”Skärgårds- och båtlivsfientlig”: M om Värmdös nya kustplan

På SVT idag förklarar Deshira hur båtlivsfientlig Värmdös förslag på havs- och kustplanen är. Passa på att tycka till och skicka in dina synpunkter, sista dagen är nu på söndag den 10/9.

Skicka in dina synpunkter till registrator@varmdo.se senast på söndag den 10/9. Märk mailet med diarienumret 2018KS/0824. Uppge namn och eventuell fastighetsbeteckning. Alla skrivelser diarieförs hos kommunen och är en offentlig handling.

Moderaternas yttrande/synpunkter på Värmdö kommuns samrådsförslag för Havs- och kustplan

Under maj månad 2023 har S-styret beståendes av S, C, L och Mp skickat ut ett samrådsförslag för en ny Havs- och kustplan.

Vi Moderater var skarpt kritiska mot en rad förslag som lyftes i planen som exempelvis förbud mot ankring och båttrafik i vissa naturhamnar och hårdare regleringar för att anlägga bryggor samt bygga bostäder.

Under sommaren har vi arbetat med att ta fram ett yttrande där vi gått igenom och kommenterat samtliga förslag vi är kritiska mot och hur de kommer att påverka Värmdöbor och länets båtägare.

– Den Havs- och kustplan som finns ute på samråd är inget annat än ett regleringspaket och vi anser att hela projektet borde skrotas. De delar som är positiva i underlaget regleras redan i Översiktsplanen. Vi Moderater står självklart upp för att värdefull natur ska värnas. Det är Värmdös största tillgång och attraktionskraft och där menar vi att Sverige redan har en oerhört stark reglerad Miljöbalk där strandskyddslagstiftningen gör att varje enskilt ärende behöver bedömas och beslutas utifrån påverkan på livsvillkoren för växt och djurliv, säger Deshira Flankör (M), oppositionsråd.

I länken nedan hittar du hela vårt yttrande. Varmt välkommen att låna de avsnitt du håller med om och skicka in till Värmdö kommun på registrator@varmdo.se Märk ditt mail med diarienumret 2018KS/0824 och uppge namn och eventuell fastighetsbeteckning. Alla skrivelser diarieförs hos kommunen och är en offentlig handling.

Länk till Moderaternas synpunkter: https://varmdomoderaterna.com/wp-content/uploads/2023/08/Moderaternas-synpunkter-pa-Varmdo-kommuns-samradsforslag-for-Havs-och-kustplan.pdf

M: Fler cykelvägar istället för att bredda befintliga

🚲Vad tycker du? S-styret vill bredda en redan fungerande gång- och cykelväg från Mölnvik till Skogsbo. Medan vi i Moderaterna tycker att det är bättre att skapa nya vägar för värmdöborna och vill därmed bygga gång- och cykelväg längs Sollenkrokavägen för att sammanbinda Djurö tätort med befintlig gång- och cykelväg till Stavsnäs

S-styret sviker värmdöborna!

S-styret vägrade gå med på kraftsamling mot flytten av bussterminalen vid Slussen.

På gårdagens kommunstyrelse röstade det nya S-styret med S, C, L och Mp emot vårt förslag att lägga in kritik mot flytten av bussterminalen i slussen i kommunens årliga yttrande om kollektivtrafiken. Vi Moderater ville göra gemensam sak med Regionen för att påverka Stockholms stad till en bättre placering av den temporära bussterminalen vid Slussen. S-styrets motivering var att Regionen inte var rätt instans att hantera frågan.

-Här hade vi som kommun en fantastisk chans att mobilisera fler instanser till att hjälpa oss i frågan om Slussen och bussterminalens tillfälliga placering. Regionen och SL är högst ansvariga för att bidra till ett ökat resande med kollektivtrafik. Därför ville vi få med en text om vår kritik mot den föreslagna flytten av bussterminalen i Slussen för att övertyga Regionen att hjälpa till och påverka Stockholms stad, säger Deshira Flankör (M), oppositionsråd i Värmdö kommun.

