Denna nyhet är mer än 1 år gammal

13 september 2019

Budget 2020 – Ansvarsfullt att kosta mindre

Det är ansvarsfullt att kosta mindre säger Majoritet för Värmdö som ansats till budget 2020.

Skärgårdens mittpunkt, vårt hem och andras semesterparadis, det är vårt Värmdö. Våra uttrycksfulla kontraster mellan natur, kultur och skärgård gör vårt Värmdö till en idyll för alla åldrar att bo, leva och verka i. Värmdö kommun som organisation ska alltid värna om medborgarnas rättigheter till en välfärd av hög kvalitet med respekt och värde för våra gemensamma resurser. Utifrån den inställningen och med fast hand håller vi i vår målsättning om en kommun som prioriterar hög service och bästa möjliga förutsättningar för våra kärnverksamheter vård, skola och omsorg.

Samtidigt är Värmdö kommun en del av resten av samhället och sårbar utifrån den nationella ekonomin och en sviktande konjunktur. Som svar på dessa utmaningar vill vi bidra till en stringentare styrning. En hållbar planering av våra ekonomiska, ekologiska och sociala resurser kräver kostnadsmedvetenhet och åtgärder för bättre struktur. Skattepengarna ska gå till våra medborgare och koncentreras till kärnverksamheterna. Det innebär utveckling och effektivisering av organisationen i stort, såväl som på enhetsnivå. Vi ska vara medvetna och tillfreds med tanken att det är ansvarsfullt att kosta mindre vilket bygger på effektivare arbetssätt.

Ett exempel på ineffektivitet är genomlysningen av hemtjänsten, som visade att 16 miljoner av hemtjänstens totala budget på ca 100 miljoner försvinner i en ineffektiv organisation. Det innebär att en stor del av den satsningen inte når fram till hemtjänsttagaren. Det är den typen av effektiviseringar vi i Majoritet för Värmdö vill fokusera på, ändamålsenlighet och mest värde för Värmdös kommuninvånare.

Budget 2020 har tydliga målsättningar vad gäller resursåtstramning som vi ser kan uppnås genom en trimmad organisation framförallt i Skogsbo, minimering av köp av konsulter och en samlad drift av anläggningar, gator och parker. Kostnadsmedvetenhet är inget som någon annan sköter, det är ett ansvar vi alla har gemensamt och på individnivå. 

Jag trivs som bäst när vi tillsammans gör det som krävs. Att städa framför egen dörr genom krav på effektiviseringar framförallt i Skogsbo och konsultstopp är bara en liten del av det gemensamma ansvar som vi tillsammans ska ta. Den största delen av skattepengarna ska gå tillbaka till kommuninvånarna, säger kommunstyrelsens ordförande, Deshira Flankör (M).

Vi är ett lag med målsättningen för högre överskottsmål som vi vill använda till kommunens nödvändiga fastighetsinvesteringar inom kommunens kärnverksamheter vård, skola och omsorg.

I 2020 års budget lägger vi också strategiska uppdrag som grund för långsiktig hållbarhet i alla aspekter, ekonomiska, ekologiska och sociala.  

Ta ställning och dela artikeln