välfärden ska finnas till när den behövs och för de som är i behov av den. Personer med funktionsnedsättning ska kunna vara en del av samhällsgemenskapen anpassat efter sin egen förmåga. Det ska finnas tillräckligt med servicebostäder, gruppbostäder, korttidsboenden och stödtjänster efter behov. Därför ökar vi pengen till LSS med 6 % och till äldreomsorgen med 5%, säger Anna Lipinska (KD).

För ett tryggare Värmdö

Den senaste tidens oroligheter med en utbredd våldsvåg och växande kriminalitet i Sverige har visat tendenser att finnas även i vår trygga skärgårdskommun.

– Vi behöver mobilisera alla krafter för att förebygga att Värmdös ungdomar inte hamnar i brottslighet. Därför vidtar vi särskilda åtgärder genom trygghetsskapande åtgärder som väktare i de områden som upplevs som otrygga med totalt 2 miljoner kronor, säger Deshira Flankör (M). Vi initierar även ett förebyggande och uppsökande arbetssätt för socialtjänsten och skola för att förhindra att ungdomar hamnar i kriminalitet och där lägger vi ytterligare 2 miljoner kronor, tillägger Anna Lipinska (KD).

Detta till skillnad från S-styrets budget som inom Socialnämnden lägger in en besparing om 3 miljoner kronor. Vi vill även säkerställa styrningen inom socialtjänsten och har en rad uppdrag, som förbättrad uppföljning inom missbruksvård.

Med ansvar för ekonomin

En dåligt skött ekonomi kan även bidra till höjda skatter eller inhumana taxor inom de hårda frågorna såsom vattenförbrukning, avfallsinsamling och särskilt där kommunen har ensamrätt som utförare.

– Orimliga krav från kommunens sida kan bidra till enorma kostnader för värmdöborna. Det kan till och med driva människor, inte minst pensionärer, från hus och hem. Värmdöborna ska kunna lita på att politiker inte skickar notan till kommunens invånare för ogenomtänkta och kostnadsdrivande beslut, säger Deshira Flankör (M), oppositionsråd.

Vidare föreslås effektiviseringar av administrationen inom ledningskontoret, centralt kultur- och fritidskontoret samt samhällsbyggnadskontoret. Moderaterna och Kristdemokraterna föreslår att åter slå ihop utbildningsnämnderna till en nämnd. Vi vill också slopa klimat- och miljöutskottet, vilket kommer att spara in på onödiga politikerarvoden och omfattande administration. Kommunen som organisation ska vara liten men stark.

Skattesänkning med 15 öre för att lindra utökade utgifter och locka fler invånare

När pågående hög inflation, med stigande räntor och matpriser, påverkar Värmdö blir politikens roll extra viktig att inte spä på kostnader ytterligare genom exempelvis mer skatter och taxor. Tvärtom kan politiken lindra de ökade kostnader genom sänkt kommunalskatt vilket når alla kommuninvånare. Därför föreslås en skattesänkning med 15 öre. För en äldre kommer det att betyda fler hundralappar om året och tusentals kronor för en familj med två arbetande vuxna med medianinkomst på 30 000 kr. I kombination med Stockholms stads skattehöjning på 24 öre så kan Värmdö konkurrera ut staden och på så sätt skapa bättre förutsättningar för att fler ska skriva sig i kommunen under kommande år. Många bor redan här under stora delar av året.

Moderaternas och Kristdemokraternas budget i korthet

Höjd peng för:

  • Förskola med 4,8%
  • Grundskola med 5,5%
  • Fritids med 3,7%
  • Äldreomsorgen med 5%
  • Funktionsstöd med 6%

Trygghetsskapande åtgärder med totalt 4 miljoner kronor

Reserver för konjunktur och ökade volymer med totalt 15 miljoner kronor

Överskottsmål om 1,6%, motsvarande 46,6 miljoner kronor

Sänkt skatt med 15 öre

Du kan läsa hela budgeten här: 805835.PDF (360online.com)

Ta ställning och dela artikeln