Denna nyhet är mer än 1 år gammal

19 oktober 2020

Budget 2021 – Satsningar för framtiden

Budget 2021 innehåller satsningar på Värmdö skolor och förskolor, en historisk satsning på digitalisering, minskad administration, satsningar inom äldreomsorgen samt en ökad ambition inom klimatinvesteringar. Det är Majoritet för Värmdös prioriteringar för budget 2021.

Likt många andra svenska kommuner står Värmdö inför stora utmaningar med ett osäkert ekonomiskt läge. Rådande pandemi har skyndat på ekonomiska inbromsningen vi länge har kunnat förutse och behoven av förändrade arbetssätt är större än någonsin. Under senaste åren har vi lagt allt mer kraft på att effektivisera kommunens arbete för att skapa hållbara grundstrukturer för våra kärnverksamheter. Det har inneburit allt ifrån besparingar på administration till utveckling av verksamhetssystem och befintliga processer. Som ett fortsatt led i effektiviseringsarbetet föreslår vi en historisk satsning på 25 miljoner kronor på ”Vårt smartare Värmdö” genom digitalisering och automatisering samt besparing på kommunens administration med 9 miljoner kronor.

Det räcker dock inte, förändrade omvärldsfaktorer kräver en organisation i ständig utveckling. Det kräver också vår medvetenhet i förvaltningen av våra resurser, liksom i nya satsningar och investeringar. Lika viktigt är det också att vi satsar och synliggör våra kärnverksamheter, våra miljö och klimatinvesteringar samt ställer om de verksamheter som inte hör till kärnverksamheten. Majoritet för Värmdö är därför överens om att kärnverksamheten, det vill säga vård, skola, omsorg och samhällsplanering ska prioriteras. Som en del av detta föreslår vi att den kommunala Konsthallen konkurrensutsätts alternativt avvecklas om vi inte hittar extern utförare.

En stabil grund ger ett hållbart bygge och det gäller även i organisationer. Med årets budget prioriterar vi kärnverksamheten, minskar administrationen och vågar sålla bort resurskrävande projekt. Vi vill skapa förutsättningar för en fortsatt hållbar och kvalitativ välfärd, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

Socialtjänstens pågående utvecklingsarbete har effekt på både kort och lång sikt. Målsättningen är att kompetskompetensen ska användas mer i det personliga mötet och mindre i administration. Våra nya arbetssätt kommer att säkerställa både rättssäkerhet, effektivitet och bättre användning av våra personella resurser.

Budget 2021, satsningar på Värmdös unga

Barnen är vår framtid och vi har som mål att bli en av Sveriges bästa skolkommuner. I budget 2021 lägger vi närmare 1.3 miljarder kronor på Värmdös skolor och förskolor vilket motsvara mer än hälften av kommunens totala budget på ca 2.5 miljarder. Trots en återhållsam budget satsar vi ytterligare 18 miljoner kronor på våra skolor och förskolor under 2021. Grundskolepengen höjs med 12,5 miljoner kronor (3%) och förskolepengen höjs med 5,6 miljoner kronor (2%). Pengarna finansieras genom en konkurrensutsättning av konsthallen, ytterligare effektiviseringar på administration och ett förbättrat skatteunderlag.

Satsningar på äldreomsorgen

Vård och omsorgsnämnden kommer under året arbeta utifrån nämndens ”vision för äldreomsorgen” där vi vill främja satsningar för ökad självständighet och mer värde inom vård och omsorg. Satsningarna ska leda till högre livskvalité och är integritetsfrämjande för den enskilde. Digitala lösningar som bidrar till självständighet bör innebära att personella resurser bättre kan användas där de behövs i syfte att främja, för de äldre, ett så gott liv som möjligt. Som ett komplement till vårt pågående arbete kommer vi använda de statliga stöden till kompetensutveckling inom främst demens och förebyggande arbete.

Miljö och klimat

Majoritet för Värmdö har höga ambitioner inom miljö och klimatområdet och har under 2019 och 2020 lagt en rad uppdrag för att utreda flera möjliga satsningar. Några förslag har behandlats under 2020 medan andra beräknas beslutas om under 2021. Därför avsätter majoritet för Värmdö 50 miljoner kronor i en klimatinvesteringsreserv som kommer att användas vid godkännande av pågående förstudier.

Ta ställning och dela artikeln