Värmdömoderaterna: Mörka inte utredningen för samordnad varudistribution!

Moderaterna i Värmdö kräver att förstudien om samordnad varudistribution redovisas så att Kommunstyrelsen på ett transparent och rättssäkert sätt kan ta del av konsekvenserna av införandet av ett sådant arbetssätt.

Tidigare styrande majoritet lade ett uppdrag om att utreda hur Värmdö kommun skulle kunna samordna varudistribution för kommunens verksamheter. Syftet var att uppnå klimat- och ekonomiska effektiviseringsvinster. I en förstudie som redovisats under 2022 för den tidigare politiska ledningen beståendes av M, C, L, Kd och MP redogör förvaltningen att samordning redan sker idag av den inköpscentral som levererar till kommunen. Vidare redogörs i utredningen ett antal utvärderingar som gjorts av bland annat Länsstyrelsen samt konsekvenserna av ett sådant införande.

Av den anledningen önskade den dåvarande politiska ledningen att underlaget skulle kompletteras med ytterligare information om hur konsekvenserna som redovisades i utredningen ska hanteras. Bland annat säger utredningen att antalet leveransdagar inte minskar utan förblir detsamma vilket går tvärt emot den ursprungliga tanken med uppdraget, att transporttillfällena inte minskar utan antas öka i och med att bilarna som skulle åkt till Värmdö fortsätter leveranserna till andra privata aktörer som de tidigare var samordnade med, att projektkostnader och administration kommer att öka, att leveranserna förväntas bli större och kräva att fler medarbetare tar emot varorna. Den politiska ledningen ville även veta förväntad fördyrning med anledning av att bilarna kommer att gå på HVO.

Trots alla synpunkter har ingen redovisning av förstudien gjorts i Kommunstyrelsen. Istället har det S-ledda styret valt att besluta om införandet av samordnad varudistribution utan underlag, utredning eller transparens över förväntade konsekvenser.

– Det är oerhört allvarligt att styret väljer att mörka den utredning som har gjorts genom att besluta om införandet vilket de gjorde i december 2022 utan vare sig redovisning av den eller några som helst underlag. Under Kommunstyrelsens sammanträde den 22 februari påstods det att det inte finns en färdig utredning men som tur är har jag sparat en kopia vilket jag erbjöd styret att ta del av. Vårt initiativ skickades på beredning och jag ser fram emot vi håller fast i ett öppet och transparent arbetssätt för kommunen, säger Deshira Flankör (M), oppositionsråd i Kommunstyrelsen.

Då beslutet kommer att påverka all transport och inköp till samtliga verksamheter i kommunen, verksamheternas logistik och planering, anser vi Moderater att det är viktigt att kommunstyrelsen får ta del av förstudien, detta för att konsekvenserna av införandet av den samordnade varudistributionen skall synliggöras på ett transparent och rättssäkert sätt.

Pressmeddelande: Specialpedagogisk kompetenshöjning inom förskola

Moderaterna i Värmdö har lämnat in ett initiativ till Förskolenämnden om kostnadsfri specialpedagogisk fortbildning inom tal och språk. Utbildningen vänder sig till såväl förskollärare som barnskötare och ger konkreta verktyg i arbetet med barn som har en språkstörning. Språket är en grundläggande förutsättning i samspelet med andra och är en förutsättning för att ge våra barn en bra start i livet.

-Språket är nyckeln till allt lärande och en förutsättning för innanförskap, säger Cecilia Lindberg
(M), 2:e vice ordförande i Förskolenämnden.

Språkstörning är en mycket vanlig funktionsnedsättning som förekommer hos cirka 10 procent av barn i
någon form.

Trots detta är kunskapen om funktionsnedsättningen fortfarande låg och behovet av fortbildning
inom området är stort. Tidiga insatser är många gånger helt avgörande för barn med avvikande tal- och språkutveckling och därför är det nödvändigt med kompetenshöjande insatser, menar Cecilia.

Det är glädjande att Värmdösamarbetet fortsätter arbetet med språkutvecklande insatser i Värmdös förskolor
genom projektet språkutvecklande förskola. Men för att få en bredare och djupare kompetensutveckling
föreslår vi i Värmdömoderaterna att samtliga förskollärare och barnskötare i Värmdö kommuns förskolor
samt specialpedagoger och övrig elevhälsopersonal centralt i Värmdö kommun skall ges möjlighet till
fortbildning inom språkstörning. Detta genom utbildning via Specialpedagogiska skolmyndigheten som
erbjuder två alternativ på kostnadsfria kurser (Språkstörning – Baskurs förskola alternativt Studiepaket
språkstörning) som båda ger ökad kunskap och konkreta verktyg i arbetet med barn.

-Värmdösamarbetet avslog tyvärr vårt initiativ, men vi hoppas ändå att information om dessa
kostnadsfria kurser sprids ut till alla våra medarbetare i förskolorna, så att fler får konkreta verktyg
och möjlighet till specialpedagogisk fortbildning. På så sätt kommer fler barn få bättre
förutsättningar inför skolstart, avslutar Cecilia.

Läs hela initiativet här; https://varmdomoderaterna.com/wp-content/uploads/2023/02/Initiativ_Specialpedagogisk_-kompetenshojning_inom_forskola-003.pdf