Moderaterna står upp för värmdöborna och vill stoppa flytten av den tillfälliga bussterminalen som skulle medföra att pendlare dagligen skulle behöva gå ytterligare 600 m för att komma till och från den nya busshållplatsen. Vi hade i detta ärende trott att vi alla hade värmdöbornas bästa för ögonen, men så är tydligen inte fallet då S-styret valde att rösta emot förslaget

Värmdömoderaterna

Deshira Flankör (M)                                                      
Oppositionsråd

S-styrets nya havs- och kustplan är ett hot mot en levande skärgård

Trots strandskyddets hårda reglering vill nu S-styret gå ett steg längre och ytterligare inskränka Värmdöbornas liv.

Arbetet med att ta fram en havs- och kustplan påbörjades under 2019. Syftet med planen har varit att förenkla och förtydliga mark- och vattenanvändningen i Värmdö och främja en levande skärgård. Det målet hotas nu av S-styrets nya förslag som beslutades i planutskottet den 23 maj. Moderaterna i Värmdö reserverade sig mot förslaget. Vi anser att förslaget är motsägelsefullt utifrån det ursprungliga målet och Värmdös intentioner med en levande skärgård. Detta sker nu genom flera inskränkande regleringar, bland annat:

  • Utredning om förbud mot båttrafik och ankring i vissa naturhamnar.
  • Hårdare reglering för båttrafiken vid befintliga bryggor, samt vid prövning av nya bryggor.

– Det är förvånande vilka inskränkningar som har tillkommit med havs- och kustplanen. Strandskyddslagen är tillräckligt begränsande som den är. Här vill S-styret gå ännu längre genom exempelvis ankringsförbud vilket riskerar att helt hindra båtlivets tillgång till Värmdös vackra naturhamnar, säger Jasmin Farid (M), vice ordförande i opposition i Planutskottet.

Men regleringsivern tar inte slut där. S-styret vill kraftigt begränsa bebyggelsen på kommunens kärnöar.

– Våra kärnöar har mer eller mindre vattenbrist men utmaningen har tidigare kunnat lösas genom ny teknik vilket inte förslaget tar hänsyn till. Vi befarar att begränsningen av byggnation till endast vissa byar i skärgården kommer skapa orättvisa förhållanden boenden emellan. Det går dessutom stick i stäv med idén om en levande skärgård eller andra skärgårdsutvecklande projekt, säger Jasmin Farid (M), vice ordförande i opposition i Planutskottet.

Vidare tillkommer ytterligare restriktioner genom regleringar:

  • Fastighetsägare ska få hårdare krav på naturvärdes-, artinventeringar och landskapsekologiska analyser vid nybyggnation i skärgården.
  • Begränsning av fritidshusbebyggelse i skärgården till förmån för byggnation av permanentbostäder.
  • Planen förespråkar att områdesbestämmelser ska tas fram för att begränsa om- och tillbyggnader samt rivningar.
  • Begränsning av nybebyggelse vid områden med otillräcklig sötvattentillgång.
  • Ny bebyggelse i skärgården ska begränsas till enbart vissa byar på kärnöarna.

Vi är också ytterst kritiska till att havs- och kustplanen inte lyfter värnandet av den känsliga undervattensmiljön som riskerar att påverkas negativt vid utbyggnaden av vindkraftverk som kommunen tidigare fått yttra sig om. Vi Moderater ser gärna att S-styret tar avstånd från den planerade vindkraftsutbyggnaden som sannolikt kommer att inskränka friluftslivet och fågellivet samt skada natur- och undervattensmiljön genom omfattande kabeldragningar.

Vidare anser vi det vara vanskligt att småskalig vindkraft bejakas i ett svepande och generellt resonemang utan precisering av vare sig landplats eller havsområde.

Moderaterna vill laglighetspröva beslutet om vattentorn i Hemmesta!

Under senaste planutskottet beslutade det nya S-styret om en arkitekttävling för det nya vattentornet i Hemmesta till en kostnad av 1,6 miljoner kronor. I summan ingick prispengar som ska gå till det vinnande förslaget och kostnaden kommer att faktureras till Värmdös vatten och avloppskollektiv. Moderaterna i Värmdö är skarpt kritiska mot förslaget och ifrågasätter om det är lagligt att använda värmdöbornas VA-avgifter för att betala ut prispengar till arkitektbolag. Beslutet är dessutom taget i fel instans då kommunstyrelsens planutskott inte har mandat att fatta beslut av den karaktären. Sammantaget har detta gjort att Moderaterna har begärt laglighetsprövning av beslutet och för att få det rättsligt prövat av förvaltningsrätten.

