Moderaterna stoppade S-styrets villafientliga avfallsföreskrifter!

De medborgarfientliga avfallsföreskrifterna stoppas igen!

S-styret drog återigen bort ärendet om avfallsföreskrifter från dagordningen efter att vi Moderater skickade ett omfattande ändringsförslag. Igår var det tänkt att Tekniska nämnden skulle besluta om S-styrets förslag till nya avfallsföreskrifter för Värmdös villaägare efter att ärendet tagits bort från dagordningen i maj.

Vi Moderater skickade in ett ändringsförslag innan nämnden och önskade att förslaget skulle revideras så att de utökade kraven på Värmdös fastighetsägare plockas bort samt att dubbelregleringar stryks ur dokumentet.

– Trots att S-styret har bearbetat och lagt fram ärendet så drog de återigen bort den från dagordningen efter att vi hade skickat in våra ändringsyrkanden. Det får vi se som en seger för värmdöborna vars röster tillsammans med vårt arbete förhoppningsvis har påverkat styret, säger Johan Björk (M), vice ordförande i opposition i Tekniska nämnden.

S-styrets budget kommer innebära kraftigt högre taxor och avgifter för villaägare som vill bygga nytt, bygga ut eller bygga till.

S-styrets budget för 2024 som beslutades i november kommer att innebära kraftigt högre taxor och avgifter för de villaägare som vill bygga nytt, bygga ut eller bygga till.

Se bifogad bild nedan där några av de kraftigt höjda taxorna inom bygg listas.

Lyssna även in det skarpa rådet som kommer från Markus Schill (M), vice ordförande i opposition i Bygg-, miljö och hälsoskyddsnämnden. Klicka på video för att se hela anförandet från budgetfullmäktige och lyssna in hans råd i slutet.

Stoppa S-styrets villafientliga avfallsföreskrifter!

Trots den massiva kritiken från värmdöborna så väljer S-styret att fortsatt driva igenom sina nya avfallsföreskrifter‼️

Följetongen om S-styrets (S, Mp, C, L) nya avfallsföreskrifter fortsätter. Ett förslag till nya avfallsföreskrifter beslutades att skickas på samråd i våras. Många värmdöbor och samfälligheter opponerade sig emot förslagen som skulle innebära stora ingrepp för dyra pengar för Värmdös villaägare på sina fastigheter för att kunna följa de nya föreskrifterna.

Trots värmdöbornas synpunkter väljer S-styret att enbart göra vissa små redaktionella förändringar i förslaget men ingenting av substans. De nya föreskrifterna kommer att beslutas i Tekniska nämnden imorgon den 15 november och slutligen i Kommunfullmäktige.

– De nya avfallsföreskrifterna kommer förmodligen vara de mest inskränkande förslagen som Värmdö kommun har drivit igenom. Av de exempel vi har sett under våren, där fastighetsägare har förvägrats slamhämtning med hänvisning till att vägar ska breddas, befarar vi att det kommer innebära investeringar upp emot hundratusentals kronor för villaägare. Ännu en gång får vi bevis på att när Moderaterna lämnar styret så försvinner också värmdöbornas perspektiv, säger Johan Björk (M), vice ordförande i opposition i Tekniska nämnden.

📚Är förslaget omarbetat? Nej.
💸Kommer förslaget att innebära kostnadsökningar för värmdöborna? Ja!
👨‍👩‍👧‍👦🧓🏻👵🏻Vilka drabbas? Många villaägare som bor i områden med enskilda vägar och som ännu inte är detaljplanerade.

👂När ska S-styret börja lyssna på värmdöborna?

Vi Moderater kommer alltid stå på villaägarnas/kommuninvånarnas sida och se till att nya regler som tillkommer inte ska sätta krokben för dem, särskilt inte nu när många redan har nog med utgifter som det är.

S-styrets chocknota till Värmdös restauranger!

Det kommer bli dyrt att driva restaurang i Socialdemokraternas Värmdö efter nyår!

På budgetfullmäktige i onsdags röstades S-styrets budget för 2024 igenom och tyvärr innebär den en hel del taxehöjningar som gör att det kommer bli dyrt att vara företagare på Värmdö.

Se tabellen nedan på de taxor som drabbar dig som är verksam inom restaurang-branschen.

Vi moderater menar att denna budget med dessa taxehöjningar är rent av företagarfientlig i en redan tuff ekonomisk tid. Detta är inte ok!

Bygg inte sönder vårt Gustavsberg, stoppa Socialdemokraternas tokexploatering!

Bygg inte sönder vårt Gustavsberg, stoppa Socialdemokraternas tokexploatering!

Socialdemokraterna bryter mot sina vallöften om ett hållbart byggande och ett byggstopp tills infrastrukturen är löst. Istället väljer S-styret nu att göra en helomvändning i frågan och förespråkar plötsligt utbyggnadsplaner för 2 130 bostäder på Kvarnbergsterrassen, Vattentornsberget, i Östra Charlottendal och i centrum. Sammanlagt rör det sig om ungefär 5 000 nya boenden i Gustavsberg, vilket kommer att drabba ännu mer den bristande infrastrukturen som Värmdöborna lever med idag.

Budgetfullmäktige

Idag är det budgetfullmäktige i Värmdö där vi i Moderaterna tillsammans med Kristdemokraterna presenterar vår gemensamma budget; En budget med hjärta för värmdöborna💙

Följ gärna livesändningen eller se den i efterhand via webben, länk: KF Värmdö – 20231108 (webbtvkf.se)

Du kan även läsa vår budget här i sin helhet: opengov.360online.com/Meetings/varmdo/File/Details/805835.PDF?fileName=Moderaterna och kristdemokraternas mål och budget 2024-2027&fileSize=16537065

Bygg inte (s)önder Gustavsberg!

S byggstopp innan valet blir massproduktion av bostäder efter valet‼️

– Ännu en gång bryter Socialdemokraterna mot sitt vallöfte genom att ändra riktning och föreslå tokexploatering i Gustavsberg utan att först säkerställa de nödvändiga förbättringarna i trafikinfrastrukturen. I deras budget för 2024 föreslår de plötslig massproduktion av tusentals bostäder i Gustavsberg, Vattentornsberget, Kvarnbergsterrassen och Östra Charlottendal. Vad hände med Socialdemokraternas vallöfte om att vilja se ett byggstopp? säger Jasmin Farid (M), vice ordförande i opposition i kommunstyrelsens planutskott.

Förbättra servicen till värmdöborna och våra företag!

Det ska vara enkelt för Värmdöbor, sommarboende och företag att få kontakt och service med Värmdös bygg- miljö- och hälsoskyddskontor!

Kommunen ska alltid erbjuda god service för invånare och företag och inte övertolkar lagar till kommuninvånarens eller företagens nackdel. I samtliga ärenden ska den som har kontakt med kommunen få ett sakligt och vänligt bemötande tillsammans med tydlig och klar information om aktuell lagstiftning.

Därför har vi föreslagit följande åtgärder i vår budget för 2024 till Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden:

• Återinför den fysiska bygglovsrådgivningen. Nämnden ska erbjuda både fysiska och digitala möjligheter till rådgivning så att Värmdöborna kan välja vad som passar dem bäst.

• Återinför VA-rådgivning för fastighetsägare.

• Inrätta en servicegaranti för Värmdös företag och fastighetsägare

• Tydlig målstyrning med årliga mål för att minska handläggningstiderna inom både bygg- och företagsärenden.

Vi vill att all vård- och omsorgspersonal ska vara minst legitimerade undersköterskor

Stärk Värmdös äldreomsorg genom att höja den medicinska kompetensen och kontinuiteten!

Vi Moderater och Kristdemokrater vill att Värmdö ska säkerställa att all vård- och omsorgspersonal inom våra äldreboenden och hemtjänst ska vara minst legitimerade undersköterskor senast 2030, därför lägger vi i vår budget för 2024 det som uppdrag till Vård- och omsorgsnämnden.

Våra äldre, som behöver extra omsorg, förtjänar att känna sig trygga och omhändertagna av den välfärd de har bidragit till under sina liv. De är välfärdens hjältar, och vi vill att de ska kunna lita på att vi är här för dem på samma sätt som de har funnits för tidigare generationer.

– Undersköterskor som arbetar inom omsorgen med äldre måste besitta en garanterad kunskapsnivå, inte minst för att öka patientsäkerheten. Det blir särskilt viktigt med tanke på att många äldre är multisjuka. De och deras anhöriga ska känna sig trygga med att vi tar hand om dem på ett tryggt, säkert och värdigt sätt, säger Rogier Krona (M), vice ordförande i opposition i Vård- och Omsorgsnämnden.

4 miljoner kronor på åtgärder för ökad trygghet!

För att öka värmdöbornas trygghet och förebygga att unga inte hamnar i kriminalitet avsätter vi, Moderater och Kristdemokrater i 2024 års budget:

👮‍♀️2 miljoner kronor för kommunvakter/väktare i områden som upplevs som otrygga

🧚‍♂️2 miljoner kronor till ungdomsmottagningen Hamnen som tillsammans med skolorna ska arbete uppsökande för att förhindra att unga hamnar i kriminalitet.

– Som samhället ser ut idag behöver vi mobilisera alla krafter för att förebygga att Värmdös ungdomar inte hamnar i brottslighet. Därför vidtar vi särskilda åtgärder på dels ökad trygghet, dels på att fånga upp de ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet, säger Deshira Flankör (M), oppositionsråd.