– Vi anser att kostnaden på 1,6 miljoner kronor för en politisk viljeinriktning inte kan bakas in i värmdöbornas vatten- och avloppsnota. VA-avgiften ska enbart gå till kostnader som är nödvändiga för drift, underhåll och investeringar av kommunens VA-anläggningar. Att dela ut prispengar till arkitekter kan knappast ses som något nödvändigt för investeringen säger Deshira Flankör (M), oppositionsråd i Värmdö.

– VA-kollektivet har för bara några år sedan dessutom haft en utmanande ekonomi som gjorde att vi bland annat behövde höja vatten och avloppsavgifterna. Att nu börja bränna pengarna på onödiga politiska projekt vore otroligt respektlöst mot värmdöborna. Om det finns överskott i kollektivet så vore det bättre att frysa avgiftshöjningarna i några år fortsätter Deshira Flankör (M).

Värmdömoderaterna
Deshira Flankör (M)
Oppositionsråd

Moderaterna i Värmdö startar podd!

Moderaterna i Värmdö har startat podd! Du hittar oss på Spotify
Länk till podden på Spotify: VärmdöPodden | Podcast on Spotify

Kom gärna med feedback, förslag på ämnen, gäster etc. som du vill höra mer om.

Detta gör vi för värmdöborna, för att tillgängliggöra politiken och på bästa sätt försöka förklara och uppdatera vad som händer i kommunen.

Vi vill finnas där du som värmdöbo finns och möta dig i din vardag

Fler cykelvägar istället för att bredda befintliga

Värmdösamarbetet (S C L Mp) lägger fram förslag på att bredda en redan befintlig cykelväg från 2,5m till 3,5m. Vi moderater och kristdemokrater tycker det är onödigt, och att man istället ska lägga pengar på att bygga ihop Värmdö och satsa på fler cykelvägar istället för att bredda fullt funktionsdugliga GC-vägar.

Stoppa S-styrets nya avfallsföreskrifter!

Vi Moderater är skarpt kritiska mot S-styrets nya kostsamma krav för sophämtning och tömning av avlopp!


Det nya styret i Värmdö bestående av S, MP, L och C med stöd av V och SGP föreslår ökade krav för Värmdös enskilda vägar vid hämtning av sopor eller avlopp, något som kommer att slå hårt mot Värmdös vägföreningar och samfälligheter. Enligt deras förslag ska vägarna nu anpassas efter hämtningsfordon som den upphandlade entreprenören väljer att använda. Enligt deras nya krav måste vägar och infarter byggas om så att de är minst 3,5 meter breda samt att det behöver anordnas vändplatser med minst 18 meter i diameter så att fordonen inte längre behöver backa för att vända.

Vi Moderater är skarpt kritiska mot detta förslag. Under vår tid i styret har vi medvetet bevarat enskilt huvudmannaskap av vägarna i enlighet med värmdöbornas önskan. Vi anser att det vore orimligt att ställa krav till vägföreningarna att bredda vägarna till kommunal standard. Det skulle jaga människor från hus och hem utifrån de ekonomiska konsekvenserna som följer säger Johan Björk (M), vice ordförande i opposition tekniska nämnden.

Förutom kravet på att bredda vägarna vill S-styret även införa krav på att enskilda avloppsanläggningar måste installera en sugledning med fast tömningspunkt alternativt köpa egna slamslangar så att tömningspunkten blir maximalt 10 meter från vägen. Kostnaden för detta ska tas av fastighetsägarna själva.

– Vi Moderater tycker att det vore orimligt att kräva av Värmdös villaägare att börja köpa egna slangar eller installera sugledningar för tusentals kronor. Dessutom föreslår de att de nya kraven ska gälla även alla befintliga avloppsanläggningar vid ombyggnation, vilket är helt galet. Genom deras nya regler så straffar nya S-styret värmdöbor som uppgraderar sina befintliga avloppsanläggningar säger Markus Schill (M), vice ordförande i opposition bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden.